Huisartsenpost

​Huisartsen Diensten Structuren (ANW zorg)

De huisarts is de eerste en essentiële schakel in de keten van Spoedzorg

Zilveren Kruis vindt de spoedeisende zorg in de avond, nacht en weekend, een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Door alleen die patiënten door te verwijzen die specialistische zorg nodig hebben wordt onnodige dure zorg voorkomen en betaalt de patiënt alleen zijn eigen risico als dat echt nodig is.
 
Zilveren Kruis heeft een overeenkomst gesloten met alle Huisartsen Diensten Structuren (HDS) in die onder de “Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen en voldoen aan de NZa voorwaarden. In de gebieden waar Zilveren Kruis 1ste en/of 2de verzekeraar is maakt zij zelf afspraken met de HDS en in de buitengebieden volgt Zilveren Kruis de preferente verzekeraar van dat gebied.

Zilveren Kruis ziet de huisarts als de poortwachter

Door alleen die patiënten door te verwijzen die specialistische zorg nodig hebben wordt onnodige dure zorg voorkomen. Als de patiënt wordt doorverwezen is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden over de terugverwijzing naar de huisarts. Dan blijft de huisarts/eerste lijn een essentiële coördinerende rol vervullen om de eenheid en samenhang van zorg voor de patiënt te borgen.

Bekijk het Inkoopbeleid spoedzorg 2015-2016

Zilveren Kruis gaat in gesprek met HDS en SEH

Wij spreken over de mate van samenwerking, kwaliteit en doelmatigheid. Deze gesprekken vinden minimaal twee keer per jaar plaats.
De gemaakte afspraken tussen de SEH en HDS worden door middel van de Overeenkomst HDS 2015 vastgelegd en gemonitord en voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de NZa beleidsregel. Zilveren Kruis hoopt dat in overleg met zorgaanbieders er gedragsverandering en/of bewustwording bij de patiënt ontstaat en dat patiënten bewust gaan kiezen welke zorg zij op welk moment nodig hebben. Zilveren Kruis heeft hiervoor samen met het NPCF een voorlichtingsposter voor patiënten ontwikkeld. Op deze wijze kunnen we met elkaar de patiëntenstromen duurzaam verleggen van de 2de naar de 1ste lijn.

Kwaliteitseisen vastgelegd in landelijk format

De afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis extra geïnvesteerd in de HDS om de kwaliteit te verbeteren en meer patiëntenzorg te kunnen leveren. De NZa beleidsregel biedt hiervoor ruimte, mits dit extra budget van de 2de naar de 1ste lijn verschuift. Om dit landelijk goed te kunnen monitoren is op initiatief van de verzekeraars in de bestuurscommissie zorg van ZN afgesproken dat alle verzekeraars een eenduidig format (begroting en kwaliteitsparagraaf) met ingang van 2015 voor de HDS gebruiken. Dit format maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst en stelt ons in staat om vergelijkbare HDS ‘s met elkaar te vergelijken op uitkomsten en kwaliteit.
Zilveren Kruis ziet dit als een belangrijke verbetering. Ook om richting VWS c.q. NZa transparant weer te geven waar de extra kosten voor ingezet zijn en welke resultaten dat heeft opgeleverd.