Gevolgen corona zorgaanbieders geriatrische revalidatiezorg

Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als zorgaanbieder geriatrische revalidatiezorg ten tijde van corona. De pagina vullen we steeds voor u aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Financieel

Hoe verloopt de declaratie van cliënten waarbij het GRZ-zorgtraject wordt onderbroken door een corona besmetting of uitbraak?

Wanneer een cliënt of instelling besmet raakt met Corona, is het wellicht noodzakelijk om tijdelijk uit te wijken naar andere zorg. Belangrijk is dat alle overwegingen altijd goed worden vastgelegd in het zorgdossier. Afhankelijk van de gezondheidssituatie van de cliënt bestaan er meerdere scenario’s:

 1. Is het bieden van adequate GRZ-zorg toch mogelijk (i.c.m. de juiste maatregelen) binnen de eigen GRZ instelling dan loopt de geopende dbc gewoon door.
 2. Een andere mogelijkheid is dat de cliënt wordt overgeplaatst naar een andere GRZ afdeling i.v.m. (verdenking) corona. Omdat daar de zorg beter kan worden hervat in combinatie met de juiste maatregelen. Zie voor meer informatie vraag: Als wij een GRZ cliënt overplaatsen naar een andere instelling, kan de andere instelling dan een nieuwe DBC openen?
 3. Als de besmetting of instellingssituatie GRZ-zorg onmogelijk maakt, dan zal (afhankelijk van de gezondheidssituatie) overplaatsing naar bijv. thuisquarantaine of een corona-unit, moeten plaatsvinden; dan stopt de GRZ-financiering. Daarvoor in de plaats komt dan bijv. wijkverpleging of de ELV-cohort financiering. Zodra mogelijk keert de cliënt terug in de GRZ. Zie voor meer informatie vraag: Hoe verloopt de declaratie van terugkerende cliënten waarbij het GRZ-zorgtraject is onderbroken?

 1. Als de cliënt binnen 42 dagen terugkeert in de GRZ met dezelfde zorgvraag, dan kan de initiële GRZ dbc worden heropend. Zie Nza document ‘Wat mag je registreren als een patiënt terug komt in zorg’.
 2. Heeft de tussenliggende periode langer geduurd dan 42 dagen, dan opent u bij eenzelfde zorgvraag een vervolg sub-traject.
 3. Is de zorgvraag door de Corona aandoening gewijzigd? Dan is een nieuwe triage noodzakelijk met vervolgens een nieuw zorgtraject met subtraject. Is de cliënt minder dan 42 dagen uit de GRZ geweest, dan dient u ook om toestemming te vragen, dit kan via onze website
Door de coronacrisis krijgen wij meer vraag naar Geriatrische Revalidatiezorg. Kunnen wij budgetophoging krijgen?
Het huidige beleid van Zilveren Kruis maakt bij de GRZ onderscheidt tussen regulier en grote aanbieders.
Voor reguliere aanbieders (< € 1.000.000) hanteert Zilveren Kruis geen omzetplafond. Grote aanbieders (> € 1.000.000) hadden de mogelijkheid om voor 2020 te kiezen voor een omzetplafond of een vrij volume. Deze keuze bepaalt of er sprake zal zijn van een overproductie.
Meer informatie hieromtrent kunt u teruglezen in uw overeenkomst. Mocht u, ondanks het overproductiebeleid, verwachten toch het budgetplafond te bereiken of in (acute) liquide problemen te komen, neem dan contact op met uw inkoper of via ibm-msz@zilverenkruis.nl.
Als wij een GRZ cliënt overplaatsen naar een andere instelling om ruimte te maken voor corona patiënten, kan de andere instelling dan een nieuwe DBC openen?
Ja, dat kan wanneer ook het hoofdbehandelaarschap wordt overgedragen en beide instellingen een eigen AGB-code hebben. Dit is in lijn met de Nza.

Bij overplaatsing van een patiënt van instelling A naar instelling B kan de laatste een nieuw dbc-zorgtraject openen, mits de verantwoordelijkheid wordt overgedragen van A naar B en beide instellingen een eigen AGB-code voor de declaratie van zorgproducten hebben. Na overplaatsing sluit instelling A het dbc-subtraject volgens de afsluitregels. Instelling B opent een nieuw dbc-zorgtraject en subtraject met zorgtype 11 en registreert de zorg verder.

