Stichting Gezondheidszorg Spaarneland

Vaak stranden initiatieven door geldgebrek. Over de kwaliteit en het belang van zo’n project zegt dat doorgaans helemaal niets. Zilveren Kruis vindt dat jammer en kent daarom twee regionale fondsen die projecten financieel ondersteunen. Een daarvan is Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS).

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS), is een aan Zilveren Kruis gelieerde stichting en opgericht in 1984. Het vermogen is afkomstig van aanvullende verzekeringen van het voormalige Ziekenfonds Spaarneland, een regionaal fonds in de regio Kennemerland. Ziekenfonds Spaarneland is begin jaren negentig gefuseerd met Ziekenfonds Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het vermogen van SGS wordt aangewend voor projecten op het gebied van de gezondheidszorg. Deze projecten dienen mede ten goede te komen aan de belangen van de verzekerden van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. Deze entiteit voert de Zorgverzekeringswet uit en maakt deel uit van Achmea Zorg.

De doelstellingen van SGS zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

 •  Het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de naamloze vennootschap Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., en/of andere door het bestuur te bepalen en aan de naamloze vennootschap: Achmea Zorgverzekeringen N.V., gelieerde zorgverzekeringen gediend zijn.
 •  Het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan initiatieven tot innovatie op het terrein van de gezondheidszorg waarvoor (nog) geen reguliere financiering beschikbaar is.
 •  Al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Fonds SGS zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen, maar ook kleine lokale welzijnsactiviteiten krijgen een kans.

Fonds SGS doet dit door financiële bijdragen te leveren in de vorm van:

 1. Projectsubsidies: Innovaties die worden vormgegeven door (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen. Fonds SGS levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, thuiszorg en welzijnszorg.
 2. Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de kernregio’s van Fonds SGS. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep. Stichtingen, verenigingen en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking. Particulieren niet.

Om voor projectsubsidie van Fonds SGS in aanmerking te komen moeten ingediende aanvragen aan een aantal criteria voldoen. Fonds SGS ondersteunt projecten die de zorg versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen.

De overige criteria zijn:

 •  Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante zorgverleners.
 •  Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit.
 •  Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 •  Er is sprake van een cofinanciering en/of een eigen bijdrage.
 •  De gevraagde investering is in evenwicht met de beoogde baten.
 •  Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw zorgproces, dient uiteindelijke voorzetting hiervan redelijkerwijs betaald te kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 •  Er moet sprake zijn van kennisdeling met andere zorgverleners, zodat het initiatief “om niet” breder kan worden geïmplementeerd.
 •  Het project kent een eenmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Om voor een bijdrage aan een klein initiatief van Fonds SGS in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan de volgende criteria voldoen:

 •  Het project betreft overige zorg/welzijn waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt.
 •  Het project heeft de focus op gezondheid.
 •  Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een éénmalig karakter en een maximale looptijd van 1 jaar.
 •  Het project vindt plaats in één van de kernregio’s van de gelieerde zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Kennemerland, Zaanstad, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Zwolle, Friesland).
 •  Er is sprake van een co-financiering en/of een eigen bijdrage.

Fonds SGS ondersteunt geen:

 •  Zuiver wetenschappelijk onderzoek
 •  Medisch onderzoek dat zich in een “dierexperimenteel” stadium bevindt
 •  Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen
 •  Een inrichting- of bouwproject
 •  Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen zoals Wmo en Zorgverzekeringswet
 •  Project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan

Een overzicht van de jaarlijks door Fonds SGS goedgekeurde bestedingsdoelen kan opgevraagd worden bij het secretariaat van Fonds SGS.

Wilt u een aanvraag voor projectsubsidie indienen?
Download hier het aanvraagformulier projectsubsidie (doc), dat u, eventueel samen met uw contactpersoon bij Zilveren Kruis, invult.

Wilt u een aanvraag voor een bijdrage aan een klein initiatief indienen?
Download hier het aanvraagformulier klein initiatief (doc).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving (pdf).

