Stichting Achmea Gezondheidszorg

De Stichting Achmea Gezondheidszorg is in 1998 opgericht om voor de zorgbedrijven van Achmea Zorg de vermogens van de voormalige vrijwillige ziekenfondsverzekering te beheren (RVVZ: Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering).

Uitgangspunt hiervoor is het Convenant, dat in 1998 is gesloten tussen de zorgverzekeraars, de beheerders van deze reserves. Deze zijn beschikbaar voor een periode van 20 jaar, voor de volgende doelen:

 • De verlening van zorg in de ruimste zin (met uitzondering van de reguliere zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ).
 • Maatregelen ter voorkoming van ziekten.
 • Onderzoek ter bevordering van de volksgezondheid en uitgaven voor de bedrijfsvoering van de betrokken zorgverzekeraars ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening aan de verzekerden.

De financiële middelen van SAG zijn beperkt omdat 2018 het laatste jaar van besteding van de RVVZ reserves is. Dit betekent niet dat alle projecten in 2018 moeten worden afgerond. Maar wel dat de duur van projecten gemaximeerd wordt tot 2 jaar, zodat verantwoording binnen de geldende 3 jaarstermijn van het RVVZ* ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Daarbij wordt de haalbaarheid van de beoogde looptijd kritisch beoordeeld.

Wilt u meer informatie over SAG neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat op 071 367 02 87 of via e-mail denise.van.der.blom@zilverenkruis.nl of marjan.boekestijn@zilverenkruis.nl

*Het controleprotocol van de toetsingscommissie van de RVVZ is van toepassing op de subsidieaanvragers van bij de Stichting Achmea Gezondheidszorg aangevraagde subsidies.

Het bestuur van Stichting Achmea Gezondheidszorg hanteert een aantal criteria voor de toekenning van projecten. Om voor financiering in aanmerking te komen worden project op onderstaande maatstaven beoordeeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

Minimale criteria: indien niet aan alle criteria wordt voldaan, wordt de aanvraag niet gehonoreerd. Aanvullende criteria: voldoen aan aanvullende criteria vergroot de kans op honorering van de aanvraag.

Minimale criteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dienen projecten altijd aan alle navolgende criteria te voldoen.

Het project

 • Is vernieuwend, gericht op doorbraken in de zorg(infrastructuur)
 • Leidt tot aantoonbare verhoging van de kwaliteit van zorg (volgens de gangbare definitie van de zorgsector) 
  levert op termijn een aantoonbare relevante bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Is gericht op een bij in omvang relevante groep verzekerden met veel voorkomende zorgvraag of aandoening
 • Moet kwalitatief zodanig zijn dat het doel redelijkerwijs binnen de kaders van het project te realiseren is
 • wordt voor minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf, indien de totale kosten van het project € 15.000 of meer bedragen
 • Heeft een eenmalig karakter en duurt maximaal drie jaar
 • Betreft niet:
  • Zuiver wetenschappelijk onderzoek;
  • Medisch onderzoek dat zich in een dierexperimenteel stadium bevinden;
  • Activiteiten die tot de exploitatie van een instelling horen;
  • Een inrichting- of bouwproject;
  • Activiteiten die kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen van AWBZ of Zorgverzekeringswet; 
  • Een project dat al is gestart of waarvoor al met de aanvraag overlappende financieringstoezeggingen zijn gedaan.

Het bestuur kan in bijzondere gevallen een projectaanvraag accorderen die niet aan alle minimale criteria voldoet. Het bestuur zal deze afwijking in voorkomende gevallen motiveren.

Aanvullende criteria

De voorkeur wordt gegeven aan projecten die daarnaast voldoen aan één of meer van de hieronder genoemde aanvullende criteria

Het project

 • Is primair gericht op één van de volgende speerpunten: 
  belangrijke chronische aandoeningen (waaronder chronisch hartfalen, diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en depressie);
 • Oncologie;
 • Kraamzorg;
 • Dementie;
 • Zorg voor senioren;
 • E-health;
 • Verbetering samenhang binnen de zorg (waaronder regionale aanpak);
 • Gericht betrekken verzekerden bij hun zorgsituatie;
 • Klantgerichte zorgarrangementen;
 • Gezondheidsbevordering en preventie van werknemers
 • Versterking zelfstandigheid en zelfzorg bij verzekerden/patiënten;
 • Draagt bij aan het voor verzekerden inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg;
 • Is potentieel imago-ondersteunend voor Achmea en, indien van toepassing, te koppelen aan een van onze labels;
 • Wordt in eerste aanleg uitgevoerd in één of meer kernregio’s van Achmea; 
 • Is landelijk uitrolbaar en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren;
 • Heeft de potentie van een positieve businesscase; 
 • Heeft de potentie van structurele financiering.

