Veelgestelde vragen Geboortezorg

​De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst vindt u in ons Inkoopbeleid integrale geboortezorg.
Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat alle partijen die betrokken zijn bij de Integrale zorg (1e lijnsverloskunde, 2e lijn (ziekenhuis en gynaecoloog) en kraamzorg) ook vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de entiteit om zo een evenwichtige inbreng van alle partijen te garanderen.
​Er moet een AGB-code zijn om een overeenkomst te kunnen afsluiten. Zilveren Kruis sluit alleen overeenkomsten af voor Integrale Geboortezorg met een entiteit die een aparte AGB-code voor Integrale Geboortezorg heeft en die bestaat uit de drie partijen betrokken bij de Integrale Geboortezorg.
​Het is mogelijk om een andere klantervaringslijst te gebruiken zolang ReproQ nog niet is ingeschreven bij het Kwaliteitsinstituut zijnde het instrument voor de geboortezorg.
​Ja, dit kan worden toegelicht in maximaal 1 A4 per speerpunt.
U hoeft niet te voldoen aan het artikel ‘Dossiers en gegevensuitwisseling’. In plaats van dit artikel dient gegevensuitwisseling en overdracht van gegevens tussen alle ketenpartners veilig en digitaal plaats te vinden.
Is het een ander artikel waardoor uw VSV niet op niveau 4 van de CPZ ladder functioneert, dan kunt u deelnemen aan de VSV spiegel van het CPZ. U kunt op basis van de inzichten die hieruit komen, uw verbeterafspraken sturen naar zorginkoop.geboortezorg@zilverenkruis.nl.
Een VSV kan dan volgend jaar (2019) opnieuw een offerte indienen voor een integrale overeenkomst, maar zal niet per 1 januari 2019 kunnen starten met integrale bekostiging.
Er zijn geen mogelijkheden voor vergoeding van transitiekosten. Deze kosten kunnen gedekt worden door de Task Force (CPZ), modulegelden (als nog niet ontvangen) of door IGO zelf. De overheadkosten kunnen de eerste jaren hoger zijn, hier maken wij specifieke (meerjarige) afspraken over, onder andere over hoe deze overhead kosten kunnen worden terug- of inverdiend. Indien nodig maken wij afspraken over vangnetconstructies of bevoorschotting.
Zilveren Kruis volgt de beleidsregel Integrale geboortezorg zoals gepubliceerd in juli 2016.
​De tariefberekening wordt gebaseerd op zo recent mogelijke cijfers.
​Alleen als deze expirimenten in lijn zijn met ons beleid en met de beleidsregel Integrale Geboortezorg.

Heeft de verzekerde de juiste aanvullende verzekering? Dan is er recht op uitgestelde kraamzorg. Medebepalend hierin is of het kraambureau de zorg kan leveren. De kraamzorg kan enkel geleverd worden door gecontracteerde kraamcentra.
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie vindt u op de website van Vektis.
Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle betrokkenen wordt ondersteund.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.
Op de website van Vektis kunt u de alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Zilveren Kruis stuurt, op basis van landelijke afspraken, elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.
Een retourbestand bevat alleen detailregels als de verzekeraar opmerkingen heeft over een regel. Als een declaratie geen enkele fout bevat, bestaat een retourbestand uit een factuurkopregel en een sluitregel.
Wanneer u uw declaraties via een servicebureau declareert, dan wordt de retourinformatie van deze declaratie naar het servicebureau verzonden. Dit servicebureau draagt de verantwoordelijkheid om de informatie aan u door te geven.
Declaraties worden veelal afgewezen omdat er onjuiste verzekerdengegevens worden meegegeven. Dit kunt u voorkomen door vooraf te Controleren op Verzekeringsrecht.
 
Om het verzekerdenrecht van uw patiënt snel en gemakkelijk te controleren, kunt u gebruik maken van VECOZO. Op de site van VECOZO kunt u verzekerdengegevens raadplegen van een groot aantal zorgverzekeraars.
 
U meldt zich aan voor VECOZO via de website. Op deze site leest u meer over deze service. Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk van VECOZO, telefoonnummer: 013 462 56 40 of via mail: helpdesk@vecozo.com.
Declaraties worden digitaal aangeleverd via Vecozo. Na verwerking van uw declaratie ontvangt u via Vecozo een retourbericht conform de vektisstandaard. Hierin wordt aangegeven wat betaald is en wat is afgewezen is met reden afwijzing.
 
 
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld met de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle omschrijvingen van afwijzings- en opmerkingscodes kunt u downloaden of lezen op de website van Vektis.
​U kunt dan uw nota's tegen het NZa tarief declareren. Wij berekenen zelf het juiste percentage (70/80/100%) en betalen zodanig ook uit. U hoeft dit dus niet zelf per polis te berekenen.
Vele softwareleveranciers hebben zelf in hun softwarepakket een vertaalprogramma. Dit betekent dat uw retourinformatie wordt omgezet in leesbare taal. Mocht u hierover niet beschikken dan kunt u een vertaalprogramma installeren, een van deze pakketten is www.zorgtools.nl.
U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de VK301/302 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.

