Gevolgen corona zorgaanbieders eerstelijnsverblijf

Op deze pagina verzamelen we alle nuttige informatie voor u als zorgaanbieder eerstelijnsverblijf ten tijde van corona. De pagina vullen we steeds voor u aan. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Financieel

Wij verwachten dat wij onze doelmatigheidsafspraken eerstelijnsverblijf niet gaan halen door de effecten van de coronacrisis op onze verzekerdenpopulatie. Hoe gaat Zilveren Kruis hiermee om?
De doelmatigheidsverbetering wordt conform het inkoopbeleid eerstelijnsverblijf berekend over heel 2020. Op basis van de declaratiedata volgen wij de effecten van de coronacrisis op de doelmatigheidsverbetering nauwlettend. Op dit moment kunnen we hier helaas nog geen uitspraak over doen. Wij zullen uiteraard op een later moment in redelijkheid en billijkheid de situatie beoordelen en zo nodig hierover met u afspraken maken.
Door uitval van personeel of het moeten stellen van prioriteiten kan de volledigheid en tijdigheid van onze declaratie in het gedrang komen. Hoe gaat Zilveren Kruis hiermee om?
Wij vragen u zoveel mogelijk te declareren conform de afspraken in het declaratieprotocol Wijkverpleging/ELV. De tijdigheid en volledigheid van de declaraties zijn belangrijk om de zorgkosten te kunnen monitoren. Hierdoor kunnen wij weloverwogen beslissingen nemen over financiële vraagstukken. Wij begrijpen dat het in deze periode niet altijd haalbaar is. U kunt de declaraties 2020 daarom indienen tot uiterlijk 6 maanden na de behandelperiode.
Wanneer een aanbieder een plafond heeft voor zowel GRZ als ELV staan wij substitutie van GRZ budget naar ELV toe. Substitutie van ELV naar GRZ is niet mogelijk. Meer informatie kunt u teruglezen in uw overeenkomst.
Mocht u, ondanks het overproductiebeleid, verwachten toch het budgetplafond te bereiken of in (acute) liquide problemen te komen, neem dan contact op met uw inkoper of via ibm-msz@zilverenkruis.nl.
Wij hebben een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Kan Zilveren Kruis ons helpen aan deze middelen?
Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Omdat er een schaarste is aan deze producten, heeft het kabinet een landelijke aanpak vastgesteld. Dit wordt op regionaalniveau gecoördineerd door de GGD/GHOR. Meer informatie kunt u vinden op de website van rijksoverheid.  
Door de coronacrisis krijgen wij meer vraag naar Eerstelijnsverblijf. Kunnen wij budgetophoging krijgen?

Het huidige beleid van Zilveren Kruis voorziet al in een eventuele toename van de zorgvraag. Voor de reguliere zorg (ELV laag complex en ELV hoog complex) gaan wij vooralsnog uit van huidig beleid. Voor het overproductiebeleid bij ELV wordt er onderscheid gemaakt tussen reguliere en grote aanbieder.

Bij reguliere aanbieders vergoeden wij de productie tot 50% boven het afgesproken omzetplafond. Hiervoor geldt een tarief van 90% van het afgesproken tarief. Bij een grote aanbieder hanteren wij een doelmatigheidsmodel voor de vergoeding van de eventuele productie boven het afgesproken omzetplafond. Voor doelmatigheidscategorie 1 wordt er 5% overproductie tegen hetzelfde tarief toegekend, bij DM categorie 2 is dit 15% en bij DM categorie 3 25%.

Voor de prestatie ELV voor palliatief terminale zorg geldt geen omzetplafond. Voor de prestatie ELV cohort gelden andere voorwaarden. Mocht u, ondanks het overproductiebeleid, verwachten toch het budgetplafond te bereiken of in (acute) liquide problemen te komen, neem dan contact op met uw inkoper of via zorginkoop.wijkverpleging@zilverenkruis.nl.