Alleen als beide instellingen (locaties) dezelfde AGB-code gebruiken, dan blijft het één zorgtraject waarin de uitgevoerde zorgactiviteiten van beide locaties opgenomen worden. In dat geval kunnen de kosten op basis van onderlinge dienstverlening worden verrekend.’

De oorspronkelijke zorgaanbieder sluit na overdracht het dbc zo spoedig mogelijk (conform regelgeving na 42 dagen). Ter voorkoming van parallelliteit zal Instelling B qua moment van openen nieuwe dbc hier rekening mee houden.

Indicatiestelling en zorgverlening tijdens coronacrisis

Ja, in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de triage voor GRZ uitgevoerd wordt door de SO in plaats van de klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde. Zilveren Kruis volgt hierin de afspraken die landelijk zijn gemaakt in ZN-verband. Hier zijn inhoudelijke en financiële voorwaarden aan verbonden. Mocht u de triage voor de GRZ willen laten uitvoeren door de SO dan vragen wij u om contact met ons op te nemen via ibm-msz@zilverenkruis.nl. Alleen met toestemming van Zilveren Kruis kunt u dit wijzigen.

De voorwaarden zijn:

 • Het is binnen uw ROAZ en met de desbetreffende medisch specialisten afgestemd en akkoord bevonden
 • De SO legt een onderbouwing van triage en indicatie goed vast in het zorgdossier. Hierbij moet ook worden aangegeven waarom ontslag naar huis niet mogelijk was. Verder moet er sprake zijn van een revalidatieplan omdat anders het ELV hoog complex veel meer voor de hand ligt.
 • De kosten blijven voor de DBC van het ziekenhuis. Dit betekent dat de kosten voor de inzet van de SO bij het ziekenhuis in rekening worden gebracht via onderlinge dienstverlening
 • De triage kan niet op de beleidsregel GZSP gedeclareerd worden
 • Het betreft een tijdelijke regeling. In eerste instantie tot 30 september 2020.

Wij hebben een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Kan Zilveren Kruis ons helpen aan deze middelen?
Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Dit wordt op regionaal niveau gecoördineerd door de GGD/GHOR. Meer informatie kunt u vinden op de website van rijksoverheid.

Volgens de richtlijnen moet een GRZ traject binnen een week na ziekenhuisopname starten. In het geval van de corona maken we een uitzondering. In afstemming met ZN is voor alle zorgverzekeraars besloten dat er een GRZ dbc wordt geopend na opname op een ELV cohortafdeling. Ook als deze opname langer dan een week heeft geduurd. De volgende voorwaarden zijn van belang bij deze werkwijze:

 1. Voor de ELV corona cohortafdelingen heeft u een aanvullende afspraak met uw inkoper gemaakt.
 2. Op het moment dat iemand vanuit de ELV setting naar de GRZ gaat, moet er door de SO of medisch specialist een indicatie voor GRZ worden gesteld. Deze triage en indicatie moet goed onderbouwd en navolgbaar worden vastgelegd in het zorgdossier. Het gaat dan met name om de onderbouwing van de noodzaak tot revalidatie. Wij kunnen in onze data een uitsplitsing maken op ELV product (waaronder ELV corona cohortverpleging). Indien wij de combinatie van deze prestatie in combinatie met een aansluitend GRZ traject zien gelden deze afwijkende afspraken.

Kwalificaties zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Hierin volgt Zilveren Kruis de afspraken die landelijk zijn gemaakt.  Bekijk de voorwaarden.  

Naast de landelijke afspraken stelt Zilveren Kruis de volgende voorwaarden:

 • De zorgprofessional waarvan de BIG-registratie is verlopen werkt altijd onder de supervisie van een BIG geregistreerde zorgprofessional.
 • Via de BIG geregistreerde zorgprofessional kan de door een niet BIG-geregistreerde professional geleverde zorg worden gedeclareerd.

Hierin volgt Zilveren Kruis de afspraken die landelijk zijn gemaakt met de beroeps- en branchepartijen. Op dit moment zijn daar (nog) geen aanvullende afspraken over gemaakt. Belangrijk is dat alle zorgmedewerkers onder supervisie van een HBO- of master opgeleide verpleegkundige werken.