Eerstelijns verblijf (ELV) & Geriatrische zorg (GRZ)

Zilveren Kruis staat ouderen met raad en daad bij om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven

Kwetsbare ouderen bieden we ondersteuning door tijdelijk medisch noodzakelijk verblijf aan te bieden als de zorg thuis tijdelijk niet verantwoord en/of adequaat geleverd kan worden.

ELV & GRZ

 

Beleidsregels NZa

Zorginkoopdocumenten voor 2017

Veelgestelde vragen

​Het uitganspunt van de overgangsregeling is dat een lopend ELV-traject door een cliënt afgemaakt mag worden volgens de afgegeven indicatie.

De regeling houdt in:

 1. Als een cliënt op 31 december 2016 een geldige indicatie heeft voor ELV (basis (VV3), intensief (VV6) of palliatief (VV1O)), geldt deze Wlz-indicatie als een geldige “verwijzing” naar het ELV in de Zvw. Zorgverzekeraars nemen de CIZ indicatie dus over als het gaat om:
  - de vaststelling van het recht op ELV;
  - de inhoud van dat recht (ELV basis, intensief of palliatief);
  - de duur van de maximale termijn die voor die indicatie zou gelden op basis van de subsidieregeling eerstelijns verblijf.
  De looptijd van het overgangsrecht is uiteraard afhankelijk van de medische Directoraat Generaal noodzaak. Als een dient niet langer is aangewezen op ELV, wordt de zorglevering Curatieve Zorg eerder beëindigd. Standaard wordt er voor 3 maanden (ELV basis - VV3 en ELV Directie Curatieve Zorg intensief - VV6) of voor 3 jaar (PTZ - VV1O) een indicatie afgegeven, terwijl de gemiddelde opnameduur 41 dagen is. De looptijd van de indicatie is dus geen Kenmerk onbeperkte aanspraak. Dat blijft ook zo onder de Zvw.
 2. Cliënten die op 31 december 2016 al ELV ontvangen, mogen op en na 1 januari 2017 hun zorgaanbieder behouden.
 3. Het CIZ geeft geen indicaties meer af met een ingangsdatum of geldigheidsduur die ligt na 31 december 2016.
 4. De intramurale eigen bijdrage Wlz vervalt onmiddellijk per 1 januari 2017. De zorg die vanaf dat moment wordt geleverd valt onder het eigen risico Zvw.
De huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde (SOG), Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en de  medisch specialist die op dat moment de patiënt in behandeling heeft mogen doorverwijzen. De zorgverlener kan hierbij gebruik maken van het Verenso afwegingsinstrument. Deze is te terug op de site van Verenso.

​De ELV-zorg bestaat uit:

 • verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is (inclusief huisvestingskosten; inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen etc).;
 • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging;
 • geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten;
 • paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor dit verblijf.
 • Paramedische zorg die niet samenhangt met de indicatie voor verblijf. Dat betekent dat indien een patiënt thuis al paramedische zorg ontvangt, voor een ándere indicatie dan die waarvoor hij/zij in het eerstelijnsverblijf is opgenomen, en deze zorg wordt voortgezet, deze zorg niet onder de ELV-zorg valt;
 • Farmaceutische zorg;
 • De geneeskundige zorg geleverd door de huisarts.
 1. ELV laag complex (voor een enkelvoudige aandoening). De huisarts heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening.
 2. ELV hoog complex (voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen) ADL worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden De specialist ouderengeneeskunde heeft de medische verantwoordelijkheid bij hoog complexe zorg. Deze verantwoordelijkheid kan ook worden overgedragen aan een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
 3. ELV voor palliatief terminale zorg (PTZ) (waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts gemiddeld drie maanden of korter zal zijn). ADL worden van de patiënt veelal overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase.

 

Lees hoe u ELV declareert bij Zilveren Kruis

Vanaf het moment van bereiken van het plafond, blijft de Zorgaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst verplicht om ELV aan de verzekerden (zowel natura- als restitutieverzekerden) van Zilveren Kruis, die reeds in zorg zijn genomen, te verlenen/continueren. 
 
De Zorgaanbieder kan voor Verzekerden die zich met een nieuwe zorgvraag bij Zorgaanbieder aandienen, terwijl het maximum van het omzetplafond (nagenoeg) is bereikt, terugverwijzen naar Zilveren Kruis voor verdere bemiddeling naar een Zorgaanbieder die nog wel ruimte heeft in het omzetplafond met Zilveren Kruis. Voor deze verzekerden geldt geen doorleverplicht voor de zorgaanbieder.
 
Voor een overeenkomst Wijkverpleging 2017 voor nieuwe aanbieders kon tot 3 oktober aangemeld worden. Voor 2018 is het wel weer mogelijk om een overeenkomst aan te vragen. Wij houden u op de hoogte via deze website.
 

Eerstelijns verblijf (ELV) wordt door de huisarts geïndiceerd vanuit de thuissituatie of vanuit het ziekenhuis. Deze functie is voor mensen met een tijdelijke behoefte aan medisch noodzakelijk verblijf, als de zorg thuis tijdelijk niet verantwoord en/of adequaat geleverd kan worden.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) sluit aan op een ziekenhuisopname en is gericht op het verminderen van functionele beperkingen en terugkeer naar huis. Het gaat om kwetsbare cliënten, met complexe multi morbiditeit waar revalidatiezorg noodzakelijk is. 

Om uw nota direct op de juiste manier te kunnen verwerken en te kunnen betalen aan onze verzekerde moet de restitutienota aan een aantal eisen voldoen.
 
Vektis heeft een voorbeeld lay-out van een restitutienota opgesteld. Wilt u er daarnaast voor zorgen dat de naam én AGB-code van de verwijzende huisarts duidelijk zichtbaar op de nota staan.