In de reguliere ELV vallen de kosten van zuurstof bij patiënten binnen het ELV tarief. Indien u afspraken heeft gemaakt met Zilveren Kruis over het declareren van de prestatiecode voor ELV corona cohortbedden, ontvangt u een hoger tarief. Echter, de aantallen patiënten die zuurstof nodig hebben zijn dusdanig hoog dat het tarief voor de ELV corona cohortafdeling niet toereikend is voor de aanschaf.

Gezien de grote aantallen patiënten die zuurstof nodig hebben op deze afdelingen, begrijpen wij dat de kosten die dit met zich meebrengt niet (geheel) via de reguliere tarieven bekostigd kan worden. Deze kosten kunnen voor corona patiënten in deze specifieke periode meegenomen worden in de nacalculatie van de meerkosten. Wij vragen u zelf bij te houden welke meerkosten u maakt. Het dagtarief ELV-cohort kan alleen worden gedeclareerd als wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.  

Machtiging ELV

Voor ELV langer dan 3 maanden vraagt Zilveren Kruis een machtiging in te dienen. Vanwege de drukte door de zorg aan coronapatiënten lukt het de hoofdbehandelaar (huisarts of specialist ouderengeneeskunde) niet om een getekende machtiging in te dienen. Hoe gaat Zilveren Kruis hiermee om?

De verlengingsaanvraag kunt u op verschillende manieren indienen, waaronder via: Aanvraag voor verlenging opname ELV 

Wij vragen om een handtekening van de hoofdbehandelaar toe te voegen. Echter, wij begrijpen ook dat dit op dit moment mogelijk niet lukt om dit tijdig aan te leveren. Daarom staan wij voor de periode 1 maart tot 1 juni het volgende toe:

  • Een handtekening van de betrokken SO of de huisarts volstaat. In het afwegingsinstrument tijdelijk verblijf staat de volgende veldnorm beschreven: de huisarts is hoofdbehandelaar binnen het ELV laag complex. De specialist ouderengeneeskunde binnen het ELV hoog complex.
    Als huisarts en SO in overeenstemming besluiten hiervan af te wijken mag dit. Het gaat immers om ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’ en zowel de huisarts als SO levert deze zorg. Vanuit de wet- en regelgeving is er binnen eerstelijns verblijf dus geen onderscheid in deze beide professionals.
  • Als zowel de betrokken huisarts als de SO niet tijdig de aanvraag kan ondertekenen verzoeken wij u de aanvraag zonder handtekening naar Zilveren Kruis op te sturen. Wij vragen wel om de naam van de betrokken arts op te schrijven.

Als wij een ELV cliënt overplaatsen naar een andere instelling om ruimte te maken voor corona patiënten, geldt het traject bij overplaatsing dan als een nieuw traject. Met andere woorden: moet ik als nieuwe zorgaanbieder rekening houden met de opnamedagen bij de vorige zorgaanbieder in het machtigingsproces voor zorg langer dan 3 maanden?
Indien er sprake is van overplaatsing naar een andere zorgaanbieder omwille van het creëren van plekken voor coronapatiënten, mag dit worden gezien als nieuw zorgtraject. Indien de zorg langer dan 3 maanden duurt, hoeft u alleen uit te gaan van de ligdagen in het nieuwe traject. De ligdagen van het traject bij de vorige zorgaanbieder hoeft u niet mee te tellen.

Clustering van cliënten met corona

Het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, de directeuren Publieke Gezondheid, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben landelijke afspraken gemaakt over het opzetten en financieren van cohortafdelingen. Om alle betrokkenen in de verschillende regio’s sneller duidelijkheid te geven over aanpak en eenduidigheid in proces, besluitvorming en financiering hebben partijen een brief met notitie gemaakt. Deze vindt u terug op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Aan de hand van deze landelijke afspraken kunnen de regio’s waar extra capaciteit nodig is dit verder vormgeven.