Is uw nota afgewezen in VECOZO?

Afwijsredenen per code met tips voor de oplossing

Wij helpen u als zorgaanbieder graag bij het declareren. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afwijsredenen. Als de oplossing er niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op.
 
De volledige lijst met afwijscodes vindt u op www.vektis.nl
Er bestaat software om op eenvoudige wijze declaratiebestanden en retourinformatie die voldoen aan de Vektis standaarden te bekijken. Lees meer op www.zorgtools.nl.
 
Afwijsreden 0320 - Cliënte is niet verzekerd (onder UZOVI code)

De verzekerde is op het moment van de behandeling niet verzekerd (onder de gedeclareerde Uzovi-code)

Tip voor oplossing: Controleer voorafgaand aan het starten van de behandeling de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV-check). Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0435 - BSN nummer ontbreekt

Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO.

Voer een COV-check uit. Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0505 - Cliënte is niet verzekerd bij Zilveren Kruis op datum behandeling/prestatie

Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV-check)

Voer een COV-check uit. Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0560 - Code Zorgaanbieder/behandelaar is onjuist of ontbreekt

Check bestand en advies.

Neem zo nodig contact op met softwareleverancier. Daarna kunt u herdeclareren.

Afwijsreden 0587 - Declaratie is al eerder verwerkt/Combinatie niet mogelijk

Declaratie is al eerder gedeclareerd (door andere zab)

Mogelijk gecombineerde zorg met geboortecentra? Mogelijk andere / juiste prestatiecode herdeclareren.

Afwijsreden 0611 - Verkeerd tarief gedeclareerd

Fout in rubriek 420

 1. U declareert hoger bedrag dan overeengekomen
 2. Maximum aantal is overschreden.

Check uw contractafspraken, mogelijk kunt u herdeclareren.

Afwijsreden 0613 - Deze verrichting wordt niet gedekt door de polis van de verzekerde of valt buiten de looptijd van de verzekering

Wij adviseren u hiervan de nota op te sturen naar de verzekerde.

Afwijsreden 8004 - BSN met afwijkende geboortedatum

Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO.

Voer een COV-check uit. Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 8060 - Er is geen contract met de aangeduide ind.decl, decl.prakt.of decl.instel. binnen de aangegeven decl.periode voor deze prestatie

Mogelijk heeft u een intake gedeclareerd?

Dit is volgens contractafspraken niet toegestaan.

Afwijsreden 8225 - Maximum is bereikt

Betreft dit een declaratie voor een 2e zwangerschap na een miskraam? Dan is deze afwijzing mogelijk onterecht.

Stuurt u ons online een verzoek tot nabetaling van deze nota. Wij nemen deze dan opnieuw in behandeling.

Afwijsreden 8589 - Een vervolg DBC is niet toegestaan zonder voorgaande DBC met zelfde diagnose en zorgtraject

Controleer of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de vervolg DBC wel aansluit op de vorige DBC met hetzelfde zorgtrajectnummer.

Dit geldt voor de zorgtypes 201, 202 en 203. Voor de zorgtypes 204 en 299 check of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de begindatum ligt binnen een periode van 365 dagen na de sluitdatum van de voorgaande DBC.

Bij deze afwijzing kennen wij helaas ook onterechte afwijzingen. Deze worden binnen 5 werkdagen opnieuw verwerkt.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Afwijsreden 0320 - Cliënt is niet verzekerd (onder UZOVI code)

Controleer voorafgaand aan het starten van de behandeling de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV-check)

Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0613 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

 1. Er is een nota ingediend met privacy DBC-codes zoals 25X999, 10X999, 25B999 en 10B999.
  Op moment van indienen was er geen getekende privacyverklaring aanwezig bij de zorgverzekeraar.
  U kunt de declaratie opnieuw indienen met de reguliere DBC-codes.
 2. U heeft een tarief gedeclareerd wat hoger is dan het contractstarief.
Afwijsreden 8002 - Fout in het tijdsbestedingrecord

Deze afwijzing kan verschillende oorzaken hebben. Een veel voorkomende oorzaak is een fout in het tijdbestedingsrecord.

Afwijsreden 8011 - Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is onjuist

U heeft rubriek 0416 of 0418 een AGB-code gevuld voor de eerste of tweede hoofdbehandelaar die niet (meer) bestaat.

Afwijsreden 8014 - Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist

U heeft rubriek 0421 niet gevuld met een AGB-code van een natuurlijk persoon. De DBC of GBGGZ-product wordt afgekeurd, omdat de AGB-code van de verwijzer onjuist is gevuld of het specialisme van de verwijzer is gevuld. De AGB-code moet op persoonsniveau zijn en bestaan uit 8 cijfers. Het specialisme moet bestaan uit 4 nullen. U kunt dit probleem oplossen door de juiste AGB-code in te vullen bestaande uit 8 cijfers zonder spaties en het specialisme te vullen met 0000.

Afwijsreden 8060 - Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie

De contractant die in rubriek 110 wordt gevuld mag geen Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ declareren.

Vul de contractant die de zorg mag leveren in bij rubriek 110.

Afwijsreden 8071 - Relatie tussen DBC-prestatiecode en DBC-declaratiecode is onjuist

De combinatie van DBC-prestatiecode en prestatiecode is niet toegestaan.

Op tog.vektis.nl kan hier een controle op worden uitgevoerd.

Afwijsreden 8234 - Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist

U heeft in rubriek 0420 als code voor de verwijzer ingevuld 06. Dat staat voor Zelfverwijzer en dat is niet toegestaan.

Afwijsreden 8408 - Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder

Controleer of er in de gedeclareerde periode van de dagbesteding ook een VZO is gedeclareerd

De dagbesteding moet dan in gesplitste periodes worden aangeleverd.

Reden afwijzing 8002 als gevolg van reden afwijzing 8408

Een veel voorkomende afwijzing is 8002 "Record is niet beoordeeld (wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s])".

Dit is een algemene afwijzing. Deze afwijzing kan verschillende oorzaken hebben.

De laatste tijd zien we dat de oorzaak afwijzing 8408 met de volgende omschrijving veel voorkomt bij de algemene afwijzing 8002: "deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij dezelfde behandelaar/uitvoerder"

Waarom ontstaat afwijzing 8408?

De afwijzing 8408 ontstaat als een verblijf zonder opname (VZO) wordt gedeclareerd op dagen dat er ook dagbesteding wordt gedeclareerd. Deze prestatie is niet toegestaan naast de dagbesteding. Omdat er vaak meerdere regels aangeleverd worden met een zorgactiviteit krijgen de opvolgende regels niet de (hoofd) afwijzing 8408 maar 8002. Mogelijke reden voor deze afwijzing is dat de dagbesteding in een aangesloten periode wordt gedeclareerd terwijl er niet op alle dagen in deze periode dagbesteding is geweest.

De afwijzing 8408 is terug te vinden in het retourbestand van Vecozo met eerst de afwijzing 8002 en later de afwijzing 8408.

Afwijsreden 8588 - Een vervolg DBC is niet toegestaan binnen 1 jaar vanaf begindatum voorgaande DBC

DBC aanw met looptijd < 365 dg. Een vervolg DBC is niet toegestaan binnen 1 jaar vanaf begindatum voorgaande DBC

Vaak blijkt bij deze afwijzing dat de voorafgaande DBC niet gesloten is na 365 dagen, maar 1 of enkele dagen eerder. Als de vervolg DBC met een van de zorgtypen 201,202 of 203 gedeclareerd wordt, moet de voorafgaande DBC 365 dagen open hebben gestaan. De openingsdatum van de vervolg-DBC is de dag na het sluiten van de voorgaande DBC. Een controle hierop in uw systeem voorkomt dat u een afwijzing ontvangt. U kunt dit bespreken met uw softwareleverancier.

Oplossing: Controleer of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de vervolg DBC wel aansluit op de vorige DBC met hetzelfde zorgtrajectnummer en of de voorgaande DBC wel 365 dagen heeft open gestaan.

Bij deze afwijzing kennen wij helaas ook onterechte afwijzingen. Deze worden binnen 5 werkdagen opnieuw verwerkt.

Afwijsreden 8589 - Een vervolg DBC is niet toegestaan zonder voorgaande DBC met zelfde diagnose en zorgtraject

Controleer of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de vervolg DBC wel aansluit op de vorige DBC met hetzelfde zorgtrajectnummer.

Dit geldt voor de zorgtypes 201, 202 en 203. Voor de zorgtypes 204 en 299 check of er wel met het zelfde zorgtraject en diagnose (of diagnose 000) wordt gedeclareerd en of de begindatum ligt binnen een periode van 365 dagen na de sluitdatum van de voorgaande DBC.

Bij deze afwijzing kennen wij helaas ook onterechte afwijzingen. Deze worden binnen 5 werkdagen opnieuw verwerkt.

Afwijsreden 8649 - Zorgverlenerscode hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist

U heeft in rubriek 0417 een beroepscode ingevuld voor de eerste hoofdbehandelaar die Zilveren Kruis niet toestaat in haar polisvoorwaarden.

Of:
U heeft in rubriek 0419 een beroepscode ingevuld voor de tweede hoofdbehandelaar die Zilveren Kruis niet toestaat in haar polisvoorwaarden.

Of:
U heeft rubriek 0418 niet gevuld. Bij een DBC behandeling is de tweede regie/hoofdbehandelaar de regie/hoofdbehandelaar voor de behandelfase.

Afwijsreden 8650 - Beroep regie/hoofdbehandelaar ontbreekt of is onjuist

De DBC is afgewezen, omdat het beroep dat voor de eerste hoofdbehandelaar is gevuld niet voor komt in de tabel ‘beroep zorgverlener’. Controleer of het beroep van de eerste hoofdbehandelaar gevuld is en voor komt in de tabel ‘beroep zorgverlener’. De versie van de tabel dient hierbij overeen te komen bij de startdatum van de behandeling. Daarbij geldt deze retourcode ook voor het beroep van de tweede hoofdbehandelaar.

Afwijsreden 8654 - Tijdseenheid tijdsbesteding ontbreekt of is onjuist

 • Controleer of het Aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) gevuld is als Aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) leeg is of ontroleer of het Aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) gevuld is als Aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) leeg is of
 • check dat bij een DBC behandeling-prestatie of Basis GGZ/Transitieprestatie (rubriek 0610) de som van de onderliggende aantal tijdseenheden direct (rubriek 1716) kleiner of gelijk is aan het aantal tijdseenheden direct (rubriek 0436) of
 • check dat de som van alle onderliggende aantal tijdseenheden indirect (rubriek 1717) gelijk is aan het aantal tijdseenheden indirect (rubriek 0437)

Afwijsreden 8679 - Begindatum tijdsbesteding moet gelijk zijn aan Begindatum prestatie

De openingsdatum van een DBC moet gelijk zijn aan de datum waarop de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar plaatsvindt. De begindatum tijdsbesteding rubriek 1713 en begindatum prestatie rubriek 0411 zijn nu ongelijk waardoor wij de DBC afkeuren.

Begindatum voor 01-01-2018
Als de begindatum tijdsbesteding (rubriek 1713) ongelijk is aan de begindatum prestatie (rubriek 0411) en de begindatum prestatie ligt voor 01-01-2018, dan keuren wij af als het zorgtype gelijk is aan 204, 299, 101, 106, 107, 108 of 199.

Begindatum op of na 01-01-2018
Als de begindatum tijdsbesteding (rubriek 1713) ongelijk is aan de begindatum prestatie (rubriek 0411) en de begindatum prestatie ligt op of na 01-01-2018, dan keuren wij af als het zorgtype gelijk is aan 204, 101, 106, 107, 108, 152, 153,154 of 199.

