Stichting Theia

Vaak stranden initiatieven door geldgebrek. Over de kwaliteit en het belang van zo’n project zegt dat doorgaans helemaal niets. Zilveren Kruis vindt dat jammer en kent daarom twee regionale fondsen die projecten financieel ondersteunen. Een daarvan is Stichting Theia, de andere is Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS).

Stichting Theia is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Stichting Theia is in 1984 opgericht. Het vermogen van de stichting is afkomstig van de gelden van de aanvullende verzekering van het voormalige ziekenfonds in de regio Rijnmond. Het vermogen is in een stichting ondergebracht om projecten op het gebied van gezondheidszorg in de regio Rijnmond te financieren. Het Ziekenfonds Rotterdam is begin jaren negentig gefuseerd met Ziekenfonds Spaarneland en de particuliere verzekeraar Zilveren Kruis. Omdat het vermogen is opgebouwd uit premies van verzekerden van Ziekenfonds Rotterdam, dienen de te financieren projecten als regel ten goede te komen aan de belangen van de verzekerden in de regio Rijnmond van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. Deze N.V. voert de Zorgverzekeringswet uit en maakt deel uit van Achmea.

 •  Het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die in de regio Rijnmond of andere door het bestuur te bepalen regio’s werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de te Utrecht gevestigde Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V gediend zijn.
 •  Al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de regio Rijnmond.
 •  Al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Stichting Theia ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen. De overige criteria zijn:

 •  Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante (individuele) zorgverleners.
 •  Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op (volgens de gangbare definitie van de zorgsector).
 •  Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 •  De gevraagde investering is beperkt in vergelijking met de baten en na afloop van het project moet het redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 •  Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.
 •  Stichting Theia ondersteunt geen wetenschappelijk onderzoek.

Met behulp van Stichting Theia zijn o.a. de volgende projecten gerealiseerd:

Behandeling van lichaam en geest bij jongeren met inflammatoire darmziekten
Doelstelling van deze clinical trial van het Erasmus MC - Sophia is het toetsen van de effectiviteit van een nieuw ziekte-specifieke cognitieve gedragstherapieprogramma ter vermindering van angst en/of depressie voor jongeren met een inflammatoire darmziekte. 

Hiermee wordt een verbetering beoogd van:
(1) de kwaliteit van leven van de patiënt,
(2) het psychisch functioneren,
(3) beloop van de darmontsteking, en
(4) vermindering van de zorgconsumptie.
Hiernaast willen zij (5) psychosociale en medische variabelen identificeren die het behandelsucces kunnen voorspellen en als laatste (6) ontwikkelen ze een nieuwe richtlijn voor de standaardbehandeling van jongeren met deze ziekte indien de interventie effectief bewezen is. Dit onderzoek richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen (10-20 jaar) die lijden aan een inflammatoire darmziekte.

Beter Thuis met Dementie
Doorontwikkeling en effectonderzoek van een innovatief programma van mantelzorgers en hun naaste met dementie. Zorginstelling Laurens ontvangt subsidie voor implementatie van een zevendaags trainingsprogramma, naar Australisch voorbeeld, voor mantelzorgers en hun naaste met dementie. Daarnaast wil Laurens onderzoeken of deze scholing vergelijkbare effecten heeft als in Australië. De scholing zal plaatsvinden met 4 koppels tegelijk in een vakantiehuis. In het onderzoek worden 200 koppels meegenomen: 100 in de deelnemersgroep en 100 in een controle groep.

PBSI trial
Het Franciscus Gasthuis ontvangt subsidie voor de studie: “Een multicenter randomized controlled trial naar cosmetiek, kwaliteit van leven en reductie van huid toxiciteit tijdens "permanent breast seed implant" (PBSI) behandeling voor vroeg stadium borstkanker”. Het betreft een Rotterdams multicenter onderzoek naar de toepassing van permanent breast seed implant (PBSI) na borstsparende behandeling. Bij PBSI (een vorm van radiotherapie) worden radioactieve zaadjes geïmplanteerd in de operatieholte. Dit kan in 1 sessie, in plaats van de dagelijkse bestralingssessies bij Whole Breast Irradiation. De meest voorkomende bijwerking van PBSI zijn echter teleangiëctastieën. Dat zijn blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder het oppervlak van de huid, zichtbaar als rode vaattekening met maximaal zo'n 1 millimeter doorsnede. De toevoeging van een spacer kan de huidtoxiciteit na PBSI mogelijk verminderen. In deze studie wil men bij 230 patiënten het effect van een spacer beoordelen op huidtoxiciteit, cosmetiek en kwaliteit van leven.