U kunt ook gebruik maken van de formats voor een projectplan (doc) en projectbegroting (xlsx).

Na ontvangst toetsen wij uw aanvraag op zaken als de financiële onderbouwing van het project, de aanpak, haalbaarheid, efficiënte inzet van de eventuele de gevraagde bijdrage en bij een aanvraag voor projectsubsidie de kans op reguliere financiering na afloop van het project. Daarna gaat uw aanvraag ter beoordeling naar het bestuur van SGS. Dit bestuur vergadert éénmaal per kwartaal. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u schriftelijke bevestiging en een overeenkomst met de voorwaarden voor uitbetaling van de financiële bijdrage. Als Fonds SGS uw aanvraag afwijst, dan krijgt u ook daarvan schriftelijk bericht.

Fonds SGS is door de Belastingdienst/Centrale administratie aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling (ANBI)”.

Onderstaand treft u de gegevens aan die uit dien hoofde vermeld dienen te zijn:

Contactgegevens:

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland
Dellaertweg 1 (kern 3, 7e etage), 2316 WZ Leiden
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071 367 02 87
Email: marjan.boekestijn@achmea.nl

Kamer van Koophandel nummer: 41224102
Fiscaalnummer: 8027.07.506

De doelstellingen van SGS zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

 •  Het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van verzekerden van de naamloze vennootschap Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., en/of andere door het bestuur te bepalen en aan de naamloze vennootschap: Achmea Zorgverzekeringen N.V., gelieerde zorgverzekeringen gediend zijn.
 •  Het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan initiatieven tot innovatie op het terrein van de gezondheidszorg waarvoor (nog) geen reguliere financiering beschikbaar is.
 •  Al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:

Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg versterken. Dat is het allereerste uitgangspunt om voor financiële steun in aanmerking te komen.

De overige criteria zijn:

 •  Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante (individuele) zorgverleners.
 •  Het project is innovatief (baanbrekend en vernieuwend) en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op (volgens de gangbare definitie van de zorgsector).
 •  Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen.
 •  De gevraagde investering is beperkt in vergelijking met de baten en na afloop van het project moet het redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
 •  Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Concreet houdt dit in dat Fonds SGS zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen.

Dit tracht men te bewerkstelligen door het leveren van financiële bijdragen aan innovaties, die door de verschillende (zorg)organisaties, kenniscentra of branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.

Fonds SGS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg (o.a. van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg), e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, thuiszorg en welzijnszorg.

Bestuurssamenstelling:

De bestuursleden hebben vanuit hun eigen ervaring, expertise en achtergrond affiniteit met de gezondheidszorg. Het bestuur bestaat uit 6 personen en wordt gevormd door:

Mevrouw drs. E.W. Dekker (voorzitter)
Mevrouw N.M.L. Coenraad
De heer H. Cornet
Mevrouw M.A. van Dorst
De heer R.J. Moeke

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen kennisnetwerk. De bestuurders besteden over het algemeen veel tijd aan een gedegen voorbereiding van de vergadering.

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het presentiegeld voor de bestuursleden is € 350 exclusief BTW per bijgewoonde vergadering.

Verslag, staat van baten en lasten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar de op deze website gepubliceerde jaarverslagen. Bovendien is het meerjarig beleidsplan integraal op de website gepubliceerd.

 

Voorbeelden van gefinancierde projecten

Met behulp van Fonds SGS zijn o.a. de volgende projecten gerealiseerd.

Ouders van jongeren met leer- en gedragproblemen zijn vaak niet in staat de jongeren zo te begeleiden, op te voeden en te ondersteunen dat zij zich maatschappelijk wenselijk gedragen.

De Oudervereniging Balans heeft in een project een oudercursus, genaamd OuderPower, samengesteld. De cursus bestaat uit 8 modules. De cursus OuderPower is sinds april 2016 onderdeel van de BalansAcademy en voortzetting is daarmee goed geborgd. Tot medio 2016 is de cursus inmiddels aan 330 ouders aangeboden.

