Het GGZ behandeltraject

Vind hier meer informatie over het GGZ behandeltraject. Wat is een behandeltraject en wanneer eindigt het?

Wat is een behandeltraject?

Een behandeltraject omvat het geheel van activiteiten van de zorgaanbieder, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt in behandeling is. Een behandeltraject kan bestaan uit meerdere behandelcomponenten, inclusief intake en diagnostiek. De behandelcomponenten zijn de bouwstenen van de prestatie. De behandelcomponenten bestaan uit zorgactiviteiten en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht maar via één van de vier integrale prestaties BK, BM, BI of BC.

Wanneer eindigt het behandeltraject?

De registratie van het behandeltraject eindigt nadat het behandeltraject is afgerond. De behandelcomponenten mogen niet afzonderlijk in rekening gebracht. De behandelcomponenten mogen alleen gedeclareerd worden als integraal onderdeel van een van de prestaties als omschreven in de beleidsregel CU-732.

Vragen & antwoorden

Er mag een nieuwe prestatie worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag en er een nieuwe verwijzing is. Een nieuwe zorgvraag in de basis GGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook moet er een nieuwe verwijzing zijn. Ook als na een jaar de behandeling in de basis GGZ nog niet is afgerond, mag er een nieuwe prestatie worden geopend.

Er is geen sprake van een maximum aantal behandelminuten

De aantallen minuten die de NZa noemt in de Beleidsregel (BR/REG-17161) en de Nadere Regel (NR/REG-1735) zijn een inschatting van de tijd die gemiddeld nodig is om de zorg te leveren die hoort bij een integrale prestatie. Op deze inschatting heeft de NZa de berekening van de standaard maximumtarieven gebaseerd. Elke prestatie omvat alle zorg die nodig is. De ene keer zullen er meer minuten worden besteed, de andere keer minder.

Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten op basis van het aantal behandelminuten

Aangezien de NZa geen maximum aantal behandelminuten heeft vastgesteld, kán het aantal minuten van een prestatie basis GGZ nooit op zijn. Het is dus ook niet toegestaan om een nieuwe prestatie te openen voor het vervolg van de behandeling, ongeacht of er een nieuwe verwijsbrief is. Wij controleren achteraf op het rechtmatig sluiten van prestaties basis GGZ.

Kies de juiste prestatie op basis van de patiëntprofielen

U bepaalt de juiste prestatie op basis van het patiëntprofiel en niet op basis van het aantal minuten. Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf criteria:

 1. de DSM-stoornis
 2. de ernst van de problematiek
 3. het risico
 4. de complexiteit
 5. het verloop van de klachten

De patiëntprofielen worden omschreven in de Beleidsregel (BR/REG-17161).

Ja, dat mag en dat heeft geen financiële consequenties.

De verhouding tussen tijd geleverd door regie- en medebehandelaar heeft geen financiële consequenties voor de prijs van de prestatie. Er moet echter (behalve bij het onvolledig behandeltraject) directe tijd zijn geleverd door een geldige regiebehandelaar. Dit is vanzelfsprekend in het licht van het model kwaliteitsstatuut en de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar die hierin staan beschreven.
De medebehandelaar in de gespecialiseerde GGZ moet een beroep hebben wat voorkomt in de CONO beroepentabel.

In principe is er geen maximum aan het aantal prestaties per cliënt per kalenderjaar. Echter, het is alleen toegestaan om een prestatie te sluiten wanneer de behandeling is afgerond. Het is alleen toegestaan om een nieuwe prestatie te openen als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Een nieuwe zorgvraag in de basis GGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Of een nieuwe prestatie is toegestaan, is niet afhankelijk van de hoeveelheid tijd die er is verstreken sinds het sluiten van de voorgaande prestatie. Er mag een nieuwe prestatie worden geopend als er sprake is van een nieuwe zorgvraag.

