Veelgestelde vragen over Mondzorg

Ja, ook zonder overeenkomst kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Net als voorgaande jaren zijn dan de ‘Algemene voorwaarden Mondzorg’ van toepassing.

Bekijk de Algemene voorwaarden Mondzorg

Narcose wordt alleen vergoed als laatste redmiddel in een angstreductietraject
De narcosebehandeling moet plaatsvinden in een centrum voor bijzondere tandheelkunde of bij een tandarts met wie Zilveren Kruis afspraken heeft over het uitvoeren van narcosebehandelingen in hun praktijk.

Narcose helpt niet om angst voor te tandarts te verminderen
Bij extreme angst voor de tandheelkundige behandeling moet de behandeling in de eerste plaats gericht zijn op de behandeling van de angst, zodat u (weer) door een huistandarts kunt worden behandeld. Centra voor bijzondere tandheelkunde hebben specifieke deskundigheden om uw angst te behandelen en te begeleiden, narcose is daarin een laatste redmiddel.
 
Narcosebehandelingen in een tandartspraktijk staan wij alleen toe bij erkende angsttandartsen, kindertandartsen en tandartsen gehandicaptenzorg waarbij wij getoetst hebben dat de organisatie en veiligheid rondom de narcosebehandelingen voldoen aan onze eisen.
 
Wij moeten u altijd vooraf toestemming hebben gegeven
De behandelaar vraagt deze toestemming namens u aan. Zilveren Kruis toetst per aanvraag of er recht is op vergoeding van de narcosebehandeling.
Stuur een e-mail onder vermelding van uw AGB code naar: zorginkoop.mondzorg@zilverenkruis.nl U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.
Stuur een e-mail onder vermelding van uw AGB code naar: zorginkoop.mondzorg@zilverenkruis.nl U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.
​De belangrijkste (meest wettelijke) wijzigingen in de polisvoorwaarden voor de basisverzekering
zijn:
 
 • Verlenging aanspraak fronttandvervanging jeugd
  Er is aanspraak op fronttandvervanging met niet plastische materialen voor verzekerden jonger dan 23 jaar. Het element moet aantoonbaar voor het 18e jaar niet aangelegd zijn of ontbreken als gevolg van een ongeval.
 • Uitbreiding aanspraak klikgebitten en mesostructuren
  De aanspraak op klikgebitten en mesostructuren komt onder artikel 2.7 lid 5b van het Besluit Zorgverzekering. Dit betekent dat de aanspraak niet meer gekoppeld is
  aan de aanspraak op implantaten uit de bijzondere tandheelkunde. Er blijft toestemming nodig van Zilveren Kruis.
 • Verandering eigen bijdragen protheses en klikgebitten
  De eigen bijdrage voor een klikgebit en mesostructuur in de onderkaak wordt 10% en de eigen bijdrage voor een klikgebit en mesostructuur in de bovenkaak 8%. Voor de reparaties en rebasingen van volledige protheses en klikgebitten wordt een eigen bijdrage ingevoerd van 10%.
 • Verwijzing door tandprotheticus
  Een tandprotheticus mag verzekerden alleen doorverwijzen naar een tandarts(- implantoloog) en niet naar de tweede lijn (kaakchirurg of CBT).
U vult het aanvraagformulier in en stuurt deze ter beoordeling naar in en stuurt deze ter beoordeling naar dzg.naleving@zilverenkruis.nl. Na beoordeling ontvangt u bericht of u het addendum kunt afsluiten bij uw overeenkomst "Volledige en overkappingsprothese op implantaten" in het zorgverlenersportaal.
​De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een laag maximum tarief vastgesteld voor mondzorgverleners zonder overeenkomst. Voor mondzorgverleners met overeenkomst is er een hoger maximum tarief vastgesteld. Het is mogelijk verschillende tarieven in uw systeem in te regelen. Hierover kunt u contact opnemen met uw softwareleverancier.
​Stuur een e-mail onder vermelding van uw AGB code naar: zorginkoop.mondzorg@zilverenkruis.nl U ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ons.
​Deze overeenkomst hebben we in 2017 en blijft beschikbaar. De ingangsdatum is de eerste van de maand volgend op de aanvraag. De einddatum van de overeenkomst blijft 31 december 2019.

Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.
Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle betrokkenen wordt ondersteund.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.
Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.
Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.
Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
Als de einddatum van de machtiging gepasseerd is, kunt u een nieuwe aanvraag indienen met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.
Dit verschilt per overeenkomst U raadpleegt hiervoor de overeenkomst die uw eigen organisatie met ons heeft afgesloten.
Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.
 
Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.
 
U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.
​U declareert de tarieven die de overheid heeft vastgesteld. Heeft u een overeenkomst jeugd afgesloten? Dan mag u voor de volgende codes 3% extra rekenen:
• C-codes: C11, C28 (voor zorgplan
• M-codes: M01, M02, M03, M10, M20, M32
• V-codes: V30, V35, V50
Declaraties worden digitaal aangeleverd via Vecozo. Na verwerking van uw declaratie ontvangt u via Vecozo een retourbericht conform de vektisstandaard. Hierin wordt aangegeven wat betaald is en wat is afgewezen is met reden afwijzing.
 
 
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld met de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle omschrijvingen van afwijzings- en opmerkingscodes kunt u downloaden of lezen op de website van Vektis.

Heeft u een machtiging ontvangen voor een reguliere conventionele gebitsprothese ( P21, P25, P30) dan vragen wij u deze zonder voorloopcode te declareren ( soort bijzondere tandheelkunde).

Wanneer u een voorloopcode gebruikt resulteert dit in een onjuiste berekening van de eigen bijdrage. Om problemen in de financiële afhandeling voor zowel u als uw patiënt te voorkomen wijzen we de regels af, als deze met een voorloopcode aangeleverd worden. U kunt de regels, na afwijzing, opnieuw indienen zonder voorloopcode. Dit zorgt voor een eenvoudige afhandeling en soepele dienstverlening voor uw patiënt.

De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal 5 werkdagen. Duurt het langer dan 5 werkdagen? Neem dan contact op met VECOZO.
Als de totale kosten hoger zijn dan de max. vastgestelde tarieven (zoals in de polisvoorwaarden is vastgesteld) moet vooraf een machtiging worden aangevraagd via VECOZO.
Maximale tarieven voor volledige boven en\of onderprothese zoals in de polisvoorwaarden is vastgesteld.
 
De tarieven voor 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn als volgt:
 • gecombineerde boven- en onderprothese: maximaal
  € 1.230 (inclusief techniekkosten)
 • volledige bovenprothese: maximaal € 575 (inclusief techniekkosten)
 • volledige onderprothese: maximaal € 600 (inclusief techniekkosten)

Zijn de totale kosten hoger? Dan moet een machtiging worden aangevraagd. Bij voorkeur ontvangen wij een machtigingsaanvraag digitaal via VECOZO. Aanvragen via het digitale machtigingenportaal levert u tijdsbesparing, efficiëntie en daarmee tijd aan de stoel op.
​U hoeft vooraf geen machtiging aan te vragen. Dit geldt voor de prestatiecodes: J70, J71, J72, J73, J74, J75 en J76. U voorkomt hiermee onterechte afwijzingen in de declaratie.
Vanaf 01-01-2016 declareert u de J80 als het gaat om 2 implantaten voor een klikgebit in de onderkaak
Inbegrepen in het tarief van de J80 zijn de J02 (verlengd onderzoek), de J97 (overheadkosten), de J20, J21 of J22 (plaatsen implantaten) en de J23, J24 of J25 plaatsen healing abutments).
Voor de kosten van de implantaten kunt u per implantaat de J33 declareren.
 
Het declareren van het initieel onderzoek en de röntgenfoto’s/diagnostiek blijft ongewijzigd in 2016.
 
Meer dan 2 implantaten ter ondersteuning van een klikgebit in de onderkaak?
Declareert u dan de J80 en de J21 of J22 voor het derde en volgende implantaat.
 
De J33 levert u aan met indicatie “01” in het prestatierecord van de Vektis layout
Als de kosten in het techniekkostenrecord worden ingevuld, wijzen we de declaratie af.
 
