Nieuws voor aanbieders van wijkverpleging

Bijna 200 zorgaanbieders bezochten afgelopen woensdag de informatiebijeenkomst Wijkverpleging.  Lees meer
In ons inkoopbeleid 2020 gaven we aan zo nodig aanvullend beleid te publiceren per 1 juli 2019 voor het registreren volgens ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’; en voor de doelgroepenregistratie.  Lees meer
Samen met andere partijen en intern werkt Zilveren Kruis mee aan vermindering van administratieve lasten en meer tijd voor zorg.  Lees meer
Als u een overeenkomst Wijkgericht Werken met ons heeft, dan levert u hiervoor jaarlijks financiële en inhoudelijke verantwoording aan. Lees meer
U moet kunnen aantonen dat de klant instemt met het zorgplan. Maar is een handtekening daarbij verplicht? Lees meer
We krijgen veel vragen over de doorvertaling van de OVA in ons inkoopbeleid voor wijkverpleging in 2019. We leggen graag uit hoe we deze toepassen. Lees meer
In 2019 bieden wij de ELV-coördinatiepunten in onze kernregio’s inhoudelijke begeleiding aan bij de verdere ontwikkeling van de coördinatiefunctie.  Lees meer
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen publiceren wij een aangepast inkoopbeleid Wijkverpleging 2019. Lees meer
Soms is het lastig voor HBO-verpleegkundige om een goede onderbouwing voor de indicatie te komen. Dit komt met name voor bij het indiceren van een PGB. Daarom biedt Zilveren Kruis extra mogelijkheden. Lees meer
De tijdstermijn voor het indienen van het format "klanten en uren wondzorg" is verlengd tot 1 september 2018.  Lees meer
Vanaf 1 september is een machtiging nodig voor het leveren van ongecontracteerde zorg aan nieuwe cliënten.  Lees meer
In verband met arbeidsmarktproblematiek kan het voorkomen dat u onvoldoende HBO-verpleegkundigen beschikbaar heeft voor indicatiestelling. Lees meer
Zilveren Kruis verlengt de periode voor een aanvraag voor nieuwe zorgaanbieders tot 1 september 2018. Lees meer
Dien op tijd uw declaraties voor ELV bij ons in zodat wij deze mee kunnen nemen in onze berekening. Lees meer
De wijkverpleegkundige (opgeleid op hbo-niveau) bepaalt welke zorg wanneer nodig is. De wijkverpleegkundige mag, ook in geval van palliatief terminale zorg, alleen zorg indiceren die vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zilveren Kruis vergoedt alleen zorg die valt onder de zorgverzekeringswet. Lees meer
Vooruitlopend op het beleid 2019 implementeren we in 2018 al enkele elementen uit het financieel beleid 2019. Lees meer
Vanaf 1 augustus 2018 worden de declaraties Wijkverpleging en ELV bij cliënten met een Wlz-indicatie afgewezen door de zorgverzekeraar.  Lees meer
U kunt tot uiterlijk 18 juni 2018 uw (gezamenlijke) factpack aanvragen. Lees meer
​Omdat wij op 1 juli 2018 het financieel kader wondzorg publiceren op onze website, verlengen wij de bezwaartermijn tot maandag 16 juli 2018. Dit geldt enkel voor bezwaren met betrekking tot de informatie uit het financieel kader. Lees meer
Op maandagochtend 11 juni 2018 heeft er op het online platform van Zorg in de Wijk korte tijd een technische storing plaatsgevonden. Hierdoor is het mogelijk geweest dat een aanbieder problemen heeft ondervonden bij het indienen van zijn vraag voor Vragenronde II Zorg in de Wijk  Lees meer
Op 1 april 2018 hebben wij ons inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. Om u nader te informeren en de gelegenheid te creëren voor vragen, organiseren wij de bijeenkomst Ouderenzorg op 4 juli 2018.  Lees meer