Een nieuwe zorgvraag in de basis GGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Nee, parallelliteit met de gespecialiseerde GGZ voor dezelfde diagnose is niet toegestaan. De prestatie in de basis GGZ is een integrale prestatie waarin de totale zorgvraag van de verzekerde behandeld dient te worden. Wanneer er inzet nodig is van een andere zorgaanbieder in de basis GGZ, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Ja, parallelliteit met de gespecialiseerde GGZ voor een andere diagnose is toegestaan, hoewel dit niet de voorkeur heeft. Het moet dan wel gaan om een werkelijk andere diagnose en een eigenstandige behandeling. Wanneer er sprake is van het uitbesteden van bijvoorbeeld een deel van de behandeling, de diagnostiek of farmacotherapie, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Nee, dat mag niet.

Binnen de basis GGZ wordt gewerkt met integrale prestaties voor een samenhangend patiëntprofiel. Dit betekent ook dat álle zorg die een verzekerde op een bepaald moment nodig heeft, binnen die prestatie geleverd dient te worden, ongeacht of er sprake is van één of meerdere diagnoses. Het is alleen toegestaan om een prestatie te sluiten wanneer de behandeling is afgerond. Het is niet toegestaan om een nieuwe prestatie te openen vanwege co-morbiditeit, een nieuwe primaire diagnose of een wijziging van de primaire diagnose.

Er mag uitsluitend een nieuwe prestatie worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag

Een nieuwe zorgvraag in de basis GGZ kan zich enkel voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (heraanmelding). Dit moet blijken uit vastlegging in het dossier. Ook dient er een nieuwe verwijzing te zijn.

Deze prestatiecode mag alleen in de volgende gevallen gebruikt worden:

 • Hoewel er verwezen is vanwege een vermoeden van een DSM-5 stoornis, wordt dit vermoeden niet bevestigd.
 • Er wordt vroegtijdig (na een behandelinzet van maximaal 120 minuten totale patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de cliënt behandeld moet worden in de gespecialiseerde GGZ omdat het patiëntprofiel te zwaar is voor de basis GGZ.
 • De behandeling wordt vroegtijdig (na een behandelinzet van maximaal 120 minuten totale patiëntgebonden tijd) afgebroken.

Er is sprake van een nieuwe zorgvraag als de cliënt zich na afronden van de behandeling onverwachts opnieuw aanmeldt met dezelfde of andere klachten. Meer hierover leest u in de veldnorm seriële prestaties.

Ja, het product 'Chronisch' wordt vergoed, als het ingezet wordt voor verzekerden met een patiëntprofiel dat voldoet aan het profiel voor de prestatie Chronisch. De patiëntprofielen zijn te vinden in BR/REG-17161.

Het patiëntprofiel dat hoort bij Basis Chronisch is als volgt:

 • Er is sprake van een DSM stoornis.
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie
 • Er is sprake van een laag tot matig risico

Nee, dit is niet toegestaan. De prestatie in de basis GGZ is een integrale prestatie waarin de totale zorgvraag van de verzekerde behandeld dient te worden. Wanneer er inzet nodig is van een andere zorgaanbieder in de basis GGZ, dient dit via onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Er kan uitsluitend een nieuw zorgtraject worden geopend wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag

Een zorgtraject in de basis GGZ kent geen maximaal aantal minuten. Een nieuwe zorgvraag in de basis GGZ kan zich alleen voordoen wanneer de behandeling van de verzekerde is afgerond, de prestatie is gesloten en de verzekerde zich tegen de verwachting in opnieuw aanmeldt met dezelfde klachten (terugval / recidive) of andere klachten (her-aanmelding). De cliënt heeft bij een nieuw zorgtraject een nieuwe verwijzing nodig.
 
Na 365 dagen mag er in de basis GGZ een nieuw zorgtraject worden geopend zonder nieuwe zorgvraag

Dit is de enige uitzondering op bovenstaande uitleg. Als na 365 dagen de behandeling in de basis GGZ nog niet is afgerond, kan een nieuw zorgtraject worden geopend. In dat geval is er geen sprake van een nieuwe zorgvraag.

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61