Bij gemachtigde behandeling in 2015 declareert u J80 met de J33 naast de J01 en de X-codes
Dit geldt voor een ontvangen machtiging in 2015 voor 2 implantaten in de onderkaak (J02, J97, J20, J21, J22, J23, J24, J25), met een behandeldatum in 2016. Intern hebben we hiermee rekening gehouden, zodat u geen problemen ondervindt in uw declaratie.
De maximale tarieven voor materiaal- en/of techniekkosten worden opgesplitst per prestatiecode
Vanaf 1 maart 2016 is het systeem van Zilveren Kruis direct aangesloten op het Machtigingenportaal. Ons systeem controleert de kosten per prestatiecode. 
Eerder maakten wij geen onderscheid in de maximale kosten per prestatiecode. Wij berekenden een maximaal totaalbedrag per behandeling waaronder meerdere prestatiecodes vielen.
 
Werkwijze vóór deze wijziging
Tandarts Jan deed eerder een begroting voor een volledige prothese boven en onder op 2 implantaten (drukknop). Binnen deze totaalbehandeling vergoeden wij een J40 & J50 met een maximaal totaalbedrag van €1.453. Vielen de kosten binnen het maximale totaalbedrag? Dan geven wij tandarts Jan toestemming voor de aangevraagde kosten op de begroting.
 
Nieuwe werkwijze
Doet tandarts Jan nu een aanvraag voor een volledige prothese boven en onder op 2 implantaten (drukknop)? Dan controleren wij de begroting per prestatiecode. Tandarts Jan begroot voor een J40 € 450 en voor een J50 € 1.000. Een totaalbedrag van € 1.450. Wij vergoeden voor de J40 en J50 respectievelijk maximaal € 350 en € 1.103. Een totaalbedrag van € 1.453. Tandarts Jan begroot de kosten van de J40 echter € 100 boven het maximale tarief dat wij vergoeden. Wij geven tandarts Jan dan toestemming voor een begroting van € 1.350.
 
 
 
 
Vermeld duidelijk op uw nota dat het gaat om een Eigen Bijdrage voor de verzekerde
 
Regelmatig komen wij nota’s tegen van verzekerden waarop niet staat vermeld dat het een Eigen Bijdrage nota betreft. Als de verzekerde deze nota eerder bij ons indient dan u uw declaratie indient, wordt uw nota onterecht afgewezen met het bericht 'Reeds gedeclareerd'. Vervelend voor de verzekerde, maar ook voor u.
 
Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u op de Eigen Bijdrage nota die u aan de patiënt meegeeft duidelijk vermeldt dat het een Eigen Bijdrage nota betreft. Eventueel kunt u uw softwareleverancier vragen hoe u dit kunt doen.

​Het Machtigingenportaal is beschikbaar voor alle zorgverleners binnen de Mondzorg. Hier doet u een aanvraag voor alle behandelingen met een machtigingseis. Door gebruik te maken van deze service is het mogelijk om uw zorgadministratie op het gebied van machtigingen volledig te digitaliseren. Dit levert u tijdsbesparing, efficientie en meer tijd 'aan de stoel' op.

​• U hoeft niet meer te zoeken naar de juiste zorgverzekeraar
• Eén loket voor alle aanvragen
• Automatisch de juiste beslisboom
• Direct duidelijkheid over de beoordeling
• Sneller inplannen en behandelen van uw patiënten

Meer informatie hierover vindt u bij Mondzorg > Machtigingen & Declareren of Download de flyer.

Dit leest u op de site van VECOZO bij het Machtigingenportaal.​
Dit leest u op de website van VECOZO bij het Machtigingenportaal.​

​Het aanvragen van deze certificaten is kosteloos. Om gebruik te kunnen maken van het Machtigingenportaal heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig met de juiste autorisatie.

Dit is het geval als u na het inloggen onder ‘Diensten’ een menu ‘Machtigingenportaal’ ziet, met daaronder submenu’s ‘Indienen’ en/of ‘Zoeken’. Ontbreken deze opties? Dan is uw certificaat niet voorzien van de juiste autorisatie.

Dan heeft u nodig:
1. Een persoonlijk certificaat met de juiste autorisatie. Als de aanvraag via uw softwarepakket kan worden ingestroomd is ook een systeemcertificaat met de juiste autorisatie nodig. Ook hiervoor raadpleegt u uw softwareleverancier.
2. Heeft u al een geldig persoonlijk certificaat? Dan hoeft u geen nieuw certificaat aan te vragen. Uw huidige certificaat hoeft dan alleen nog maar uitgebreid te worden met de autorisatie voor het Machtigingenportaal.