Kraamzorg

  • U declareert uw geleverde zorg inclusief de wettelijke eigen bijdrage.
  • Ons systeem haalt automatisch de wettelijke eigen bijdrage van uw totaalbedrag af en betaalt de zorg uit op basis van de polisvoorwaarden van de verzekerde.
  • De nota van de wettelijke eigen bijdrage brengt u zelf rechtstreeks in rekening bij de verzekerde.
U vult de rubrieken in uw declaratiebestand als volgt in:
 
Rubriek 423
In deze rubriek declareert u het Totaalbedrag (NZA tarief) inclusief de wettelijke eigen bijdrage 2016 (€ 4,20).

Rubriek 418
In deze rubriek vult u alleen maar 'nullen'.
 

Inschrijving Kraamzorg

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg:

  • Bij een restitutiepolis vergoeden we volgens de polisvoorwaarden (Zie artikel 4.3.3 van de algemene voorwaarden) 100% van de nota tot maximaal het wettelijke tarief. Hier is het wettelijke tarief door de NZa vastgesteld op € 43,27 (tarief 2017).
  • Bij een natura polis vergoeden wij 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Dat zou dus neerkomen op 75% van € 21,64 = € 16.23 (tarief 2017).
​Het gaat hier om  de prestatie 1605 specifieke diagnose echo

In geval van een uitwendige versie is het toegestaan 2 echo's op 1 dag te declareren. U declareert dit op 1 declaratieregel  met prestatiecode 1605  en vult bij aantal: 2.
Wij ontvangen regelmatig declaraties van De NT meting zonder medische indicatie. Deze nota komt volledig voor rekening van de verzekerde zelf. (volgens polisvoorwaarden).
Wilt u onze verzekerde hier vooraf over informeren?
 

In het Zorgverlenersportaal kunt u, zodra u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst(en) inzien onder het kopje 'uw overeenkomsten'. In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief.

Voor 2019 stellen wij NZa maximumtarieven 2019 voor kraamzorgaanbieders als deze nieuwe kraamverzorgenden opleiden. Wij waarderen kraamzorgaanbieders die een erkend leerbedrijf zijn en daarmee opleidingsplaatsen aanbieden aan zowel vol- als deeltijdsleerlingen. Daarnaast kan de zorgaanbieder aantonen dat zij per 20 fte, minimaal één leerling per kalenderjaar opleidt. Zorgaanbieder leidt de leerlingen op bij wettelijk erkende opleidingsinstituten die voldoen aan de eindtermen van het beroepsonderwijs en voor de kraamzorg aansluiten bij het door het KCKZ ontwikkelde beroepsprofiel en protocollen en richtlijnen. Indien uit onze controle blijkt dat de zorgaanbieder hier niet aan heeft voldaan, kunnen wij het teveel betaalde bedrag terugvorderen. Daarnaast zal de zorgaanbieder per 1 januari 2020 wordt teruggezet in tarief. Een kraamzorgaanbieder die verwacht niet te kunnen voldoen aan de opleidingseis, krijgt 98% van het NZa maximumtarief van 2019.

In het zorgverlenersportaal kunt u, nadat u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst inzien onder het kopje "uw overeenkomsten"
In uw overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en tegen welk tarief (NZA maximumtarieven of 98% van de NZA maximumtarieven) U kunt de NZA maximumtarieven Kraamzorg vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg - TB-REG-19624-01.

Om in aanmerking te komen voor een  overeenkomst, dient u te voldoen aan onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden in het Inkoopbeleid.
Instapvoorwaarden zijn voorwaarden waar u uiterlijk per 1 januari 2019 aan moet voldoen. De instapvoorwaarden vindt u terug in bijlage 2 in ons Inkoopbeleid.
De inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de module leest u in het Inkoopbeleid.
 
U kunt de module eenmaal per jaar direct afsluiten via het zorgverlenersportaal, wanneer u de digitale vragenlijst voor de overeenkomst Kraamzorg doorloopt
U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Special Accounts. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar: specialaccounts@zilverenkruis.nl.

In de digitale vragenlijst voor de overeenkomst vult u in welke verbijzonderingen worden uitgevoerd in uw praktijk. Deze gegevens worden rechtstreeks ingelezen in ons systeem. Vult u de vragenlijst dus volledig en zorgvuldig in. Wanneer dit niet volledig gebeurt, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de vergoeding van uw declaraties.
Wijzigingen in Vektis (verrichtingen) komen niet automatisch door in onze systemen. Wilt u daarom wijzigingen ook doorgeven aan de afdeling Zorginkoop?
 
