Doelmatig voorschrijven

Doelmatig Voorschrijven is een prestatie in de Huisartsenovereenkomst. Het heeft als doel om het doelmatig voorschrijven van medicijnen te stimuleren door hier een beloning tegenover te zetten. Doelmatig voorschrijven helpt de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. De beoordeling vindt ieder jaar achteraf plaats.
Alle huisartsen die in 2017 een Huisartsenovereenkomst hadden krijgen een beoordeling.
U kunt op 3 niveaus beoordeeld worden:
 
·        Individueel praktijkniveau
·        FTO-niveau
·        GEZ-niveau
 
U heeft bij het afsluiten van uw overeenkomst in het zorgverlenersportaal aangegeven op welk niveau u in 2017 beoordeeld wilt worden. Dit niveau hebben wij aangehouden bij de berekening van uw somscore. Indien u deelneemt aan een GEZ samenwerkingsverband, bent u op GEZ-niveau beoordeeld. Tenzij u heeft aangegeven op FTO-niveau beoordeeld te willen worden.
 
Nee, tussentijds wijzigen van niveau is niet mogelijk.
U heeft de vrijheid om afwijkende keuzes te maken in uw voorschrijfgedrag. Dit doet u in overleg met de patiënt. In bijna geen enkel geval scoort een huisarts maximaal. De hoogste categorie score bestaat uit een range van punten.
 
Dit betekent dat u af kunt wijken daar waar u dat noodzakelijk acht. Het is niet de bedoeling van dit beleid om u te stimuleren medicatie voor te schrijven aan een patiënt die hier geen baat bij heeft, alleen maar om een hogere beloning te behalen. U en uw collega's zien een weergave in de monitor, welke een gemiddelde is van Nederland. Dit betekent dat als alle huisartsen afwijkende keuzes maken, dit effect heeft op het gemiddelde. Alleen de huisartsen die relatief véél vaker afwijkende keuzes maken, zien dit terug in hun scores.
De invloed van het voorschrijven van medicatie door de specialist op de indicatoren is klein, maar wisselt per (type) indicator. Waar mogelijk wordt gecorrigeerd voor de invloed van specialistenreceptuur.
 
Bij indicatoren over de therapiekeuze bij alle gebruikers wordt de specialistenreceptuur toegekend aan de huisarts vanaf het moment dat deze een eerste herhaalrecept uitschrijft.
 
Bij indicatoren gebaseerd op 'nieuwe gebruikers', tellen voorschriften voor een nieuwe gebruiker uitsluitend mee indien het daadwerkelijk een nieuwe gebruiker is die het eerste voorschrift van een huisarts krijgt. Andere zorgaanbieders zoals specialisten en apothekers, kunnen invloed hebben op het voorschrijven.
 
Daarom is een goede samenwerking tussen u, de apothekers en de tweede lijn noodzakelijk. Wij hebben er begrip voor dat dit gesprek soms lastig is. Wij voeren daarom reeds flankerend beleid met de tweede lijn en de apothekers. Vanuit onze positie brengen wij dit onderwerp bij hen onder de aandacht.
In het algemeen schrijven de Nederlandse huisartsen goed voor volgens de NHG-standaarden. Op veel kwaliteits- en voorkeursindicatoren scoren de huisartsen gemiddeld genomen hoog. Er is echter ook een aantal indicatoren waar de scores van de huisartsen relatief ver uiteen liggen Dit betekent dat er veel ruimte is voor verbetering.
 
De spreiding bij alle volume-indicatoren (indicatoren die de voorschrijfgeneigdheid van huisartsen in kaart brengen bij een aantal geneesmiddelgroepen) is aanzienlijk. Om deze reden vinden wij het nog steeds een relevant onderdeel van ons beleid.
 
Vindt u het interessant om hier meer over te lezen? Dan kunt u de rapportage van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) bekijken. Deze toont de resultaten van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen.

Voor het berekenen van de uitkomsten gebruiken we indicatoren ontwikkeld door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Uit de totale set kozen we 9 indicatoren om te beoordelen voor de prestatie Doelmatig Voorschrijven 2017.