​Wij hebben een overzicht gemaakt van welke softwareleveranciers een aansluiting hebben gerealiseerd met het Machtigingenportaal in hun softwarepakket. Bekijk het overzicht op deze website bij Machtigingen.
​Een machtigingsaanvraag die via het Machtigingenportaal is binnengekomen wordt binnen 24 uur verwerkt. Het kan zijn dat we voor uw aanvraag nog aanvullende informatie nodig hebben of dat we de aanvraag voor moeten leggen aan een van onze adviserend tandartsen. In dat geval zal de verwerking van uw aanvraag langer duren. U ontvangt in ieder geval binnen 10 werkdagen een reactie. 
​Als er in de aanvraag onjuiste informatie staat trekt u de aanvraag in en doet u de aanvraag opnieuw. Het is helaas niet mogelijk om de aanvraag inhoudelijk te wijzigen. Let  er dus goed op dat u direct de juiste informatie in het portaal zet. Denk hierbij aan de juiste ingangsdatum en de juiste codes.
​U vraagt verlenging aan door een nieuwe aanvraag in te dienen na verloop van de einddatum van de eerste machtiging.

​In de zoekfunctie van het Machtigingenportaal vult u het Machtigings-ID in. U ziet dan de status van uw machtiging. Op www.vecozo.nl vindt u een overzicht van de betekenis van elke status.

Als er een koppeling aanwezig is met uw eigen ZIS kunt u ook de status zien.

Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende fouten bij het indienen van een machtigingsaanvraag
 
Ingangsdatum
Het is bij een machtigingsaanvraag belangrijk deze op de juiste ingangsdatum te zetten. Dit geldt ook voor aanvragen die u achteraf indient. Doet u dit niet dan ontvangt u wel een machtiging, maar helaas is deze op de behandeldatum niet geldig. Wij kunnen de datum dan niet meer handmatig aanpassen. U moet de aanvraag dan intrekken en opnieuw indienen met de juiste ingangsdatum.
 
Materiaal- en techniekkosten
In Vecozo moeten de materiaal- en techniekkosten per prestatiecode worden vermeld. Als u extra materiaal- en techniekkosten voor bijvoorbeeld een metalen plaat of weekblijvende basis aan wilt vragen telt u dit op bij de techniekkosten van de betreffende prestatiecode. U moet dit wel aan geven in het aanvraagformulier. Als u de materiaal- en techniekkosten niet gesplitst aanlevert moet u de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag met gesplitste codes indienen.
 
Prestatiecodes
Het is belangrijk dat u alle codes los opvoert in Vecozo. U kunt achteraf namelijk geen code of aantal meer toevoegen of wijzigen. Controleer dit altijd voordat u een aanvraag doorzet. Als u een code vergeet moet u de aanvraag intrekken en een totaal nieuwe aanvraag indienen.
 
Tip! Toelichting bij aanvraag
Als u naast de gevraagde informatie extra informatie wilt toevoegen kunt u dit als bijlage meesturen.
 
Intrekken van de Vecozo aanvraag
U heeft een aanvraag niet juist ingevuld. U kunt deze dan intrekken. U maakt dan een nieuwe aanvraag aan. Het wijzigen van een reeds ingediende aanvraag is op dit moment helaas nog niet mogelijk.
De maximale grootte van de bijlagen is 7 MB.
Het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben om de aanvraag te beoordelen.
Wij vragen u via de ingediende machtiging in het Machtigingenportaal om de benodigde informatie. U ontvangt hierover een notificatie via e-mail of u zoekt op vecozo.nl naar de status ‘wacht op informatie van zorgverlener’. 

U kunt deze informatie toevoegen door rechtsboven op de knop ‘aanbieden aanvullende info’ te klikken.
U ziet dan de reden waarom wij om extra informatie vragen en u krijgt de mogelijkheid om een bijlage toe te voegen of een vrije tekst in te voeren. De aanvraag is inhoudelijk niet te wijzigen.
Implantologie
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers

Eerste klikgebit op implantaten en/of mesostructuur

 • Motivatie
 • Kostenbegroting
Vervanging klikgebit op implantaten en/of mesostructuur
Het vervangen van een klikgebit en/of de mesostructuur is na 8 jaar machtigingsvrij. U hoeft dit daarna niet meer aan te vragen.
 • Motivatie
 • Leeftijd klikgebit en/of mesostructuur
 • Kostenbegroting

Eerste conventionele prothese
Een eerste conventionele prothese is na 6 maanden machtigingsvrij. U hoeft dit daarna niet meer aan te vragen.

