Informatie voor zorgaanbieders over declareren

Als gecontracteerde zorgaanbieder hoeft u bij uw rechtstreekse declaratie géén rekening te houden met het eigen risico. Uw nota’s worden aan uzelf uitbetaald en Zilveren Kruis verrekent het eigen risico met de verzekerde.
Nee, alle declaraties moeten elektronisch worden aangeleverd via VECOZO. Lees meer over declareren via VECOZO.
U kunt ervoor kiezen om een vordering terug te storten. Als u de vordering wilt laten verrekenen dan hoeft u niets te doen. Wij doen dit namelijk automatisch wanneer u de 3 vorderingsbrieven van negeert. De vordering word dan verrekend met een declaratie die op dat moment open staat.
VECOZO is veilig. VECOZO verstrekt, in opdracht van de zorgverzekeraars, digitale certificaten aan partijen binnen de zorgwereld met wie de zorgverzekeraars een overeenkomst tot uitwisseling van (persoons-) gegevens hebben gesloten.
Afgewezen declaratieregels worden landelijk op dezelfde manier aan u teruggekoppeld middels de codelijsten van Vektis. Deze codelijsten treft u aan in de standaard, alsmede in de standaardbeschrijving van Vektis. Alle informatie treft u aan op de website van Vektis.
Nee. Het is een landelijke afspraak die door alle betrokkenen wordt ondersteund.
Ja. Iedere declarant die declaraties via VECOZO indient ontvangt als reactie op het ingediende bestand elektronische retourinformatie.
Op de website van Vektis kunt u alle standaarden voor zowel het heen- als retourbericht raadplegen.
Een PDF-formaat of op papier is niet mogelijk. Zilveren Kruis stuurt op basis van landelijke afspraken elektronische retourinformatie. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen voor het efficiënter inrichten van het declaratieverkeer. Uw softwareleverancier is hiervan op de hoogte en voorziet u van de juiste software.
​1e aanmaning – bij eerste vervaldatum vordering.
2e aanmaning – 30 dagen na de eerste vervaldatum.
3e aanmaning – 60 dagen na de eerste vervaldatum.
 
Heeft u vragen?
Belt u op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met ons Contactcenter voor Zorgaanbieders via telefoonnummer + 31 (0)71 75 10 099 of stuur ons een bericht.
Postadres 
(voor alle zorgmerken van Achmea, behalve FBTO, Avéro en OZF, reactie binnen 10 dagen)

Zilveren Kruis
Declaratieservice
Postbus 631
8000 AP Zwolle

​Wij voeren correcties uit wanner er sprake is van o.a. onterechte afwijzingen. Niet alle zorgaanbieders willen de correctie door Zilveren Kruis laten uitvoeren. Het is echter niet altijd mogelijk u een keus hierin te geven. Daarom beschrijven wij hieronder de twee scenario’s:
 
1. U dient zelf de declaratie opnieuw in
Wanneer vroegtijdig een systeemfout is ontdekt en snel is verholpen, informeren wij u over de onterechte afwijzing en de mogelijkheid om deze zelf te corrigeren.

2. Wij corrigeren de declaratie voor u
Er zijn onterechte afwijzingen waarbij het probleem in ons systeem nog niet is opgelost. Opnieuw declareren is dan niet de oplossing omdat in ons systeem dit opnieuw tot een onterechte afwijzing leidt. In dat geval corrigeren wij voor u de declaratie. Het is helaas niet altijd mogelijk om u vooraf hierover te informeren.
Veelal wordt bij de afwijzing een  ‘extern commentaar’ meegegeven met de mededeling dat de declaratieregels zullen worden gecorrigeerd.
 
Als u extern commentaar niet kunt lezen, adviseren wij u contact op te nemen met uw softwareleverancier.
 
Na handmatig uitvoeren van de correcties genereert ons systeem automatisch papieren retourberichten
Hiermee informeren wij u welke declaratieregels door ons zijn gecorrigeerd. Meestal komen deze papieren retourberichten bij uw financiële administratie terecht.

Zorgaanbieders sturen de rekening naar de klant. het is niet mogelijk om de kosten rechtstreeks via VECOZO te declareren, tenzij er sprake is van een betaalovereenkomst.
 • De klant betaalt de rekening aan de zorgaanbieder.
 • De klant declareert de rekening bij ons en wij betalen de vergoeding aan de klant;
 • We werken niet met een akte van cessie.