Zilveren Kruis hanteert altijd de meest recente versie van de indicatoren. In onze rekentool vindt u een toelichting op de 9 indicatoren en de berekening van de uitkomsten.

U vindt de rekentool op zk.nl/zorgaanbieders, onder: Huisartsen/Integrale zorg, Doelmatig Voorschrijven, Documenten, Doelmatig voorschrijven 2017

 

​De resultaten op de indicatoren worden gepubliceerd door Vektis via Zorgprisma.nl. Elk kwartaal worden de cijfers geüpdatet. Zilveren Kruis heeft daarmee helaas niet direct invloed op eventuele tussentijdse aanleveringen van voldoende kwaliteit. Op onze website vindt u een rekentool om indicatorscores om te rekenen naar de scores op doelmatig voorschrijven, waardoor u op basis van resultaten uit het verleden inzicht kunt krijgen over waar u staat op de verschillende indicatoren.

U vindt de rekentool op zk.nl/zorgaanbieders, onder: Huisartsen/Integrale zorg, Doelmatig Voorschrijven, Documenten, Doelmatig voorschrijven 2017

Net zoals in 2016 beoordelen we op 9 indicatoren. Deze indicatorenset is ongewijzgd gebleven. Wij hanteren altijd de laatste versie van de indicatoren.
We hanteren voor nieuwe gebruiker dezelfde definitie als het IVM: “Nieuwe gebruikers hebben minstens een jaar lang geen geneesmiddel uit een therapeutische groep (bijvoorbeeld ADHD-medicatie) gebruikt”. Ook een ‘ontrouwe patiënt’ die een jaar lang geen medicatie heeft gebruikt en vervolgens weer start wordt gezien als nieuwe patiënt.

De huidige afkapwaarden voor de indicatoren zijn gebaseerd op de landelijke cijfers 2015. In de MVH worden uw scores op de indicatoren afgezet tegen de scores van de overige huisartsen van Nederland. Vektis hanteert een referentiewaarde van 90%-percentiel. Dit houdt in dat 90% van de huisartsen in Nederland onder deze waarde presteert, en 10% van de huisartsen er boven. Dit beeld biedt inzicht in uw eigen positionering ten opzichte van de overige huisartsen in Nederland. Omdat het een percentielscore is, verschuift deze score in de tijd. Het is dan ook geen norm, maar een waarde waaraan te zien is hoe ver uw positie afwijkt van de 10% er boven scorende huisartsen. Dit betekent dat u en uw collega huisartsen zelf de waarden bepalen.

​De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH) is een product van Vektis. De MVH geeft u inzicht in hoe uw voorschrijfgegevens zich verhouden tot de landelijke gemiddelden. De MVH is ontwikkeld door Vektis in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voor de MVH ontwikkelt en beheert IVM de indicatoren. Vektis biedt de MVH aan via hun beveiligde digitale omgeving: mvh.zorgprisma.nl.
​De indicatoren zijn ontwikkeld en worden beheert door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De indicatoren zijn gebaseerd op de actuele NHG-richtlijnen van veel voorkomende aandoeningen en beslaan de meest voorgeschreven geneesmiddelgroepen. Vektis berekent de indicatoren op basis van declaratiegegevens van apotheken van alle zorgverzekeraars. Vektis biedt de cijfers van de MVH aan via hun beveiligde digitale omgeving: mvh.zorgprisma.nl. Elk kwartaal worden de cijfers geüpdatet.

