Wijziging Inkoopprocedure 2021-2022 Stoppen met roken medicatie: voorlopige gunning aan een derde partij

Hierbij informeren wij u over een wijziging in de Inkoopprocedure 2021-2022 Stoppen met roken medicatie. Er zal een derde partij (nummer 3 in de rangorde) voorlopig gegund worden.

Op 14 oktober 2020 informeerden wij u over de bezwaren en kort gedingen van een tweetal inschrijvers, naar aanleiding van de voorlopige gunningsbeslissing inzake Stoppen met roken medicatie 2021-2022. De definitieve gunning vond daarom niet plaats op 15 oktober 2020, maar is vervolgens opgeschort tot nader bericht.

Zilveren Kruis heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de bezwaren. De uitkomst daarvan is dat Zilveren Kruis overgaat tot voorlopige gunning aan nog een derde partij om de keuzevrijheid van verzekerden voldoende te kunnen waarborgen.

Mocht u bezwaar hebben tegen voorlopige gunning aan deze derde partij, dan dient u binnen 15 dagen na de dag van de voorlopige gunning een kort geding aanhangig te maken bij de Rechtbank Den Haag. Dit is een vervaltermijn. Wellicht ten overvloede: de termijn om te klagen tegen de voorlopige gunning aan nummers 1 en 2 is reeds verstreken.

Indien geen procedures aanhangig worden gemaakt tegen de voorlopige gunning aan de derde partij en de overige (reeds aanhangig gemaakte) kort gedingen worden ingetrokken, zal Zilveren Kruis op 10 december 2020 overgaan tot definitieve gunning. Indien tijdig een kort geding procedure aanhangig wordt gemaakt tegen voorlopige gunning aan de derde partij, of klagers hun reeds aanhangig gemaakte kort geding tegen voorlopige gunning aan nummers 1 en 2 niet intrekken, zal mededeling over definitieve gunning zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar uiterlijk binnen twee weken nadat uitspraak is gedaan in het laatste kort geding.

De nieuwe planning is als volgt:

Onderwerp

Datum

Voorlopige gunning aan nummer 3 in de rangorde

24 november 2020

Definitieve gunning

10 december 2020 dan wel, in geval van (een) aanhangig(e) kort geding(en), zo spoedig  
mogelijk maar uiterlijk binnen 2 weken nadat uitspraak is gedaan in het 
laatste kort geding.

Ingangsdatum addendum

1 januari 2021, tenzij dat niet mogelijk blijkt gelet op aanhangig gemaakte procedures