Landelijke transformatie via kernregio's Zorglandschap verlangt verandering

Door demografische en technologische ontwikkelingen stijgen de autonome zorgvraag en de kosten daarvan de komende jaren stevig. Daarbovenop is het personeelstekort nu al groot. Dit neemt - ook door toename van de zorgvraag - alleen maar toe. Het wordt onhoudbaar zorg te blijven leveren zoals dat nu gebeurt. Niet alleen de betaalbaarheid, maar ook de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staan onder druk. Er is daarom een breed gedragen urgentie voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Essentie van deze transformatie: voorkomen van (duurdere) zorg, vervangen van zorg door andere (zoals digitale) zorg en het verplaatsen van zorg. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis.

Bestuurlijke belofte om transformatie samen te realiseren

In de hoofdlijnenakkoorden - MSZ, GGZ, Eerstelijnszorg en Wijkverpleging - binden partijen zich nadrukkelijk om de transformatie te realiseren. Voor de Wlz verwoord in ‘Profiel 2021’. Ook zijn daarvoor de maximaal beschikbare budgetten afgestemd op het succesvol realiseren. Het vraagt – zo niet vereist - van alle partijen om hun rol vorm te geven. Overheid en politiek volgen dit nadrukkelijk. Zij denken op dit moment na over maatregelen wanneer dit onvoldoende snel tot tastbare resultaten leidt.

Verantwoordelijkheid in onze kernregio’s

Als markleider voelen we ons verantwoordelijk in onze kernregio’s de transformatie te realiseren. En nemen nadrukkelijk de regie om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van (acute) zorg te beschermen. We stimuleren en faciliteren partijen die mee veranderen. Op alle aspecten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. En in het bijzonder op ons strategisch speerpunt Zorg Veilig Thuis en ons beleid Juiste Zorg.

Landelijke visie op Juiste Zorg op de Juiste Plek

Met een effectieve implementatiestrategie realiseren we de transformatie in een gewenst tempo. Wij focussen hierbij op het samen met u ontwikkelen en opschalen van best practices.

We onderscheiden 5 kerntransities:

  1. Integrale benadering van gezondheid door ‘ontschotting’ van de Zvw, Wmo en Wlz. We stimuleren dat zorg wordt geleverd met een integrale, persoonsgerichte aanpak van problemen. Uit het best passende domein. Zodat mensen worden geholpen met de grondoorzaak van hun klachten zoals eenzaamheid, schulden en leefstijl. Zo voorkomen we onnodige medische zorg.
  2. Kwetsbare groepen wonen langer zelfstandig door groepen als kwetsbare ouderen, langdurige GGZ patiënten en mensen met ernstige handicaps lokaal beter in kaart te brengen. Met het coördineren van zorg in de eerste lijn. En waar nodig de inzet van expertise vanuit de tweede lijn (i.p.v. behandeling vanuit de tweede lijn). Zo voorkomen we onnodige langdurige intramurale zorg.
  3. Versterken van samenhang tussen eerste lijn en acute ketenzorg door vroegsignalering van problemen. Door tijdelijke opname met extra zorg in de eerste lijn en inzet van behandeling vanuit de tweede lijn. In of dichtbij de thuissituatie. Zo voorkomen we onnodige acute zorg.
  4. Versterken van zorg op afstand door inzet van digitale zorg en vormen van continue monitoring op afstand. Zo ervaren mensen een betere kwaliteit van leven en gezondheid. Zorgprofessionals kunnen efficiënter werken. Zo voorkomen we onnodige opnames/exacerbaties.
  5. Versterken van netwerkvorming door afspraken over concentratie en specialisatie van zorg. Door netwerkvorming tussen het regionale en landelijke aanbod van chronische en planbare zorg. Zo worden mensen naar de juiste plek verwezen. Worden personeel en middelen effectiever ingezet. Daarmee wordt de kwaliteit van zorg hoger.

Zorginkooporganisatie verandert mee

We blijven uiteraard regulier inkoopafspraken maken met zorgaanbieders. Daarnaast zetten we extra in op de doorontwikkeling van competenties die de transformatie van ons allemaal vraagt. Zoals verbinding met elkaar en andere stakeholders. Om zo daadkrachtig veranderingen te realiseren. Het landelijk beleid is kaderstellend voor implementatie in kernregio’s. Tegelijk kan implementatie in regio’s richting geven aan landelijke beleidskaders. We maken hierin steeds een zorgvuldige afweging.

Samenwerking sleutel tot succes

Iedere regio kent zijn eigen vraagstukken. Voor die uitdaging staan we gezamenlijk. Samenwerking tussen betrokken partijen is daarbij niet alleen de voorwaarde, maar ook de sleutel tot succes.

Terug naar strategie