U krijgt geen score op indicatoren met noemers kleiner dan 20. Bij noemers kleiner dan 20 gaat het toeval een te grote rol spelen in de uitkomsten op de indicatoren. Hierdoor is de berekening op deze indicatoren niet betrouwbaar. Daarom krijgt u voor deze indicatoren geen score en tellen ze niet mee voor de berekening van uw somscore.
Het gaat om alle patiënten en alle nieuwe gebruikers in de praktijk, niet alleen de verzekerden van Zilveren Kruis. Andere verzekeraars volgen onze uitkomsten ook, dus vandaar dat het voor de gehele populatie geldt.
Stuur een e-mail met uw vraag en AGB-code naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl. Geeft u hierbij aan wat volgens u de juiste AGB-codes zijn voor de berekening.
Wanneer u in Zorgprisma kijkt, neem dan alle AGB-codes mee die onder uw praktijk, FTO of GEZ vallen. Kloppen de noemers nog steeds niet? Stuur dan een e-mail naar: mvp@vektis.nl.
De noemers kunnen verschillend zijn omdat Zorgprisma alle declaraties op persoons-AGB toont. Het komt voor dat bij het indienen van een declaratie de verzekeraar dit veld heeft overschreven door de praktijk-AGB. Deze tellen wij voor iedere praktijkscore ook mee. Heeft u toch nog vragen stuur dan een e-mail met uw AGB-code naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl.
 • Stap 1: Op de laatste pagina van de brief staat welke AGB-codes wij hebben meegenomen in de berekening van de somscore. Bekijk eerst of dit de juiste AGB-codes zijn. Is dit niet juist? Mail dan de juiste AGB-codes naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl.  Wij bekijken de berekening dan nogmaals. Is dit wel juist? Ga door naar stap 2.
 • Stap 2: Bekijk de tellers en noemers in Zorgprisma. Zijn deze onjuist? Stuur dan een e-mail naar mvh@vektis.nl. Zijn deze wel juist, maar niet goed door ons verwerkt? Stuur dan een e-mail met uw AGB-code naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl.

Om de resultaten per AGB te bekijken logt u in op Zorgprisma Zorgprisma. Daarnaast levert Zilveren Kruis een rekentool waarmee u de indicatorscores per AGB om kunt rekenen naar de scores op Doelmatig Voorschrijven.

U vindt de rekentool op zk.nl/zorgaanbieders, onder: Huisartsen/Integrale zorg, Doelmatig Voorschrijven, Documenten, Doelmatig voorschrijven 2017.

Stuur een e-mail met uw AGB-code naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl. Wij sturen u de beoordeling toe.
Hier kunnen meerdere redenen voor zijn.

Het is mogelijk dat cijfers in de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen beïnvloed worden door de medicatievoorschriften van een specialist. De invloed van het voorschrijven van medicatie door de specialist op de indicatoren is klein, maar wisselt per type indicator. Indien mogelijk wordt er gecorrigeerd voor de invloed van specialistenreceptuur. Bij indicatoren over de therapiekeuze bij alle gebruikers wordt de specialistenreceptuur toegekend aan de huisarts vanaf het moment dat deze een eerste herhaalrecept uitschrijft.

Bij indicatoren gebaseerd op 'nieuwe gebruikers', tellen voorschriften voor een nieuwe gebruiker uitsluitend mee indien het daadwerkelijk een nieuwe gebruiker is die het eerste voorschrift van een huisarts krijgt. Dit kan doordat gebruikers via het gepseudonimiseerde BSN (Burger Service Nummer) gevolgd worden. Bij het typeren van een gebruiker als bijvoorbeeld een diabetespatiënt, wordt in eerste instantie gekeken of middelen voor diabetes worden voorgeschreven, ongeacht door wie. In tweede instantie wordt de gebruiker wel of niet meegenomen in de berekeningen bij een bepaald percentage aan voorschriften door de huisarts.

Wanneer zowel huisarts als specialist een deel van de medicatie voorschrijft kunnen de scores op indicatoren inderdaad verschillen bij berekening vanuit het HIS of vanuit de MVH. Voor de berekening van de scores gaat Vektis uit van de voorschrijver zoals deze is ingevoerd door de apotheek. Wanneer de apotheek dit niet juist invoert, bijvoorbeeld door een andere voorschrijver te registreren, kan dit gevolgen hebben voor de scores.

