Stichting Theia

Stichting Theia stimuleert verbetering van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond door financiële ondersteuning te bieden aan vernieuwende projecten die door zorgorganisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.

Om voor financiering door Stichting Theia in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Belangrijk is dat het initiatief voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op structurele financiering na de projectperiode.

Meer specifiek zijn voorwaarden waarop initiatieven worden getoetst:

 • Het versterken van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond;
 • Het project levert gezondheidswinst op voor verzekerden in de regio Rijnmond;
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante (individuele) zorgverleners;
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg op;
 • Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • Er is sprake van cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
 • De gevraagde investering is in evenwicht met de beoogde baten;
 • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voortzetting hiervan redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen;
 • Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners zodat het initiatief - om niet - breder kan worden geïmplementeerd;
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt in principe een periode van maximaal drie jaar.

Stichting Theia is voorstander van Open Acces publicatie in geval er in het kader van het project sprake is van publicatie in een peer reviewed tijdschrift.

Stichting Theia ondersteunt geen:

 • Zuiver wetenschappelijk onderzoek;
 • Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt;
 • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen, waaronder overhead;
 • Een inrichtings- of bouwproject;
 • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet;
 • Project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan;
 • (in beginsel) Sponsoring van éénmalige activiteiten.

Overzicht van de door Stichting Theia goedgekeurde bestedingsdoelen 2019 (pdf)

Wilt u een aanvraag voor projectsubsidie indienen?

Neem dan contact met ons op of download het aanvraagformulier (doc) en het format begroting en dekkingsplan (xlsx)die u eventueel samen met een deskundige van Zilveren Kruis invult. Voor meer procesinformatie en de doelstellingen en de criteria verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf). Wij toetsen uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project vraagstelling, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele subsidie en de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Stichting Theia. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een overeenkomst met daarin de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidie. Als Stichting Theia uw aanvraag afwijst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Ook als het bestuur nog aanvullende informatie wenst, ontvangt u een brief.

Voorbeelden van projecten

Met behulp van Stichting Theia zijn de volgende projecten gerealiseerd.

Voor triages in de huisartsenpost wordt momenteel de Nederlandse Triage Standaard (NTS) gebruikt. Een protocol dat voorschrijft welke vragen gesteld moeten worden bij een bepaalde zorgvraag om te bepalen welke urgentie er moet volgen op de antwoorden van de patiënt. Deze ondersteuning van de NTS leidt in meer dan 50% van de triages tot een urgentiebepaling die niet aansluit bij de zorgvraag van de patiënt. Een verbetering in dit triageprotocol zou de mate van overtriage en het aantal onnodige consulten op de huisartsenposten sterk reduceren.
Pacmed heeft in een Proof-of-Concept studie data van twee miljoen historische triages geanalyseerd en een eerste versie van een Machine Learning algoritme ontwikkeld dat ondersteunt bij de urgentiebepaling. Dit algoritme was in staat de triagist te ondersteunen door te voorspellen of een patiënt binnen een uur medische spoedzorg nodig had. Momenteel wordt een project uitgevoerd om dit systeem in de praktijk te testen tijdens een implementatiestudie bij een consortium van huisartsen in de regio Rijnmond. Naast het testen van dit systeem in de praktijk zal de implementatiestudie ook randvoorwaarden identificeren die succesvolle implementatie van datagedreven technologie in de bestaande zorgstructuur ondersteunen. Ten slotte zal dit systeem worden gecertificeerd zodat het voldoet aan alle eisen en regelgeving en veilig ingezet wordt na het project.

De Cyberpoli is een interactieve internetpolikliniek ontwikkeld door Artsen voor Kinderen en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een aandoening of beperking, waar ze relevante informatie over hun ziekte kunnen halen, in contact kunnen komen met andere kinderen en vragen kunnen stellen aan een professioneel team van behandelaars en ervaringsdeskundigen. 23 Ziektebeelden staan inmiddels op het interactieve platform. Met een bijdrage van Stichting Theia wordt de Cyberpoli uitgebreid met de diagnose: pediatrische trombose.

De Sophia Zorgbus is een initiatief van het Erasmus MC Sophia. Het is een mobiel onderzoekslaboratorium voor drie expertisecentra voor specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor kinderen met (zeldzame)erfelijke en aangeboren aandoeningen. Met de bus kunnen zij naar hun patiënten toe in plaats van dat zij naar het ziekenhuis hoeven te komen. Op deze manier wordt de last die ouders en kind ervaren om naar het Erasmus MC te komen weggenomen en kunnen meer kinderen deelnemen aan de onderzoeken. Het Erasmus MC heeft vanuit het verleden goede ervaringen met inzet van bussen. Het bestuur van stichting Theia heeft een éénmalige donatie verstrekt voor de aanschaf van de Zorgbus.

Het Alzheimercentrum Zuidwest Nederland heeft zich als doel gesteld de MRI-protocollen binnen de regio te standaardiseren, omdat de bestaande verschillen tussen de MRI-scans uniforme diagnostiek binnen de regio belemmeren. Men wil de verschillende protocollen, die ziekenhuizen nu hanteren voor de diagnostiek van dementie, harmoniseren om zo de (beeldvormende) diagnostiek van dementie binnen de regio te optimaliseren. Met zes ziekenhuizen wil men komen tot een standard operating procedure voor beeldvormende diagnostiek bij dementie in de regio. Dit zal leiden tot een mindere belasting voor de patiënt en men verwacht een aanzienlijke kostenbesparing als er door inzet van deze procedure minder MRI’s uitgevoerd worden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Theia? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl.

Stichting Theia is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en heeft een ANBI-verklaring.

Contactgegevens

Stichting Theia
Dellaertweg 1 (kern 3, 7e etage), 2316 WZ Leiden
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071-3670287
Email: marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41128676
Fiscaalnummer: 8032.04.231

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Theia zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

 • het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die in de regio Rijnmond werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de te Utrecht gevestigde Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V gediend zijn;
 • al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de regio Rijnmond;
 • al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Stichting Theia ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen. De overige criteria zijn:

 • Het project levert gezondheidswinst voor verzekerden in de regio Rijnmond;
 • Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante (individuele) zorgverleners;
 • Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op (volgens de gangbare definitie van de zorgsector);
 • Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten;
 • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
 • De gevraagde investering is beperkt in vergelijking met de baten en na afloop van het project moet het redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar;

Bestuurssamenstelling

De bestuursleden hebben vanuit hun eigen ervaring, expertise en achtergrond affiniteit met de gezondheidszorg in Rotterdam-Rijnmond. Het bestuur bestaat uit 5 personen en wordt gevormd door: 

 • mr. Frederik Buijn (voorzitter)
 • dr. Arie van der Ham
 • prof. dr. Huib Pols
 • Annemarie de Vet, huisarts
 • mr. drs. Peter-Paul Witte

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen kennisnetwerk. De bestuurders besteden over het algemeen veel tijd aan een gedegen voorbereiding van de vergadering.

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd.

Verslag, staat van baten en lasten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de op deze website gepubliceerde jaarverslagen.

Doe de QuickScan

QuickScan

Wij beoordelen de haalbaarheid van uw verzoek en geven u advies welk fonds bij u past.
Meer over SAG

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.
Meer over Fonds SGS

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.