De Stichting Kind en Ziekenhuis wil kindgerichte medische zorg bevorderen. In 2002 is door hen het kwaliteitskeurmerk, de Smiley, voor kindvriendelijke ziekenhuiszorg ontwikkeld. Om ook kinderen en ouders bij hun keuze voor extramurale zorg te helpen, hebben ze een kwaliteitskeurmerk voor medische kindzorg buiten het ziekenhuis ontwikkeld.

Dit keurmerk is bestemd voor verpleegkundige kindzorg in kinder(dag)verblijven, kinderhospices en thuiszorg. Er zijn 3 varianten ontwikkeld: de Bronzen, Smiley (standaard kindgericht), de Zilveren Smiley (kindgericht en onderscheidend) en op termijn de Gouden Smiley (excellent kindgericht). Na een pilotperiode en aanscherping en verbetering van het ontwikkelde materiaal zijn in september 2016 de eerste Smileys uitgereikt.

Tatam BV wil een webplatform voor communicatie tussen patiënt en huisarts opzetten en uitrollen; een platform waar de patiënt een centrale rol inneemt. E-patiënt vervangt voor de huisarts bestaande processen en communicatiekanalen en werkt kostenbesparend. Voor de patiënt is het platform een comfortabele digitale vertaling van de vertrouwde contacten met de huisartsen.

In de doorontwikkeling ligt de nadruk op twee zaken: introductie van zelfzorg applicaties en landelijke uitrol van het webplatform. E-patiënt is inmiddels ingeburgerd in de dagelijkse praktijkvoering van alle pilotpraktijken. Eind 2016 zijn er ca. 9 praktijken aangesloten en is er interesse bij vele andere praktijken. Daarnaast wordt er naar gestreefd om E-patiënt toegankelijk te maken voor alle huisartsen in Nederland door een koppeling mogelijk te maken met alle HIS-en.

De Waag Nederland, een instelling die zorg biedt aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een psychische stoornis, wil een digitale tool ontwikkelen, het GIPSgezinsdossier. De GIPS (Gestructureerde & Gezinsgerichte Intersectorale Professionele Samenwerking) is een op inhoud gestoelde methodiek voor procesregie bij gezinnen met herhaald en ernstig geweld en onveiligheid.

Deze procesregie is niet uitvoerbaar zonder een digitale tool. Vanaf januari 2017 wordt gestart met de ingebruikname van de digitale werkomgeving in een pilotfase. Dit zal aanleiding geven tot aanpassingen en verbetering, dus de doorontwikkeling van het functioneren van het digitale dossier gedurende 2017. De voorwaarden voor landelijke overdraagbaarheid van de tool zijn reeds gerealiseerd.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland heeft een keuze-ondersteuningsinstrument ontwikkeld voor nierfunctievervangende behandeling. Patiënten, van wie de nierfunctie dermate achteruit is gegaan dat er wordt gesproken over een nierfunctievervangende behandeling, staan voor een ingewikkelde keuze.

Er zijn 10 verschillende behandelmogelijkheden, die ieder op zich anders zijn en verschillende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Om bij deze keuze te helpen, is een keuze-ondersteuningsinstrument ontwikkeld, dat door de patiënt en eventuele mantelzorger en/of zorgverlener gebruikt kan worden om keuzes te maken.

Voor het keuze-ondersteuningsinstrument is o.a. gebruik gemaakt van fragmenten van reeds gemaakte video’s van interviews met ervaringsdeskundigen en is de vormgeving getoetst bij een klankbordgroep van nierpatiënten. Op 8 oktober 2016 is oor het keuze-ondersteuningsinstrument is o.a. gebruik gemaakt van fragmenten van reeds gemaakte video’s van interviews met ervaringsdeskundigen en is de vormgeving getoetst bij een klankbordgroep van nierpatiënten. Op 8 oktober 2016 is www.nierwijzer.nl gelanceerd op de Nederlandse Nierdag van de NVN.

 

Fonds SGS maakt ook deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen.