Stichting Theia

Stichting Theia zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen. En dit in het bijzonder voor de inwoners van Rijnmond.

Dit wil Stichting Theia realiseren door financiering van:

 • projecten met focus op implementatie van projecten met concrete inhoud en resultaten, in samenwerking met regionale partners en/of met publiek/private sector;
 • projecten die aansluiten bij regionale en landelijke trends zoals: ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’;
 • preventieve projecten en/of projecten die duurdere zorg voorkomen en die door regionale organisaties of samenwerkingsverbanden worden uitgevoerd;
 • projecten met een actieve betrokkenheid van burgers, patiënten en/of patiëntenvertegenwoordiging.

Meer focus op financiering van projecten voor burgers van Rijnmond

Stichting Theia heeft besloten de focus minder te leggen op aanvragen van onderzoeken die een landelijke doelstelling hebben en meer op financiering van projecten die primair de burgers van Rijnmond ten goede komen.

Ook biedt Stichting Theia ook de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleinschalige projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de regio Rijnmond. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of voorzieningen gericht op gezondheid of welzijn voor een kwetsbare doelgroep.

Om voor financiering door Stichting Theia in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Belangrijk is dat het initiatief voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op borging en structurele financiering na de projectperiode.

Meer specifiek zijn voorwaarden waarop initiatieven worden getoetst:

 • Het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond;
 • Het project levert gezondheidswinst op voor inwoners van de regio Rijnmond;
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante zorgverleners;
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op;
 • Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • Er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
 • De gevraagde investering is in balans met de beoogde baten;
 • Indien de gevraagde bijdrage wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen;
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners zodat het initiatief - om niet - breder kan worden geïmplementeerd;
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar.

Stichting Theia is voorstander van Open Acces publicatie in geval er in het kader van het project sprake is van publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

De kleinschalige projecten moeten:

 • zorg of welzijn betreffen, waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt;
 • in beginsel focus hebben op gezondheid en activatie (zowel fysiek als mentaal);
 • een éénmalig karakter hebben;
 • lokaal plaatsvinden, binnen de regio Rijnmond;
 • een maximale looptijd hebben van 1 jaar;
 • een cofinanciering op het project (al dan niet in natura) hebben.

Stichting Theia ondersteunt geen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek;
 • Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt;
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead;
 • Een inrichtings- of bouwproject;
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet;
 • Project dat al is gestart of waarvoor al overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2020 (pdf)

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2019 (pdf)

Wilt u een aanvraag indienen?

Neem dan contact met ons op of download het aanvraagformulier (doc) en het format begroting en dekkingsplan (xlsx). Voor meer informatie, de doelstellingen en de criteria verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf). Wij toetsen uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project vraagstelling, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele subsidie en de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Stichting Theia. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag is circa 10 weken.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een overeenkomst met daarin de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidie. Als Stichting Theia uw aanvraag afwijst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Ook als het bestuur nog aanvullende informatie wenst, ontvangt u een brief.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Stichting Theia zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Voor triages in de huisartsenpost wordt momenteel de Nederlandse Triage Standaard (NTS) gebruikt. Een protocol dat voorschrijft welke vragen gesteld moeten worden bij een bepaalde zorgvraag om te bepalen welke urgentie er moet volgen op de antwoorden van de patiënt. Deze ondersteuning van de NTS leidt in meer dan 50% van de triages tot een urgentiebepaling die niet aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Een verbetering in dit triageprotocol zou de mate van overtriage en het aantal onnodige consulten op de huisartsenposten sterk reduceren.
Pacmed heeft in een Proof-of-Concept studie data van twee miljoen historische triages geanalyseerd en een eerste versie van een Machine Learning algoritme ontwikkeld dat ondersteunt bij de urgentiebepaling. Dit algoritme was in staat de triagist te ondersteunen door te voorspellen of een patiënt binnen een uur medische spoedzorg nodig had. Momenteel wordt een project uitgevoerd om dit systeem in de praktijk te testen tijdens een implementatiestudie bij een consortium van huisartsen in de regio Rijnmond. Naast het testen van dit systeem in de praktijk zal de implementatiestudie ook randvoorwaarden identificeren die succesvolle implementatie van datagedreven technologie in de bestaande zorgstructuur ondersteunen. Ten slotte zal dit systeem worden gecertificeerd zodat het voldoet aan alle eisen en regelgeving en veilig ingezet wordt na het project.