De aanvrager is bereid om aan te sluiten bij soortgelijke andere initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen.

In de aanvraagprocedure kunt u nalezen of uw project in aanmerking komt. Hierin vindt u ook het aanvraagformulier (pdf) onder punt 5.

 

Met behulp van Stichting Achmea Gezondheidszorg zijn o.a. de volgende projecten gerealiseerd. De onderstaande voorbeelden zijn slechts een beperkte weergave. Eventueel is een overzicht goedgekeurde bestedingsdoelen per jaar beschikbaar.

Draagbare kunstnier

De Nierstichting neemt het heft in handen om daadwerkelijke verandering te realiseren in een betere kwaliteit van leven voor mensen die moeten dialyseren en wil binnen drie tot vijf jaar een draagbare kunstnier realiseren, die frequente hemodialyse thuis en onderweg mogelijk maakt en nierpatiënten hun autonomie en mobiliteit teruggeeft. Het draagbare hemodialyse apparaat is licht en klein en hierdoor makkelijk thuis te gebruiken of mee te nemen als handbagage op reis. Patiënten zijn daardoor voor hemodialyse niet meer gebonden om drie- of viermaal per week 4 uur te dialyseren in een ziekenhuis. Daarnaast biedt de draagbare kunstnier veel keuzevrijheid: patiënt en arts kunnen kiezen voor korte of langdurige dialyse, frequentere dialyse, op een plaats en tijd die de patiënt zelf kiest. Dit biedt een betere kwaliteit van leven en meer energie en vrijheid. Een enorm grote stap vooruit voor het leven van nierpatiënten. Een prototype van de draagbare kunstnier wordt naar verwachting eind 2017 door een eerste kleine groep patiënten in een klinische setting getest.

Health Communicator - op weg naar groei  

De Health Communicator is door Nedtalk ontwikkeld voor huisartsen en biedt de patiënt de mogelijkheid om in zijn eigen taal het spreekuurconsult vóór te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gebruikersinterface die ook geschikt is voor gebruik door ouderen en laaggeletterden. De hulpverlener kan met de vertaalde informatie een gericht consult voeren. Na afloop van het consult ontvangt de patiënt via het Health Communicator netwerk voorlichting op maat in zijn of haar moedertaal. Door het gebruik van Health Communicator neemt de effectiviteit van het consult toe en neemt de benodigde contacttijd af. Dit betekent een vergroting van efficiëntie en kwaliteit. Health Communicator ontwikkelt zich inmiddels tot een totaaloplossing voor online arts-patiënt communicatie waar ook ter wereld.

Expeditie Duurzame Zorg Feyenoord 

Het aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes in Nederland verdubbelt in 2025 tot 1,4 miljoen. Deze stijging legt een enorme druk op zowel de zorg als de maatschappij in zijn geheel. Naar aanleiding van deze cijfers heeft de Nederlandse Diabetes Federatie de Expeditie Duurzame Zorg opgezet. Deze Expeditie zet zich in voor duurzame zorg en een meer vitale samenleving. Een samenleving waarin de gezonde keus voor de hand ligt, een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd, preventie en zorg zijn geïntegreerd, patiënten zorg op maat krijgen en alle betrokkenen zich gezamenlijk inzetten voor optimale participatie. De ambities van de Expeditie-activiteiten in Rotterdam liggen in het verlengde van de ambities van Expeditie Duurzame Zorg. Dat betekent dat ingestoken wordt op het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg, en daarmee verlaging van de zorgkosten. Enerzijds door in te zetten op preventie, gezondheidsbevordering van de totale populatie in Feijenoord, waarmee verdere stijging van het aantal mensen met diabetes voorkomen kan worden. Maar door de aansluiting met partijen uit welzijn en public health, en de focus op gezondheidsbevordering in het algemeen, worden vooral ook gunstige effecten verwacht op de gezondheid van de inwoners als totaal.