Wat moet er op de restitutienota staan?

Bekijk een voorbeeld volgens de richtlijnen van Vektis

Lees meer over het vorderingsproces

 

Een vordering kan tot stand komen bij verschillende zaken:
 • Formele controles;
 • COPE controles;
 • Materiele controles;
 • Eindafrekening;
 • Opbrengstverrekening;
 • Voorschotten;
 • Speciale zaken (fraude);
 • redits/correcties door zorgaanbieders. redits/correcties door zorgaanbieders;
 • Naar aanleiding van een gecrediteerde declaratie.
 
Hoe weet ik waar een vordering vandaan komt?
Dit herkent u aan de omschrijving van het factuurnummer. U kunt de volgende omschrijvingen tegenkomen:
 • formele controles herkent u aan de letters FC in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • COPE controles herkent u aan het woord COPE in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • materiele controles herkent u aan de letters MC in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • een eindafrekening herkent u aan de omschrijving eindafrekening op de vorderingsbrief.
 • een opbrengstverrekening herkent u aan de omschrijving opbrengstverrekening of vorderingsbrief.
 • een voorschot herkent u aan de omschrijving voorschot op de vorderingsbrief.
 • een fraudedossier herkent u aan de letters SZ in het factuurnummer op de vorderingsbrief.
 • een vordering i.v.m. een credit of correctie herkent u aan uw eigen factuurnummer
Wij hebben uw betaling dan niet goed ontvangen of kunnen verwerken. Stuur ons dan de gegevens waaruit blijkt dat u de vordering heeft voldaan. Dan controleren wij dit in onze administratie.
Uit onze administratie blijkt dat de vordering(en) nog niet zijn betaald. Stuur ons dan de gegevens waaruit blijkt dat u de vordering(en) wel heeft voldaan. Dan controleren wij dit in onze administratie.
Het kan voorkomen dat er na afstemming van de eindafrekening toch nog een financiële afwikkeling moet plaatsvinden. Als u bericht krijgt over een vordering binnen het jaar dat is afgerekend, dan heeft deze afwikkeling nog niet plaatsgevonden. Hier kunnen we na de eindafrekening nog op terugkomen.
In de opbrengstverrekening worden de opbrengsten ter dekking van het FB afgezet tegen het FB. In de opbrengsten van het FB zijn deze vorderingen ook meegenomen. Deze moeten in dat geval nog worden voldaan, hier komen we na de opbrengstverrekening dan nog op terug.
Wanneer de schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om de vordering te innen, zal na een bepaalde termijn de vordering verjaren. Voor deze termijn staat 5 jaar. Deze 5 jaar gaat pas in na de laatste schriftelijke communicatie over deze vordering. Dit kan een e-mailconversaties of herinneringen zijn.
 
Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. Wel blijft er een morele verplichting over, een natuurlijke verbintenis genoemd. Indien de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij dit niet meer terugvorderingen.
 
Bij verjaring staat het recht om te verrekenen niet in de weg. Wanneer de schuldeiser ook iets verschuldigd is aan de debiteur mag hij de vordering ondanks verjaring verrekenen.
Het is in sommige gevallen mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Hiervoor moet u echter aan een paar voorwaarden voldoen. Bovendien werkt deze betalingsregeling met een incassoprocedure met een maximale looptijd van een jaar.
U zult de vordering alsnog moeten betalen. Maar let op, als u te lang wacht met betalen sturen wij de vordering naar een incassobureau in. Dit kondigen wij ook aan in de brief over de vordering). De kosten hiervan betaalt u.
Dat is afhankelijk van de vordering. Om u het beste van dienst te kunnen zijn adviseren wij u met de juiste afdeling contact op te nemen:
 
Materiele controles
Neem dan contact op met
materielecontrole@zilverenkruis.nl
 
Een fraudedossier
Neem dan contact op met
zorg.speciale.zaken@zilverenkruis.nl
 
Formele controles of declaraties van zorgsoorten binnen de 1e lijn
Neem dan contact op met
declaratieservice@zilverenkruis.nl.
 