Virtual Reality bij operatie kinderen
Het Erasmus MC-Sophia gaat de effectiviteit onderzoeken van voorbereiding door middel van Virtual Reality Exposure (VRE) versus reguliere zorg bij kinderen die een operatie moeten ondergaan. 70% Van de kinderen ervaart angst voor een operatieve ingreep. Gezien de negatieve effecten van deze angst op het postoperatieve herstel en het welzijn van de kinderen, willen de aanvragers een gerichte interventie ontwikkelen die de angst van kinderen voorafgaand aan de operatie kan verminderen. VRE biedt hierin een mogelijkheid om angstige kinderen voor te bereiden op hun operatie. Gedurende het onderzoek wordt het effect van VRE gemeten op angst, postoperatieve pijn, pijnmedicatie en herstel. Daarnaast wil men kijken of er voorspellende factoren voor succes zijn.

Neem dan contact met ons op of download het aanvraagformulier (pdf), dat u eventueel samen met een deskundige van Zilveren Kruis invult. Voor meer procesinformatie en de doelstellingen en de criteria verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf). Wij toetsen uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project vraagstelling, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele subsidie en de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van Stichting Theia. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een overeenkomst met daarin de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidie. Als Stichting Theia uw aanvraag afwijst, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Ook als het bestuur nog aanvullende informatie wenst, ontvangt u een brief.

Hebt u nog vragen?
Denkt u in aanmerking te komen voor subsidie van Stichting Theia of hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 071 367 02 87.

Contactgegevens
Stichting Theia
Postbus 444 (kern 3, 7e etage)
2300 AK Leiden
Contactpersonen: Marjan Boekestijn en Dénise van der Blom
Telefoonnummer: 071 367 02 87
Email: marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl of denise.van.der.blom@zilverenkruis.nl

Stichting Theia is door de Belastingdienst/Centrale administratie aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling (ANBI)”.

Onderstaand treft u de gegevens aan die uit dien hoofde vermeld dienen te zijn:

Contactgegevens:
Stichting Theia
Dellaertweg 1 (kern 3, 7e etage), 2316 WZ Leiden
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071 367 02 87
Email: marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41128676
Fiscaalnummer: 8032.04.231

De doelstellingen van Stichting Theia zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

 •  Het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die in de regio Rijnmond werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de te Utrecht gevestigde Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V gediend zijn.
 •  Al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid in de regio Rijnmond.
 •  Al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Stichting Theia ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen. De overige criteria zijn:

 •  Het project levert gezondheidswinst voor verzekerden in de regio Rijnmond.
 •  Het project kent een aantoonbaar draagvlak van relevante (individuele) zorgverleners.
 •  Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op (volgens de gangbare definitie van de zorgsector).
 •  Het project levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten.
 •  Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 •  De gevraagde investering is beperkt in vergelijking met de baten en na afloop van het project moet het redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 •  Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Bestuurssamenstelling
De bestuursleden hebben vanuit hun eigen ervaring, expertise en achtergrond affiniteit met de gezondheidszorg in Rotterdam-Rijnmond. Het bestuur bestaat uit 5 personen en wordt gevormd door:
De heer mr. F.K. Buijn (voorzitter)
De heer dr. A.C. van der Ham
De heer mr. drs. H.S.P. Pauw
De heer mr. drs. P.P. Witte
De heer drs. P. Wijnmaalen

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen kennisnetwerk. De bestuurders besteden over het algemeen veel tijd aan een gedegen voorbereiding van de vergadering.

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd en de aan de vervulling van hun taak verbonden verantwoordelijkheden.

De hoogte van het jaarlijkse vacatiegeld voor de bestuursleden bedraagt € 2.000 inclusief een onkostenvergoeding ad € 250, exclusief BTW. Gezien de extra werkzaamheden ontvangen de voorzitter en het bestuurslid betrokken bij het toezicht op de vermogensbeheerder een jaarlijkse vergoeding van € 2.500, inclusief een onkostenvergoeding ad € 250, exclusief BTW.

Verslag, staat van baten en lasten
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de op deze website gepubliceerde jaarverslagen.