Door de Covid-19 pandemie is een acute scholingsvraag voor zorgprofessionals ontstaan. In het ErasmusMC is daarom een initiatief gestart om met VR zorgpersoneel te scholen. De doelgroep is zorgpersoneel op verpleegafdelingen (verpleegkundigen en artsen) dat ingezet wordt om Covid-19 patiënten te verzorgen. Door middel van Virtual Reality based scenario training wordt op een efficiënte en hoogwaardige wijze in de acute onderwijsvraag voorzien.

De SANO studie gaat over 2 verschillende behandelingen van slokdarmkanker:

 1. bestraling gevolgd door operatie versus
 2. actief volgen na bestraling zonder operatie.

Voordat de resultaten van de SANO-1 studie bekend zijn, wil men op basis van de voorlopige uitkomsten de SANO-2 studie opzetten, omdat gebleken is dat patiënten een grote voorkeur hebben voor de niet-operatieve behandeling na bestraling die in SANO-1 toegepast wordt. Deze behandeling is niet gevalideerd, in tegenstelling tot de standaardbehandeling met operatie na bestraling.

Na afloop van SANO-1 zal men terug moeten gaan naar de standaardbehandeling, omdat Active Surveillance nog beschouwd wordt als experimenteel. Om op een veilige manier toch de Active Surveillance behandeling te kunnen blijven aanbieden, in de periode waarin nog geen lange termijn eindresultaten van SANO-1 beschikbaar zijn, acht men het van belang dat er een prospectieve cohortstudie opgezet wordt waarin de veiligheid en effectiviteit van de conservatieve behandeling wordt gemeten: SANO-2.

Voorbeelden van kleinschalige projecten

Ook kleinschalige projecten krijgen bij Stichting Theia een kans.

Stichting Sonneburgh is een woonzorgcentrum met drie locaties. Op de locatie Groene Kruisweg (Hoogvliet) wonen 160 bewoners variërend in leeftijd tussen 75 en 95 jaar. Zij zien dat de bewoners te weinig bewegen en dat dit nog is verergert door de Covid-19 crisis.
Beweging is voor de bewoners van cruciaal belang omdat het positieve effecten heeft op de gezondheid en het risico op valincidenten en depressie verkleint. Met de beweegtuin willen zij de levenskwaliteit van hun bewoners verhogen. De tuin wordt ingericht met dementievriendelijke beweegtoestellen voor oefeningen voor kracht in de handen, coördinatie, vitaliteit en nog veel meer. Al hun activiteitenbegeleiders krijgen een 4 uur durende cursus van Olga Commandeur waar zij en Yalp (de leverancier van de toestellen) een samenwerking mee hebben om zo te zorgen dat de bewoners op een goede manier worden begeleid.

De aanleiding voor de oprichting van het nieuwe hospice is dat de bewoners van Ommoord, waar ook sprake is van vergrijzing, regelmatig gebruik moesten maken van hospices in Nieuwerkerk en Capelle. Dat had tot gevolg dat, vanwege de lange aanrijtijden vanuit Ommoord, de eigen huisarts hen niet kon bijstaan en dat ze daardoor aangewezen waren op een nieuwe huisarts uit Capelle of Nieuwerkerk. Een niet-wenselijk situatie. Hospice IJsselpolder is daarom vooral bedoeld voor de bewoners van Ommoord, Prinsenland e.o. Naar verwachting opent het hospice in het voorjaar van 2021 zijn deuren. Voor die tijd wil men 60 vrijwilligers getraind hebben. Met de bijdrage van Stichting Theia worden specifiek de kosten voor het trainingsprogramma van de vrijwilligers gedekt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Theia? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Stichting Theia maakt deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Stichting Theia is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.

Contactgegevens

Stichting Theia
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn of Dénise van der Blom
Telefoonnummer: 071-3670287
Email: SAG-SGS-Theia@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41128676
Fiscaalnummer: 8032.04.231

Publicatieformulier ANBI’s

Voor meer informatie over het gevoerde beleid, de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording wordt verwezen naar de op deze website gepubliceerde documenten.

Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over SAG

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.
Meer over Fonds SGS

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.