 • Motivatie
 • Kostenbegroting
 • Leeftijd immediaat- of noodprothese
Vervanging conventionele prothese
Het vervangen van een conventionele prothese is na 5 jaar machtigingsvrij. U hoeft dit daarna niet meer aan te vragen.
 • Kostenbegroting
 • Motivatie
 • Leeftijd
Opvullen of repareren van het klikgebit
 • Motivatie
 • Kostenbegroting
 • Leeftijd
 • Toestemming implantaatbehandeling

Opvullen of repareren van het kunstgebit
Het opvullen of repareren van het kunstgebit is 2 keer per jaar machtigingsvrij. U hoeft alleen een 3e keer of vaker aan te vragen.

 • Motivatie
 • Kostenbegroting
Orthodontie
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Digitale mondfoto’s of foto’s van het gebitsmodel
 • Gelaatsfoto’s 
 • Beschrijving van de afwijking
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting

LID A

Amelogenesis Imperfecta/Dento-alveolair defect/Bruxisme
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Digitale mondfoto’s
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers
TMD/CMD
 • UFO (Uitgebreid Functie Onderzoek bij een tandarts of gnatholoog)
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers

Oligodontie

 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers

Oro-maxillo-faciaal defect / Maxillofaciale prothetiek (MFP)/ Oncologie

 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers

LID B

 
Angst kinderen tot 18 jaar
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers
 • Uitspraak over behandelbaarheid
Angst volwassene vanaf 18 jaar
 • Behandelplan
 • Angstscorelijst
 • Kostenbegroting met elementnummers
 • Uitspraak over behandelbaarheid

Lichamelijke beperking/ verstandelijke beperking/drugsverslaafden, dak- en thuislozen en psychiatrische patiënten

 • Beschrijving beperking
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers

LID C

Focusonderzoek
 • Motivatie
 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummers

Syndroom van Sjögren

 • Behandelplan
 • Kostenbegroting met elementnummer
 • Verklaring huisarts/specialist of uitslag speekselonderzoek

VERGOEDINGEN AANVULLENDE VERZEKERING

Ongevallendekking
 • Beschikbare röntgenfoto’s van voor en na het ongeval
 • Beschrijving van het ongeval en het ontstane letsel
 • Kostenbegroting met elementnummers
 • Datum van het ongeval
Uitgestelde fronttandvervanging
 • Kaakoverzichtsfoto (OPT)
 • Motivatie
 • Kostenbegroting met elementnummers

​Een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam van de verzekerde, van buitenaf en buiten diens wil waardoor medisch aantoonbaar lichamelijk letsel is veroorzaakt.
 
Voorbeelden zijn:
 • Uw patiënt is gevallen, gestruikeld, ergens vanaf gevallen. Door deze val heeft uw patiënt directe schade aan het gebit.
 • Uw patiënt heeft een verkeersongeval gehad. Door dit ongeval heeft uw patiënt directe schade aan het gebit.
 • Uw patiënt heeft iets (een deur, een bal, of een ander voorwerp) buiten zijn/haar schuld om in zijn/haar gezicht gekregen. Uw patiënt heeft daardoor directe schade aan het gebit.
De vergoeding is voor mensen die
 • een behandeling nodig hebben aan hun gebit door een ongeval en;
 • tijdens het ongeval en tijdens de behandeling bij ons verzekerd waren met de juiste aanvullende verzekering en;
 • tijdens het ongeval 18 jaar of ouder zijn.
 • Als uw patiënt in iets hards bijt waardoor er een beschadiging ontstaat in het gebit.
 • Als er een dekking is vanuit de basisverzekering.
 • Een behandeling als uw patiënt een ongeval kreeg door:
  - een ziekte;
  - eigen schuld of opzet;
  - alcoholgebruik;
  - drugsgebruik;
  - een vechtpartij, behalve bij zelfverdediging;
Verzekerde krijgt een ongeval
Verzekerde krijgt de noodzakelijke tandheelkundige behandelingen. Vaak eerst bij een noodtandarts en later bij de eigen tandarts.
 