Formele controles of declaraties van zorgsoorten binnen de 2e lijn
Neem dan contact op met info.declaraties@zilverenkruis.nl
In principe worden openstaande vervallen vorderingen altijd verrekend met binnenkomende declaraties. Als u aparte afspraken maakt met Zilveren Kruis kan het zo zijn dat er bij een bepaalde vordering geen verrekening plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wij u een voorschot hebben verleend.  
Het kan voorkomen dat u een bepaalde periode niet declareert. In dat geval ontvangt u een 1e, 2e of 3e herinnering. Dit is afhankelijk van hoe oud de vordering is. Na de 3e herinnering zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
 
Staat er een verrekenblokkade op uw vordering? Dan worden uw declaraties niet met deze vordering verrekend. Wij verzoeken u dan vriendelijk om de vordering in één keer te voldoen op de juiste rekening. U ontvangt afhankelijk van de leeftijd van uw vordering een 1e, 2e of 3e aanmaning.
​1e aanmaning – bij eerste vervaldatum vordering.
2e aanmaning – 30 dagen na de eerste vervaldatum.
3e aanmaning – 60 dagen na de eerste vervaldatum.

U kunt een wijziging van uw IBAN rekeningnummer doorgeven via één van deze formulieren. Lees meer...
Dit betekent dat u niet aan alle voorwaarden voldoet om de overeenkomst af te kunnen sluiten. Meer informatie vraagt u aan uw relatiebeheerder:
 
Gaat het om een GGZ instelling, GGZ praktijk of een ZBC? Stuur dan een e-mail naar relatiebeheerzwolle@zilverenkruis.nl 
Voor alle overige zorgsoorten stuurt u een bericht naar relatiebeheerleiden@zilverenkruis.nl.
 
Vermeld de volgende gegevens:
 • AGB praktijk/instelling
 • Naam praktijk/instelling
 • Naam tekenbevoegd persoon
 • Functie tekenbevoegd persoon
 • Mailadres tekenbevoegd persoon 
U krijgt een reactie binnen 5 werkdagen.

Als u een betaalovereenkomst met ons heeft betekent dit:

 • dat u rechtstreeks declareert via VECOZO;
 • dat wij u uitbetalen op het door u opgegeven bankrekeningnummer;
 • dat de uitbetaling plaatsvindt volgens de polisvoorwaarden en het daarbij geldende restitutietarief.

Let wel: Een betaalovereenkomst is niet hetzelfde als een inkoopovereenkomst. Een betaalovereenkomst wordt alleen afgesloten met een niet-gecontracteerde leverancier.

Nee, u kunt met een betaalovereenkomst alleen electronisch via VECOZO declareren. Declaraties op papier of met een akte van cessie neemt Zilveren Kruis niet in behandeling.

Inloggen in het zorgverlenersportaal is eenvoudig. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U logt in met de inlogcode in deze brief en uw eerder zelf aangemaakte wachtwoord.
 2. U logt in met uw inlogcode en het door ons aangemaakte wachtwoord in deze brief.
  Deze tweede optie gebruikt u als u:
  - voor het eerst een overeenkomst afsluit;
  - uw wachtwoord bent vergeten.

Nadat u bent ingelogd wijzigt u eventueel zelf uw e-mailadres of wachtwoord via ‘mijn account’.

U krijgt de rekening betaald als u de rekening declareert in de Wlz. Dit kunt u zelf doen. Informeer de instelling waar de cliënt verblijft.

Alle informatie over het declareren van mondzorg in de Wlz staat op onze website. Vanaf 1 juli 2017 is het declaratieproces voor mondzorg gedigitaliseerd en veranderd.

U kunt de rekening indienen bij het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont. De contactgegevens van de zorgkantoren vindt u op www.zn.nl/zorgkantoren. Het zorgkantoor handelt de declaratie dan af. Vervolgens wordt er uitbetaald door het CAK. Declareren in de Wlz kan via de Vektis standaard MZ301.

Ja, dit klopt. Als tandarts bent u de enige die tandartsnota’s in kan dienen in de Wlz. U krijgt de rekening uitbetaald als u de rekening declareert in de Wlz.

Informeer de instelling waar de cliënt verblijft. Alle informatie over het declareren van mondzorg in de Wlz staat op onze website. Vanaf 1 juli 2017 is het declaratieproces voor mondzorg gedigitaliseerd en veranderd.

U kunt de rekening indienen bij het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont. De contactgegevens van de zorgkantoren vindt u op www.zn.nl/zorgkantoren. Het zorgkantoor handelt de declaratie dan af. Vervolgens wordt er uitbetaald door het CAK. Declareren in de Wlz kan via de Vektis standaard MZ301.

