Veelgestelde vragen over de contractering in 2019

Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, kunt u een mail sturen naar zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. Deze overeenkomst kan alleen worden afgesloten door een GGD. Voor deze overeenkomst is het volgbeleid niet van toepassing.

Een zorgzwaartepakket wordt toegekend door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Landelijk is afgesproken dat het CIZ u als huisarts informeert over welke indicatie een patiënt heeft. Dit is ingegaan op 1 september 2016.

"Zilveren Kruis juicht het horizontaal doorverwijzen onder huisartsen toe. Verrichtingen die in de eerstelijn kunnen worden gedaan, worden daar idealiter ook gedaan.
 
De huisarts die de verrichting uitvoert, declareert de prestatiecode die hoort bij de verrichting. Iedere huisarts kan declareren voor een willekeurige patiënt, dus ook voor een patiënt van een andere huisarts."
 
​Zilveren Kruis geeft de voorkeur aan het meest voorkomende keurmerk en dat is NHG accreditatie. Het behalen van een ander keurmerk is ook mogelijk. U kunt hierbij denken aan Dekra, Kema en HKZ.

U neemt via de mail contact op met Zilveren Kruis. Het emailadres is zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl. Wij zetten het zorgverlenersportaal gedeeltelijk opnieuw voor u open. U herstelt zelf de fout en mailt ons nadat u dit heeft gedaan. Controleert u de samenvatting goed, zodat wij de overige verzekeraars kunnen informeren.

Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht wijzigingen door te voeren.

Zilveren Kruis informeert de overige verzekeraars dagelijks via het landelijk volgformat via Vecozo. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Als u geen overeenkomst Huisartsenzorg met ons afsluit voor 2018, kunt u wel de Wettelijke Betalingen declareren. Deze declaraties zijn vastgelegd in een overzicht Wettelijke Betalingen (pdf).  

Sluit u wel een overeenkomst Huisartsenzorg voor 2018 met ons af, dan vervallen de Wettelijke Betalingen automatisch.

Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten vindt u in de standaard en in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.

Nee, dit is een landelijke afspraak, waar andere zorgverzekeraars ook mee werken.

Ja. Iedere zorgaanbieder die declaraties via VECOZO indient, krijgt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.

Op de website van Vektis kunt u de standaard voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.

Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.

Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als de declaratie foutloos is, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.

Als u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.

Als de einddatum van de machtiging is verstreken, dient u een nieuwe aanvraag in met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.

Dit verschilt per overeenkomst U raadpleegt hiervoor de overeenkomst die uw eigen organisatie met ons heeft afgesloten.

Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.

 

Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, maakt u gebruik van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.

 

U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail.

Declaraties worden digitaal aangeleverd via VECOZO. Na verwerking van uw declaratie krijgt u via Vecozo een retourbericht volgens de vektisstandaard. Hierin staat wat betaald is en wat is afgewezen, inclusief de reden van afwijzing.

Raadpleeg de meest voorkomende afwijzingen met de oplossing op onze website onder uw zorgsoort.

Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld met de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten vindt u in de standaard en in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle omschrijvingen van afwijzings- en opmerkingscodes kunt u downloaden of lezen op de website van Vektis.

Vrijgevestigde huisartsen die ook scen arts zijn kunnen digitaal declareren via VECOZO op de 010 AGB. Bent u alleen scen arts dan kunt u een papieren declaratie insturen. U gebruikt hiervoor de standaard declaratienota en stuurt deze naar declaratieservice@zilverenkruis.nl.

​Als de einddatum van de machtiging is verstreken, dient u een nieuwe aanvraag in met een motivatie waarom de behandeling later is gestart dan gepland.
U kunt ervoor kiezen om een vordering terug te storten. Als u de vordering wilt laten verrekenen dan hoeft u niets te doen. Wij doen dit namelijk automatisch als de gestelde periode (4 weken) in de brief is verstreken.
Het tarief voor de M&I-verrichting is een tarief inclusief de vergoeding voor de tijd, die wordt besteedt aan het uitvoeren van de M&I-verrichting. De handelingen, die vooraf gaan aan het uitvoeren van de M&I-verrichting, zoals uitgebreide uitvraag van klachten en hulpvraag, vraagverheldering, lichamelijk onderzoek, diagnostiek en het advies, zijn geen onderdeel van het tarief van de M&I-verrichting. Deze handelingen kunnen separaat in rekening gebracht worden op basis van de besteedde tijd als regulier consult of een van de varianten hiervan. Indien voorafgaand aan de M&I-verrichting hulpvragen los van de M&I-verrichting worden beantwoord, kunnen deze als consult naast de M&I-verrichting in rekening worden gebracht.

