Van crisis naar kans

Terwijl u en alle partijen in de zorg nog volle aandacht hebben voor de COVID-19-pandemie, publiceren wij zoals gebruikelijk ons zorginkoopbeleid voor het komende jaar. Allereerst wil ik mijn enorme waardering uitspreken voor alle medewerkers in de zorg. Ik kan mij goed voorstellen dat het een grote opgave is om al een jaar lang vol gas te geven op de zorg aan COVID-patiënten. En tegelijkertijd de reguliere zorg te blijven leveren. Bedankt! 
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Welke positieve zaken willen we houden?

2022 staat hopelijk en naar verwachting in het teken van normale verhoudingen bij zorginkoop. In plaats van landelijke continuïteits- en meerkostenregelingen, kunnen we weer in gesprek met elkaar en pakken we de draad weer op. Gesprekken over de vraagstukken in de zorg die we alleen samen kunnen oplossen en die bijdragen aan gezondheid dichterbij. Wij willen dan ook stilstaan bij wat de pandemie ons leert. Over hoe we hebben gezien dat samenwerking tussen zorgaanbieders heeft bijgedragen aan snel oplossingen creëren. Ook hebben we met de versnelde invoering van digitale zorg een flinke impuls gegeven aan de transformatie van de gezondheidszorg.

Zorg dichterbij de patiënt

Een mooi voorbeeld van hoe gezamenlijke urgentie leidt tot succesvolle samenwerking zagen we afgelopen jaar in Amsterdam. Daar werken huisartsen en thuiszorgorganisaties samen bij het opvangen van coronapatiënten uit de ziekenhuizen. Die kunnen daardoor sneller naar huis waar zij zelf hun zuurstofgehalte meten. Ze geven dit dagelijks digitaal door aan hun huisarts die snel en accuraat kan adviseren om zuurstof en medicatie af te bouwen. Dit soort samenwerking willen we in 2022 versnellen door ons inkoopbeleid.

Zorg digitaal en thuis 

Zorg op afstand heeft een hoge vlucht genomen. Vooral digitale gegevensuitwisseling en consulten namen sterk toe. Het merendeel van de patiënten vond online therapie prettig en wil ook na de pandemie online zorg krijgen. Ze krijgen er meer vrijheid door. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld na een behandeling voor een psychotrauma zo moe, dat ze blij zijn dat ze niet hoeven te reizen. Zij vinden het fijn om vanuit hun vertrouwde omgeving therapie te volgen. Ook professionals waarderen deze manier van werken. We hebben veel van dit soort projecten mogelijk gemaakt en dat willen we in 2022 verder uitbouwen. 

Juiste Zorg op de Juiste Plek vraagt een concretisering 

Afgelopen jaar hebben we als Zilveren Kruis de aandacht gevraagd voor digitale zorg als recht in plaats van een gunst. We doen dat omdat we als grootste zorgverzekeraar het debat willen voeren over wat we precies bedoelen met de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarom hebben we ook ons verkiezingsmanifest gepresenteerd. We zien 5 noodzakelijke veranderingen. In ons inkoopbeleid ziet u dat de komende jaren steeds verder geconcretiseerd.

Het is essentieel dat uw patiënten (onze klanten) goede zorg krijgen. In hun eigen omgeving is het vaak prettig en voelen zij zich beter. Laten we met elkaar de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek doorzetten en van de crisis een kans maken!

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop, maart 2021

Visie en beleid

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

Lees onze visie en beleid