Nee. De enige manier om uw rekening betaald te krijgen is door deze in te dienen bij het Zorgkantoor. Wilt u dit in de toekomst niet meer doen, dan kunt u geen klanten meer behandelen die met verblijf en behandeling in een instelling verblijven. Er is geen mogelijkheid voor vergoeding van mondzorg uit de Zvw voor deze cliënt.
Het is uw verantwoordelijkheid als tandarts om vooraf aan de cliënt te vragen of hij met verblijf en behandeling in een instelling verblijft. In dat geval kunt u de declaratie indienen bij het Zorgkantoor. Als u dat niet wilt, dan kan de cliënt er voor kiezen deze kosten zelf te betalen, of moet u de cliënt doorverwijzen naar een andere tandarts. Er is geen mogelijkheid voor vergoeding mondzorg uit de Zvw voor deze cliënt, ook niet als de cliënt deze rekening zelf indient bij de zorgverzekering.
U kunt de rekening indienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft met behandeling. Deze Wlz instelling heeft verblijf met behandeling gedeclareerd en betaald gekregen vanuit de Wlz.
 
Zie ook:
 
De Wlz instelling is verantwoordelijk voor het regelen van alle benodigde zorg.
U kunt dit afstemmen met de zorginstelling waar uw cliënt verblijft.

Vraag uw cliënt in welke instelling hij verblijft. Als de cliënt u dit niet kan vertellen, kunt u kijken onder welk zorgkantoor de cliënt valt en kunt u navraag doen bij het zorgkantoor.

De contactgegevens van de zorgkantoren vindt u op www.zn.nl/zorgkantoren.

​Nee. De cliënt hoeft geen GVS bijdrage te betalen voor zijn medicatie omdat hij verblijft met behandeling in een Wlz-instelling. De Wlz-instelling moet de volledige rekening voor de medicatie betalen. U kunt de rekening dus indienen bij de Wlz-instelling van de cliënt.
Omdat uw cliënt een Wlz-indicatie heeft. Dit betekent dat de zorg uit de Wlz betaald moet worden.
Wanneer u een overeenkomst Wlz heeft kunt u de nota declareren bij het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont. De contactgegevens van de zorgkantoren vindt u op www.zn.nl/zorgkantoren.
 
Heeft u geen overeenkomst voor de Wlz, dan zijn er verschillende opties: 
 1. Sluit een overeenkomst Wlz met het Zorgkantoor. Neem hiervoor contact op met de afdeling Zorginkoop van het desbetreffende Zorgkantoor
 2. Onderaannemerschap bij de dossierhouder van de cliënt. U kunt dit navragen bij de cliënt en anders bij het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.
 3. U draagt de zorg over aan de Wlz dossierhouder. Wie de dossierhouder is, kunt u navragen bij de cliënt en anders bij het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.
 
In de Wlz is het niet mogelijk om ongecontracteerde zorg te declareren bij het Zorgkantoor.
 
U kunt bij uw cliënt navragen wie dit is. Dit is de Wlz zorgaanbieder waar de klant in zorg is of waar de cliënt op de wachtlijst staat.  Als uw cliënt dit niet weet, neem dan contact op met het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont. De contactgegevens van de zorgkantoren vindt u op www.zn.nl/zorgkantoren.

De Wlz is voorliggend aan de Zvw en de Wmo. Dit betekent dat de klant geen recht meer heeft op wijkverpleging en ELV uit de Zvw.

Voor Wlz zorg betaalt de cliënt een eigen bijdrage aan het CAK.

Doordat u in de Wlz gaat declareren kan de cliënt verrast worden door de eigen bijdrage van het CAK.

U kunt op het aanvraagformulier bij indicatietermijn kiezen uit 2 mogelijkheden:
 • kortdurende zorg (maximaal 2 maanden)
 • tijdelijk (maximaal 6 maanden)
Bij de zorgbehoefte kunt u bij de einddatum de termijn die de huisarts op de PTZ verklaring heeft ingevuld aanhouden (maximaal 3 maanden).
Op het moment dat blijkt dat de levensverwachting van de cliënt langer dan 3 maanden is, moet u een nieuwe aanvraag indienen. Wij handhaven bij PTZ de termijn van 6 weken niet. Als u een verlenging van PTZ aanvraagt moet u een nieuwe verklaring van de huisarts meesturen.


Heeft u een vraag over uw declaratie?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
Bel (071) 751 0099 (van maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t / m vrijdag van 08.00– 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.