Wijziging inkoopprocedure 2021-2022 stoppen met roken medicatie: opschorting inkoopprocedure en definitieve gunning en aanpassing overige tijdspad

Hierbij brengen wij u op de hoogte van een wijziging in de inkoopprocedure 2021-2022 stoppen met roken medicatie.

Op 29 september 2020 hebben wij inschrijvers per e-mail geïnformeerd over de voorlopige beslissing (lees: voorlopige gunning) in bovengenoemde inkoopprocedure. Hierbij hebben wij aangegeven dat Zilveren Kruis voornemens is om de opdracht aan de twee inschrijvers te gunnen met de laagste gemiddelde prijs per verzekerde op basis van het volume en de productverdeling van 2019.

In deze e-mail van 29 september 2020 is (net als in het Inkoopdocument) vermeld dat geschillen met betrekking tot deze voorlopige gunningsbeslissing binnen 15 dagen na de dag van voorlopige gunning kunnen worden ingediend bij de Rechtbank Den Haag (d.w.z. 14 oktober 2020).

Inmiddels zijn er vragen en bezwaren binnengekomen en is er door één van de inschrijvers een kort geding aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Den Haag, waarvan de mondelinge behandeling is gepland op woensdag 2 december 2020. Door een andere inschrijver is een kort geding aangekondigd. Zilveren Kruis wenst verder onderzoek te doen naar de bezwaren en de uitkomst van haar onderzoek en het kort geding (mogelijk: de kort gedingen) af te wachten, voordat zij de inkoopprocedure voortzet en de opdracht definitief gunt. Vandaar dat de voortzetting van de procedure en de definitieve gunning wordt opgeschort tot nader bericht van Zilveren Kruis en de data en vervolgdata in het tijdspad dientengevolge worden gewijzigd voor zover nodig.

De nieuwe planning is als volgt:

Onderwerp

Datum

Definitieve gunning

Bij bericht van Zilveren Kruis, zo spoedig mogelijk na de uitkomst van aanhangig gemaakte procedures

Communicatie met verzekerden over gecontracteerde zorg

12 november 2020

Ingangsdatum addendum

1 januari 2021, tenzij dat niet mogelijk blijkt gelet op aanhangig gemaakte procedures