De mond niet vergeten

De mondgezondheid van ouderen is kwetsbaarder dan die van jongere leeftijdsgroepen en een slechte mondgezondheid kan tot veel problemen leiden. Een slechte mondgezondheid heeft ook een negatieve invloed op de algehele gezondheid en kan leiden tot een achteruitgang van de fysieke conditie en het welbevinden. Zo leidt een slechte mondgezondheid tot een verhoogd risico op een longontsteking en cardiovasculaire ziekten en tot slecht instelbare diabetes. De Stichting Bijzondere Tandheelkunde, de Vrije Universiteit en Innovatiekring Dementie hebben de handen ineen geslagen voor een project om de mondgezondheid van kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen te verbeteren, samen met de aanbieders en regionale samenwerkingsverbanden en de relevante landelijke koepels. Het project richt zich primair op thuiswonende ouderen.

Doel van dit project is dat adequate mondzorg voor thuiswonende kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen over enkele jaren in ons land grotendeels gemeengoed is en dat elke partij daaraan zijn bijdrage levert. Daarnaast wil dit project eraan bijdragen dat mondzorg voor kwetsbare ouderen is opgenomen in het beleid van de relevante landelijke branche-, beroeps- en ouderen- en cliënten/patiëntenorganisaties en in het contracteerbeleid van zorgverzekeraars.

Suiker in eigen hand

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden lijden 2 tot 6 maal vaker aan chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Tegelijk hebben zij meer moeite met zelfmanagement en is de gangbare ondersteuning van zelfmanagement door professionals voor hen niet afdoende. Zij hebben dan ook vaker complicaties en slechtere uitkomsten van zorg, hoewel hun gebruik van (huisartsen)zorg groter is. Om ook de groep laagopgeleide patiënten met chronische ziekten te ondersteunen in hun zelfmanagement wil Pharos een visueel ingericht handboek ontwikkelen. In eerste instantie wil zij dit doen voor - en samen met - laagopgeleide patiënten met diabetes, maar de elementen van het handboek zijn generiek en kunnen ook gebruikt worden voor patiënten met andere chronische aandoeningen. Daarnaast wordt door Pharos een handleiding en training ontwikkeld om de diabeteszorgverlener te ondersteunen om diens coachende rol op een passende wijze uit te voeren.

Fonds SAG is door de Belastingdienst/Centrale administratie aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling (ANBI)”.

Onderstaand treft u de gegevens aan die uit dien hoofde vermeld dienen te zijn:

Contactgegevens:

Fonds Stichting Achmea Gezondheidszorg
Dellaertweg 1 (kern 3, 7e etage), 2316 WZ Leiden
Postbus 444, 2300 AK Leiden
Contactpersoon: Marjan Boekestijn
Telefoonnummer: 071 367 02 87
 
Kamer van KoophandelnummerL 34108709
Fiscaalnummer: 8093.99.933
 

De doelstelling van Stichting Achmea Gezondheidszorg zoals neergelegd in de statuten zijn als volgt:

Het verstrekken van geldelijke en andere ondersteuning aan instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, waaronder in ieder geval is begrepen:
 • De verlening van zorg in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de reguliere zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
 • Uitgaven voor maatregelen ter voorkoming van ziekten.
 • Uitgaven ten behoeve van onderzoek gericht op de bevordering van de volksgezondheid.
 • Uitgaven ten behoeve van de bedrijfsvoering van zorgverzekeraars ter bevordering van de kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening aan de verzekerden.
 • Al hetgeen dienstbaar kan zijn aan de bevordering van de volksgezondheid.
 • En al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Concreet houdt dit in dat Stichting Achmea Gezondheidszorg zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg, zowel voor verbetering van patiëntenzorg en duurzaamheid van zorg en effectiviteit als efficiëntie van zorgprocessen. Dit tracht de Stichting Achmea Gezondheidszorg te bewerkstelligen door het leveren van financiële bijdragen aan innovaties, die door de verschillende (zorg)organisaties, kenniscentra of branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.
Stichting Achmea Gezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg (o.a. van aanbod-gestuurde zorg naar vraag-gestuurde zorg), e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk.
 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 personen en wordt gevormd door:
 
Mevrouw G.M. Fijneman (voorzitter)
De heer W.J.J. Evers
De heer O. Gerrits
Mevrouw D.A. Hak
Mevrouw R.W. van der Kaaden
De heer L.P. Mentink
De heer W.H. Spek
 
Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise aanwezig is, die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen.
 
Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen individuele bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen kennisnetwerk. De bestuurders besteden over het algemeen veel tijd aan een gedegen voorbereiding van de vergadering
 

Beloningsbeleid

De bestuursleden vervullen hun functie op persoonlijke titel en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 
Verslag, staat van baten en lasten
Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen wij graag naar het op deze website gepubliceerde jaarverslag.
 
U vindt het meerjarig beleidsplan van SAG onderaan deze pagina.