Juiste Zorg op de Juiste Plek

Zo mogelijk en gewenst veilig thuis.

Landelijke transformatie via kernregio's

Niet alleen de betaalbaarheid, maar ook de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staan onder druk. Er is daarom een breed gedragen urgentie voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Zorg Veilig Thuis als strategisch speerpunt

Samen met u versnellen we graag de beweging van zorg naar huis. Ons strategisch thema Zorg Veilig Thuis levert een substantiƫle bijdrage aan de zorgtransformatie.

3 manieren om zorg naar huis te brengen

Online contact met de zorgverlener, monitoring bij (chronisch) zieken en behandeling thuis.

Meer over deze 3 manieren

Wat doen wij?

Wij geloven in een vliegwieleffect. Als we samen met patiënten, IT leveranciers, medisch-technologische bedrijven, het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en de NZa de krachten bundelen. Dan ontstaat een versnelling in de verplaatsing van zorg naar huis.

Er is een verandering in denken en samenwerken nodig. Wij hechten waarde aan intensief samenwerken met partijen die onze ambitie delen: 10% van de zorg naar huis brengen. Samen van vernieuwende initiatieven te leren. Deze door te ontwikkelen. En op te schalen wanneer een initiatief zichzelf bewijst. Ook betrekken we actief onze klanten bij de beweging. Houden we de ontwikkeling van technologieën nauwlettend in de gaten. En ondersteunen we in sommige gevallen de opschaling van nieuwe digitale toepassingen in de praktijk.

Samen leren & ontwikkelen

We ontwikkelen samen met partijen passende inkoopmodellen en financieringsvormen voor zorg naar huis. Dit doen we al voor de ziekte van Crohn en COPD.

Digitale gegevensuitwisseling basis voor online contact en monitoring

Adequate overdracht en uitwisseling tussen zorgverleners is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede, veilige en doelmatige zorg.

Zorg Veilig Thuis onderwerp aan de gesprekstafel

In de reguliere inkoop, zoals medisch specialistische zorg of hulpmiddelen, regelen we de voorwaarden die nodig zijn voor deze transformatie van zorg naar huis. Denkt u aan afspraken in zorgprotocollen, kwaliteitsstandaarden, standaarden voor veilige gegevensuitwisseling en ICT. En het bepalen en afspreken van reële en werkbare tarieven voor nieuwe (digitale) vormen van zorg.

Wilt u in dit kader een initiatief onder de aandacht brengen? Of meer weten over Zorg Veilig Thuis?

Meer over Zorg Veilig Thuis

Terug naar overzicht en inkooponderwerpen