Contactformulier zorginkoop

 
 
Tekenbevoegde wijzigen

Krijgt uw organisatie een nieuwe bestuurder? U geeft een bestuurswijziging gemakkelijk zelf online door.

Wijzigen tekenbevoegde


Wilt u een korte toelichting toevoegen met daarin de volgende punten:

 • Welke toepassing bij de cliënt krijgt deze thuiszorgtechnologie?
 • Op welke wijze wordt zorg op afstand geleverd?
 • Als u een aanvraag doet voor beeldschermcommunicatie of een andere thuiszorgtechnologie, wilt u dan globaal de verwachte kosten vermelden
  Het gaat hierbij om de structurele kosten die u maakt per cliënt per maand (exclusief directe contacttijd tussen zorgverlener en cliënt) en een schatting voor hoeveel cliënten u dit verwacht in te zetten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en bijbehorende labels.


Regeling Helpenden covid-19

De inzet van niveau 2 helpenden binnen de wijkverpleging is tijdelijk mogelijk.

Aanvragen regeling
Betaalovereenkomst aanvragen

Vraag online een betaalovereenkomst aan.

Aanvragen betaalovereenkomst
Betaalovereenkomst aanvragen

Voor deze zorgsoort/specialisme is het niet mogelijk om een betaalovereenkomst af te sluiten.

Heeft u al onze pagina “Alles over het omzetplafond” gelezen?

Op de pagina “Alles over het omzetplafond” en “Alles over het omzetplafond De Friesland” vindt u belangrijke informatie over uw doelmatigheidscategorie, overschrijdingen en wat u kunt doen bij een (dreigende) overschrijding. Wij adviseren u om deze pagina goed door te nemen.


Lopende behandelingen zet u voort, ook na het bereiken van het omzetplafond

Het vollopen van het omzetplafond is geen reden de behandeling te staken of de verzekerde naar een andere aanbieder te verwijzen. Ook mag u deze declaraties niet in rekening brengen bij de verzekerde.


U kunt nieuwe cliënten verwijzen naar onze zorgcoaches

Wanneer u uw omzetplafond bereikt of dreigt te bereiken bent u niet verplicht om nieuwe cliënten in zorg te nemen. Deze kunt u verwijzen naar onze zorgcoaches of naar andere zorgaanbieders. Onze zorgcoaches zijn maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (071) 36 52 022.


Wilt u de AGB code(s) vermelden in de toelichting van dit formulier ? Geeft u hierbij ook aan of u daadwerkelijk op beide AGB codes bij ons gaat declareren ?

 
U kunt geen overeenkomst aanvragen. Voor de Zorg in de Wijk regio’s worden geen nieuwe zorgaanbieders toegelaten. U voldoet niet aan onze inkoopvoorwaarden
 
 
Vanaf 1 januari 2020 verzorgt Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) het zittend ziekenvervoer voor Zilveren Kruis. Het is niet mogelijk een overeenkomst aan te vragen. Wilt u voor ZCN gaan rijden? Neem dan contact op met ZCN via telefoonnummer 010 280 81 80 of via e-mail info@zcnvervoer.nl
 
Neemt u een praktijk over?

Geeft u ons dan ook de AGB code van de overgenomen praktijk door.

en is deze praktijk AGB code al beëindigd bij Vektis?

Als dat nog niet het geval is dan moet u dit eerst regelen. Wij houden de einddatum aan als begindatum voor de nieuwe praktijk. Zodra de AGB code van de overgenomen praktijk is beëindigd kunt u ons contactformulier opnieuw indienen.

 • De zorgaanbieder voert minimaal 125 kraamverzorgingen (gemeten over alle cliënten) per jaar (januari-december) uit. De peildatum waarop gecontroleerd wordt, is 1 mei 2020.
 • De zorgaanbieder heeft een percentage geslaagde borstvoeding van minimaal 85% (conform definitie Kwaliteitsindicatoren Kraamzorg - voorheen ZiZo): Minimaal 85% van de kinderen dat op de eerste verzorgingsdag thuis volledig borstvoeding krijgt en dat op de laatste verzorgingsdag ook nog krijgt. De peildatum waarop gecontroleerd wordt, is 1 mei 2020.
 

AGB-code

 

Tekenbevoegd persoon

 
 
 

Contactpersoon

 
 

Apotheek

 
 
 
 
 

Wilt u een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel van de KvK meesturen.

  Wilt u de onderstaande documenten of informatie meesturen. Zonder deze documenten kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 • lidmaatschap bewijs VSV en handtekening voorzitter van het VSV  waar de zorg geleverd wordt
 • bewijs van inschrijving in kwaliteitsregister KNOV van alle werkzame verloskundigen in de praktijk
 • formeel aantoonbaar waarneemcontract met bevoegde verloskundige of praktijken
 • aantal fte werkzaam in de praktijk
 • schriftelijke afspraken met JGZ (Jeugd Gezondheidszorg)

  Wilt u de onderstaande documenten of informatie meesturen. Zonder deze documenten kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 • De zorgaanbieder heeft voor de looptijd van deze overeenkomst een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een van de WBO-vergunninghouders voor wat betreft de uitvoering van prenatale screening (SEO en/of NT-meting). De zorgaanbieder is verplicht (een) kopie(ën) van deze overeenkomst(en) te overleggen aan Zilveren Kruis
 • Kopie van een geldig diploma/ certificaat voor het maken van de basisecho's verloskunde van elke zorgverlener werkzaam in het echo centrum
 • De zorgverlener staat ingeschreven in een door de BEN of ZN aangewezen echoregister. De zorgaanbieder is verplicht (een) kopie(ën) van deze inschrijving) te overleggen aan Zilveren Kruis.
 • Handtekening van de voorzitter van het VSV als bewijs van lidmaatschap/lees lid van het echocentrum.

  Wilt u de onderstaande documenten meesturen. Zonder deze documenten kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 • Rechtsgeldig KVK inschrijving niet ouder dan een maand
 • HKZ certificaat of ISO of vergelijkbaar gecertificeerd
 • Lidmaatschapsbewijs BO geboortezorg
 • Naam VSV
 • Handtekening voorzitter VSV en of KSV voor het postcode gebied waar werkzaam
 • Welke postcodes
 • Aantal FTe
 • Schriftelijke afspraken met JGZ (Jeugd Gezondheidszorg)
 • Verklaring dat alle kraamverzorgenden zijn ingeschreven bij het KCKZ
Afhankelijk van de door u aangevraagde overeenkomst kunnen wij indien nodig nog aanvullende informatie opvragen.

Zonder onderstaande documenten kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 • een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel van de KvK
Afhankelijk van de door u aangevraagde overeenkomst kunnen wij indien nodig nog aanvullende informatie opvragen.

Beschrijving bestand:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacy statement van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.