Stuur een bewijs van inschrijving in het echo-/versieregister naar: zorginkoop.geboortezorg@zilverenkruis.nl. Wij regelen de verrichting per eerst volgende van de maand in op uw contract. Als u de wijzigingen niet doorgeeft, vallen declaraties uit.
Let op: Wij voegen geen verrichtingen met terugwerkende kracht toe aan uw overeenkomst.
De counseling prenatale screening is al opgenomen in de overeenkomst van de eerstelijns verloskundige, vanwege de algemene werkwijze dat zij standaard deze counseling uitvoert.
Vóórdat u uw overeenkomst gaat afsluiten, is het noodzakelijk dat uw praktijk- en persoonsgegevens goed geregistreerd staan in het AGB register van Vektis. De gegevens van Vektis zijn leidend voor onze systemen. Wij vragen u daarom om te controleren of alle zorgverleners in de praktijk correct geregistreerd staan (let hierbij op de status: niet in loondienst, in loondienst/ZZP of waarneming). Wijzigingen kunt u doorgeven aan Vektis via www.agbcode.nl of via telefoonnummer 0900 242 26 33.
Er is alleen een vergoeding voor een vitaliteitsecho mogelijk op medische indicatie. De medische indicaties zijn terug te vinden in de NZa beleidsregel.
Indien u hier als regio nog geen gebruik van heeft gemaakt, kunt u contact opnemen met zorginkoop.geboortezorg@zilverenkruis.nl
U vindt al onze informatie over de max-maxtarieven in ons aanvullend beleid.

Instapvoorwaarden zijn voorwaarden waar u uiterlijk 1 januari 2019 aan moet voldoen. De instapvoorwaarden vindt u terug in ons Inkoopbeleid.
Zilveren Kruis kan de registraties opvragen om te controleren of de herindicatie conform de voorwaarden van het LIP is afgegeven en of de herindicatie door de verloskundige en de klant is ondertekend. Bij aantoonbaar en verwijtbaar niet-goed geregistreerde en/of onterecht afgegeven herindicaties wordt het teveel aan onterecht uitbetaalde kraamzorguren teruggevorderd.
 
  • Bij een natura polis vergoeden wij 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.
  • Bij een restitutiepolis vergoeden we volgens de polisvoorwaarden (Zie artikel 4.3. van de algemene voorwaarden) 100% van de nota tot maximaal het wettelijke tarief.
  • Voor zwangeren die al in 2018 bij u zorg krijgen en in 2019 bevallen betalen wij de tarieven zoals afgesproken in de overeenkomst van 2018.

Voor het klieven van de tongriem is op dit moment geen prestatie. Dit betekent dat hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht mogen worden. Eventuele kosten kunnen worden vergoed uit het tarief postnatale zorg.

Wij volgen hierin het standpunt van de KNOV dat verloskundigen dit mogen doen mits deze handeling door een arts aan de verloskundigen gedelegeerd is.​​​

​Ja, voor bepaalde prestaties zijn de tarieven verschillend:

  1. De verloskundigen waarmee wij een overeenkomst hebben in 2018 krijgen het NZa max. tarief van 2018. (of praktijken die wij vanuit zorgplicht ook 100% NZa max. uitbetalen)
  2. Echopraktijken hebben tweejarige contracten met Zilveren Kruis en houden de NZa max tarieven van  2017.

Deze verschillen zijn ontstaan door ons standpunt over het kostprijsonderzoek van de NZa.

 

Lees ook het nieuwsbericht Tweejarige overeenkomst Verloskunde 2017-2018.

 
Indien u hier als regio nog geen gebruik van heeft gemaakt, kunt u contact opnemen met zorginkoop.geboortezorg@zilverenkruis.nl
U vindt al onze informatie over de max-maxtarieven in ons aanvullend beleid.

In het zorgverlenersportaal kunt u, nadat u ingelogd bent de door u afgesloten overeenkomst inzien onder het kopje "uw overeenkomsten"
In de door u afgesloten overeenkomst staat welke prestaties we vergoeden en het tarief.
In 2019 gelden voor de gecontracteerde prestaties de NZA maximumtarieven. U kunt de NZA maximumtarieven Verloskunde vinden in de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde - TB/REG-19622-02.

​De afdeling Declaratieservice vraagt u om geen verzekerdengegevens meer telefonisch op te vragen. Vraag het verzekeringsrecht of verzekerdengegevens van onze verzekerden op via VECOZO.
De lijst met postcodes die zijn aangemerkt als achterstandswijk is te vinden op de website van Vektis.
ErasmusMC heeft het zelfhulp programma Slimmer Zwanger ontwikkeld, waarmee vrouw en man samen hun voeding en leefstijl verbeteren zowel voor als tijdens de zwangerschap. Het programma bestaat uit een screening via de website en een persoonlijke coaching met SMS en E-mail op de mobiele telefoon. Meer informatie is te vinden op: https://www.slimmerzwanger.nl.
Zie ook de veelgestelde vragen Geboortezorg op de website van de NZA.

Heeft u een andere vraag?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
(van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.