Na de publicatie van het inkoopbeleid op 1 april jl. vindt u hier de Leidraad voor de selectieve inkoopprocedure Zorg in de wijk 2019-2021 voor de regio’s Ommen-Hardenberg, Utrecht en Zwolle.  Lees meer
Het gaat om controles op declaraties uit 2018 van Huisartsenzorg, Mondzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Deze samenloopcontrole gebeurt landelijk op dezelfde manier.  Lees meer
Beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg maken onderdeel uit van het integraal tarief Lees meer
Er is een machtigingsaanvraag noodzakelijk bij een behandelduur langer dan 3 maanden voor ELV laag complex en hoog complex.  Lees meer
Iedere zorgaanbieder die een overeenkomst heeft met Zilveren Kruis voor het verlenen van Wijkverpleging kan ook casemanagement Dementie leveren of organiseren.  Lees meer
Onze eerdere aankondiging van een mogelijke pilot met de coöperatie Thuis&Veilig in één of een beperkt aantal regio’s vervalt.  Lees meer
Per wijk heeft Zilveren Kruis minimaal 4 zorgaanbieders geselecteerd. Hun plannen samen zijn een startpunt om met elkaar te werken aan verbeteringen.  Lees meer
De Huisartsen Eemland B.V., het Meander Medisch Centrum, Zilveren Kruis en de organisaties voor ouderenzorg in de regio Eemland werken samen. Lees meer
Het was de bedoeling om de indicatiestelling altijd door gecontracteerde aanbieders uit te laten voeren. Deze voorwaarde vervalt. Lees meer
Naar aanleiding van overleg in ZN-verband, waar ook de branche-organisaties aan deelnemen, heeft Zilveren Kruis een aantal bepalingen in overeenstemming gebracht met uniforme landelijke afspraken. Dat zijn de artikelen 5.1 en 18.1.  Lees meer
De leidraad voor de inkoopprocedure Zorg in de wijk 2018-2020 is gepubliceerd. Lees meer
Vanaf mei worden aanbieders elk kwartaal geïnformeerd over het vollooppercentage van het omzetplafond. Zo kunt u tijdig maatregelen nemen om overschrijding van het plafond te voorkomen. Lees meer
Ook voor 2017 stimuleren en belonen we doelmatige inzet van zorg.  Lees meer
Zilveren Kruis steunt het landelijke traject om in 2017 voor de wijkverpleging te komen tot een integraal tarief inclusief doelgroepenregistratie.  Lees meer
Zilveren Kruis heeft een nieuwe samenwerkingsafspraak voor de zorg aan kwetsbare ouderen geformuleerd in het inkoopbeleid ELV voor 2017. Lees meer
In dit document concretiseren we een aantal onderwerpen, zoals aangekondigd in ons beleid ELV 2017. Lees meer
Zilveren Kruis heeft een deel van de zorgaanbieders in de wijkverpleging extra geld gegeven. Zorgaanbieders die doelmatiger omgaan met het afgesproken budget voor wijkverpleging, dragen bij aan het betaalbaar houden van zorgkosten voor onze verzekerden. Lees meer
Recent heeft Zilveren Kruis bij een aantal instellingen wijzigingen doorgevoerd in het contract. Lees meer
Hartpatiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis krijgen vanaf deze maand de beschikking over ‘HartWacht’, een 24-uurs telecardioloog op hun smartphone of tablet.  Lees meer
De storing is opgelost. Wij verwerken uw declaraties weer op de gebruikelijke manier. Lees meer
Zilveren Kruis start een proef met drie gemeenten. Vanaf volgend jaar wordt niet langer betaald worden voor de geleverde zorg die per uur of per handeling wordt gedeclareerd. Zorgorganisaties spreken van tevoren een jaarlijks budget af met de verzekeraar voor het leveren van zorg aan de hele wijk. Van uren declareren naar een jaarlijks budget voor de hele wijk. Lees meer