Zilveren Kruis ziet het gebruikt van een beslissingsondersteunend instrument om de benodigde zorg of verwijzing te bepalen als een pré. Geschikte instrumenten hiervoor zijn: Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen – DIPP (INPREZE / Interapy), Minddistrict Triage (Minddistrict), mirro-screener (Stichting mirro), TeleScreen / QuickScreen (Telepsy), Screener ZorgIQ (Stichting zorgIQ). Wilt u een instrument gebruiken dat niet wordt genoemd? U kunt de leverancier vragen het instrument dan te laten toetsen bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG).

Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor een verzekerde is een verwijzing uiterlijk 9 maanden geldig. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de GGZ-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan GGZ, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig.

Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt. Voor vervolgbehandeling van dezelfde problematiek door dezelfde zorgaanbieder binnen de gespecialiseerde GGZ (waarvoor een zogenaamde vervolg-DBC wordt geopend) is geen nieuwe verwijzing vereist, ongeacht de diagnose/behandeling van de gespecialiseerde GGZ.

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is gedragsverandering en daardoor een gezondere leefstijl voor de patiënt. Het uitgangspunt is dat de drie onderdelen worden aangeboden in een zorgprogramma van 24 maanden.
Gecombineerde Leefstijl Interventie is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR :
​Zilveren Kruis vergoedt alleen zorgaanbieders die met bewezen effectieve GLI programma’s werken die zijn opgenomen in het Loket Gezond Leven van het RIVM https://www.loketgezondleven.nl/abbr/gli. Wij vinden het belangrijk dat voor onze verzekerden succesvolle en bewezen effectieve programma’s worden ingezet.
Zilveren Kruis vergoedt alleen interventies die zijn opgenomen als bewezen effectief in het GLI kwaliteitsregister Loket Gezond Leven van het RIVM. Indien uw in aanmerking wilt komen voor de vergoeding, dan zal de lokale interventie opgenomen moet zijn in dit register. Op het moment beoordeeld het RIVM de volgende drie interventies: Beweegkuur, COOL en Slimmer.
Nee, begeleid bewegen is geen onderdeel van de GLI, het is expliciet uitgesloten in de beleidsregel.

Bent u een samenwerkingsverband dat voldoet aan de minimumvoorwaarden uit hoofdstuk 2 van ons inkoopbeleid en wilt u een overeenkomst voor GLI afsluiten? Maakt uw interesse kenbaar via ons contactformulier GLI. Dat kan tot uiterlijk 14 september 2018.

Meldt u zich aan na 14 september 2018? Dan komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst GLI 2019 en 2020.

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of maatschap die een overeenkomst is aangegaan voor Multidisciplinaire zorg (ketenzorg) aan verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar. In Vektis zijn deze samenwerkingsverbanden geregistreerd met een 53 AGB code.

Zilveren Kruis stimuleert de regionale afstemming over de inzet en organisatie van de GLI. De ketensamenwerkingsverbanden zijn over het algemeen meer regionaal georiënteerd dan de GEZ verbanden.

Deze regionale afstemming stimuleren we ook doordat de GLI onderdeel wordt van het regioplan van regio-organisaties. Deze organisaties ontstaan ten gevolge van de nieuwe bekostiging Organisatie & Infrastructuur.

Een GEZ samenwerkingsverband met een ketenzorgovereenkomst kan wel een GLI overeenkomst afsluiten.

Ga het gesprek aan met de regionale zorggroep. Vraag bijvoorbeeld bij de huisartsen (met wie je vaak samenwerkt) na bij welke zorggroep ze zijn aangesloten. Deze zorggroep is ook het samenwerkingsverband bij wie je je kan aansluiten.

De functie van praktijkmanager moet leiden tot het ontlasten van de huisarts in de praktijkvoering. Dit betekent dat de praktijkmanager taken daadwerkelijk overneemt en beschikt over de juiste competenties. Zilveren Kruis heeft dat vertaald in HBO niveau.

Hiermee sluiten wij aan op het rapport dat de FWG in 2016 op verzoek van de LHV heeft opgesteld en het competentieprofiel dat is opgesteld vodoor de Vereniging van Praktijkmanagers(VvPM).

  • Een op de functie gerichte HBO opleiding of een geaccrediteerde post HBO opleiding praktijkmanagement;
  • Beschikt over managementvaardigheden;
  • Heeft kennis en ervaring met personeels-, financieel en operationeel beleid binnen de gezondheidszorg;
  • Heeft enige kennis van juridische aangelegenheden;
  • Heeft bij voorkeur ervaring met de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

​"We hanteren een overgansgregeling om huisartsen en praktijkmanagers ruimte te geven om per 2019 aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. De overgangsregeling is alleen voor huisartsen die in 2017 al een overeenkomst hebben voor praktijkmanagement. De regeling houdt in dat:


● huisartsen in 2018 nog niet aan de voorwaarde hoeven te voldoen om de praktijkmanager voor meerdere praktijken in te zetten;
● de zittende praktijkmanager in 2018 nog niet aan de voorwaarde van een afgeronde HBO opleiding hoeft te voldoen. Als u in 2018 een nieuwe praktijkmanager aanneemt, geldt de opleidingseis wel.