U kunt tot 1 september 2018 bezwaar maken tegen uw beoordeling. Dit doet u door uw AGB-code en de reden van uw bezwaar te sturen naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl. Bezwaren ingediend na 1 september 2018 worden niet meer in behandeling genomen. Wij adviseren u om te wachten met declareren als u bezwaar maakt. Zo voorkomt u dat u de declaratie alsnog moet crediteren bij een eventuele tariefswijziging.

U kunt de prestatie declareren bij Zilveren Kruis vanaf 1 september 2018. U kunt éénmalig declareren per ingeschreven verzekerde:
 • Prestatiecode: 30111
 • Behandeldatum: 1 oktober 2017
 • Tarief: het tarief staat in uw persoonlijke brief
U kunt de prestatie declareren tot 1 september 2019.
Met resultaatafspraak D krijgt u een tarief van € 0,00. Dit betekent dat u de prestatie helaas niet kunt declareren.
 1. ​Is uw praktijk vóór of vanaf 1 oktober 2017 overgenomen? Dan kan uw opvolger de prestatie bij Zilveren Kruis declareren. Uw opvolger verrekent de gelden vervolgens met u.
 2. Is uw praktijk ná 1 oktober 2017 of in 2018 overgenomen? Dan is het voor u of uw opvolger helaas niet mogelijk om de prestatie te declareren bij Zilveren Kruis. In dat geval vragen wij u om dit door te geven via: naleving.dzg@zilverenkruis.nl. Wij maken dan een passende betaalafspraak met u. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:
 • Uw AGB-code(s)
 • Uw rekeningnummer
 • Aantal patiënten per label van Achmea:
 • Zilveren Kruis (inclusief ProLife) (3311)
 • Interpolis Zorgverzekeringen (3313)
 • OZF Achmea Zorgverzekeringen (3314)
 • FBTO Zorgverzekeringen (0211)
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen (3329)
 • Nedasco B.V/Caresco B.V. (8960)
 • IAK Volmacht B.V. (8971)
 • Aevitae B.V. (8958)
 • Turien & Co Assuradeuren B.V. (3342)
Als u in 2017 een contract had met Zilveren Kruis kunt u de prestatie gewoon declareren. Wij sturen het tarief door naar de verre verzekeraars. U hoeft dit zelf niet te doen.
Het is niet mogelijk om de prestatie te declareren met een behandeldatum in 2018. De prestatie Doelmatig Voorschrijven is namelijk een opslag op het inschrijftarief per verzekerde in 2017. Daarom kunt u alleen declareren met behandeldatum 1-10-2017. Is het voor u niet mogelijk om te declareren? Stuur dan een e-mail met uw AGB-code naar: naleving.dzg@zilverenkruis.nl.
Wij hebben alle tarieven voor Doelmatig Voorschrijven tijdig doorgegeven aan verre verzekeraars. Wij gaan ervan uit dat zij het tarief volgen. Helaas hebben wij geen inzicht in de reden waarom een verre verzekeraar een declaratie afwijst. Bij problemen adviseren wij u daarom om contact op te nemen met de betreffende verzekeraar.
U kunt de prestatie declareren met uw eigen praktijkcode. Als u bent beoordeeld op GEZ niveau, is de somscore gebaseerd op alle AGB-codes die onder de GEZ vallen. Dit zijn zowel de gezondheidscentra, als de praktijk- en individuele codes. U declareert de prestatie echter met de AGB-code waarop u de Huisartsenovereenkomst heeft afgesloten. Dat is op uw eigen praktijkcode.
Wij vragen u om 10 werkdagen te wachten met declareren. Deze tijd is nodig voor het inregelen van het tarief en het informeren van de verre zorgverzekeraars.
Aanbieders worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen onze beoordeling. De bezwaartermijn voor 2017 loopt af op 1 september 2018. Onze voorlopige beoordeling is vanaf dat moment definitief. U kunt dan direct de prestatie bij ons declareren tegen het juiste tarief. In voorgaande jaren leverde het corrigeren van te snel ingediende declaraties bij zowel aanbieders als bij Zilveren Kruis onnodig extra werk op. Door de declaratiedatum gelijk te stellen met de einddatum bezwaartermijn voorkomen we dit.