Behandeling bij noodtandarts - invullen aanvraagformulier en betalen nota door verzekerde
Als de noodzakelijke tandheelkundige behandelingen door een noodtandarts worden uitgevoerd, kan deze tandarts samen met de verzekerde het 1e deel van het Aanvraagformulier ongevallendekking Mondzorg invullen. Verzekerde betaalt aan deze tandarts de rekening contant en vraagt om een nota, het Aanvraagformulier ongevallendekking Mondzorg en eventueel de gemaakte foto’s bij deze tandarts. Dit neemt de verzekerde mee naar de eigen tandarts.
 
Acties van de eigen tandarts
 • Behandelplan opstellen (tijdens of na de genezing; het ongeval mag niet langer dan een jaar geleden zijn.)
 • Zelf behandelen of eventueel doorverwijzen naar kaakchirurg, orthodontist of implantoloog.
 • Samen met de verzekerde de rest van het Aanvraagformulier ongevallendekking Mondzorg invullen.
 • U dient voor de gemaakte kosten in de tandartspraktijk een aanvraag in, met de nodige informatie (zoals de foto’s van het gebit van voor het ongeval) en een kostenbegroting. Elke kostenbegroting wordt beoordeeld en elke medebehandelaar krijgt bij toestemming een brief waar exact op staat welke behandelingen Zilveren Kruis vergoedt uit de Aanvullende Verzekering Ongevallendekking. Eventueel kunnen de kaakchirurg of orthodontist of implantoloog ook een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier (wat we al ontvingen) is dan niet nodig. Maar wel een begeleidend schrijven en een kostenbegroting met elementnummers en eventuele foto’s.
 • Samen met het aanvraagformulier stuurt de tandarts kostenbegroting van de gemaakte kosten door de huistandarts en de noodtandarts. Na de behandeling sturen de betreffende zorgverleners de nota(‘s) naar de verzekerde. Deze nota’s moeten overeenkomen met de codes en kosten waar we toestemming voor hebben gegeven.
Zilveren Kruis beoordeelt de aanvraag: de zorgverlener en de verzekerde krijgen een brief
Deze brief kan het opvragen van meer informatie, een toestemming of een afwijzing zijn.
 
Na toestemming worden de nota’s betaald aan de verzekerde
Verzekerde betaalt de nota aan de noodtandarts en de eigen tandarts. Bij een afwijzing kan de tandarts eventueel een declaratie indienen voor vergoeding uit een tandartsverzekering.
 1. Verzekerde dient de nota in.
 2. Verzekering betaalt de nota aan de verzekerde.
 3. Verzekerde betaalt de rekening aan de zorgverlener.
 • Als er sprake is van een dento alveolair defect van de kaak door het ongeval, dan kunt u een aanvraag indienen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Er moet dan wel sprake zijn van een breuk in de kaak waardoor het element met wortel en een deel van de kaak verloren is gegaan. U wilt dan het element bijvoorbeeld vervangen door een implantaat en kroon.
 • De meeste behandelingen door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Er is sprake van fronttandvervanging tot 23 jaar.
De basisverzekering gaat altijd voor op de aanvullende verzekering. Als er (voor een deel van de behandeling) een indicatie is voor vergoeding vanuit de basisverzekering (zoals het voorbeeld van dento alveolair defect), dan wordt (dat deel van) de behandeling altijd vergoed uit de basisverzekering. Uw patiënt moet dan wel het eigen risico en een eventuele Wettelijke Eigen Bijdrage betalen.

Het volledig ingevulde formulier met bijlagen kunt u uploaden via het webformulier. U vindt het webformulier hier.

Het formulier kunt u ook per post versturen. U stuurt het naar:
Zilveren Kruis
Declaratie Service Mondzorg
Postbus 631, 8000 AP Zwolle
 

Zilveren Kruis beoordeelt de aanvraag binnen 10 werkdagen

 • De zorgverlener en de verzekerde krijgen een brief
 • Deze brief kan het opvragen van meer informatie, een toestemming of een afwijzing zijn.

Zorg dat de aanvraag volledig is 
Bij onvolledige aanvragen ontvangt u van ons een verzoek om de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Lever dit binnen 10 werkdagen aan. Als een dossier 5 weken open staat wordt deze afgesloten zonder beoordeling. Dit heeft als gevolg dat uw patiënten en onze verzekerden langer op een antwoord moeten wachten.


Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
(van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t / m vrijdag van 08.00– 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.