Vanaf 2019 voldoet u aan de voorwaarden, zoals deze in het inkoopdocument staan voor huisartsen die nieuw starten met de vergoeding voor praktijkmanagement. "
​Zilveren Kruis erkent het belang van de praktijkmanager om de praktijkvoering te ondersteunen zodat de huisarts meer tijd kan besteden aan directe patiëntenzorg. Het managen van een praktijk is onderdeel van reguliere huisartsenzorg en daarmee ook onderdeel van de tariefonderbouwing van de prestaties in segment 1 (dit geeft de NZa ook aan). Het is aan de huisartsenpraktijk om de keuze te maken om  uit deze tarieven een praktijkmanager aan te stellen. Hier worden door Zilveren Kruis geen voorwaarden aan gesteld. De vergoeding van Zilveren Kruis richt zich op de aanvullende taken die we toekennen aan de praktijkmanager om samenwerking te bevorderen. Aan deze vergopeding stellen wij wel voorwaarden.
​De opleidingseis is gebaseerd op de concept-beschrijving en indeling van de functie praktijkmanager in de FWG-systematiek. De functie van praktijkmanager vraagt specifieke competenties en vaardigheden die aansluiten bij een opleiding op HBO niveau. Zilveren Kruis wijkt hiermee ook niet af van de opleidingseis die andere zorgverzekeraars stellen aan de praktijkmanager.

​In 2016 is door landelijke partijen een gezamenlijke visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager wordt hierin benoemd als eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Vanuit deze samenwerking kan de volgende stap worden gezet in samenwerking op wijk- en regionaal niveau.

Met ons beleid sluiten we aan bij deze visie. We hebben daarom opgenomen in ons beleid dat we vanaf 2019 alleen nog deze aanvulling op de financiering van praktijkmanager willen toekennen als de praktijkmanager voor meerdere praktijken gezamenlijk werkzaam is.

​Zilveren Kruis toetst niet individueel vooraf of de opleiding van uw praktijkondersteuner of praktijkmanager voldoet aan de voorwaarden uit ons inkoopbeleid. De opleidingseisen vloeien voort uit de FWG inschaling van de praktijkondersteuner en praktijkmanager en de opleidingseis die daarin wordt gesteld.

Wij hebben de mogelijkheid om achteraf te controleren en informatie bij u op te vragen. Individuele situaties worden op dat moment individueel beoordeeld. Hierbij nemen we vanzelfsprekend de beginselen van redelijkheid en billijkheid in acht.  

De prestatie kende een basismodule en een tweetal aanvullende modules. In de basismodule moest de huisarts voldoen aan alle voorwaarden, om aanvullende modules af te kunnen nemen. Dit wierp een drempel op voor het werken aan de service en bereikbaarheid van de praktijk. De prestatie is nu zo ingericht, dat alle modules afzonderlijk kunnen worden afgesloten.

De module klanttevredenheid zat in de basismodule en is overgeheveld naar de prestatie praktijkaccreditatie.

De prestatie is modulair opgebouwd en elke module heeft een afzonderlijk tarief. In het bepalen van het tarief zijn de reële kosten als uitgansgpunt genomen. Zo hebben wij HIS leveranciers geraadpleegd voor de kosten van het aanbieden van online afspraken maken en aanvragen herhaalmedicatie.

Ja dat kan. Vanaf 1 januari 2019 is de prestatie Service & Bereikbaarheid geen onderdeel meer van de GEZ-financiering. De prestatie dient door de individuele praktijken aangevraagd te worden. Dit heeft te maken met de transitieperiode voor Organisatie & Infrastructuur. Alle huisartsenpraktijken die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen de prestatie Service & Bereikbaarheid afsluiten.

Het tarief wordt vastgesteld op basis van het aantal kwetsbare ouderen

Als u als individuele huisarts deelneemt, vult u het totaal aantal ouderen boven de 75 jaar in uw praktijk in. Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat 20% van de patiënten van 75 jaar en ouder kwetsbaar is. Het jaartarief is 100 euro per kwetsbare patient. Daarnaast krijgt u een opslag van 25 euro op dit tarief voor het gerbuik van een digitaal platform.

  • Bij gebruik zonder platform: ¼ x (€ 100 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)
  • Bij gebruik met platform: ¼ x (€ 125 x 20% x aantal 75+ patiënten / totaal aantal patiënten)

 

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
(van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.