Afwijsreden 8806 - Directe tijd regie/hoofdbehandelaar bij initiële DBC moet groter zijn dan nul minuten

Er moet aan een prestatie Gespecialiseerde GGZ altijd directe tijd zijn besteed door een regiebehandelaar tenzij het zorgtype 150, 147 of 199 is of tenzij er een crisis- DBC zonder verblijf wordt gedeclareerd (zorgtype 301) of tenzij het een vervolg DBC (zorgtype 201, 202, 203, 204 of 299) is.

Afwijsreden 8874 - De regie/hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ is niet toegestaan

Deze controle bestaat vanaf 01-01-2017 en kijkt of de regiebehandelaar door de Nza is toegestaan om gespecialiseerde GGZ te geven.

Afwijsreden 8889 - De regie/hoofdbehandelaar in de generalistische Basis-GGZ is niet toegestaan.

Deze controle bestaat vanaf 01-01-2017 en kijkt of de regiebehandelaar door de Nza is toegestaan om Basis-GGZ te geven.

Afwijsreden 8890 - Directe tijd regie/hoofdbehandelaar bij Basis GGZ moet groter zijn dan nul minuten

Er moet aan een prestatie Basis GGZ altijd directe tijd zijn besteed door een regiebehandelaar tenzij de verzekerde jonger is dan 18 jaar. Alleen directe tijd besteed door een medebehandelaar is in dit geval onvoldoende.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Afwijsreden 0353 - Niet declarabel voor opgegeven prestatie

Ketenzorg COPD mag niet naast Stoppen met Roken gedeclareerd worden(zie ook 0634)

Afwijsreden 0356 - Maximum te claimen bedrag of aantal voor deze verrichting is al gedeclareerd

U hebt voor deze module eerder een declaratie ingediend en vergoed gekregen.

Afwijsreden 0364 - Passantentarief mag niet gedeclareerd worden

Kijkt u of de patient in dezelfde gemeente woonachtig is. Wanneer de patient in hetzelfde postcode gebied woont mag het passantarief niet in rekening worden gebracht.

Afwijsreden 0368 - Deze prestatie valt niet onder het contract

Als u de afspraken niet via Vecozo doorgeeft kunt u de samenvatting van de overeenkomst uploaden via het Zorgverlenersportaal of een e-mail sturen naar zorginkoop.contractbeheer@zilverenkruis.nl.

Afwijsreden 0375 - Inschrijftarief incorrect ivm achterstandswijk

Er is een prestatiecode voor achterstandswijk gedeclareerd terwijl verzekerde niet in achterstandswijk woont volgens de polisgegevens.

Neem adresgegevens van de COV over omdat deze bekend zijn bij GBA.

Afwijsreden 0380 - Verzekerde is niet op de naam van de betreffende huisarts ingeschreven

Er is nog geen inschrijfgeld gedeclareerd.

Mogelijk is het inschrijfgeld op een ander AGBcode/ zorgverlenersnummer huisarts ingediend. Reden afwijzing van inschrijfgeld is leidend voor de gecontracteerde modules.

Afwijsreden 510 - Declaratie betreft geen ZVW-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Afwijsreden 0611 - Tarief ontbreekt

Er is geen overeenkomst voor deze prestatie of hij is niet ontvangen of verwerkt.

Als u de afspraken niet via Vecozo doorgeeft kunt u de samenvatting van de overeenkomst uploaden via het Zorgverlenersportaal of een e-mail sturen naar zorginkoop.contractbeheer@zilverenkruis.nl.

Afwijsreden 0633 - Verzekerde staat op naam van een andere huisarts

Verzekerde staat bij andere huisartsenpraktijk ingeschreven.

Kijk of verzekerde op het tijdstip van de declaratie in het betreffende kwartaal bij u stond ingeschreven. Neem eventueel contact op met ons via 071 751 00 99.

Afwijsreden 0634 - Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestaties

Een aantal voorbeelden van de afwijzing:

 • Ketenzorg DM niet naast meekijkconsulten
 • Ketenzorg COPD niet naast Stoppen met Roken

Afwijsreden 0636 - Reeds gedeclareerd

Er is een andere declaratie ingediend door u of een andere huisarts.

Afwijsreden 0300 - Verzekerdenummer ontbreekt of is onjuist

Controleer op Lifeline of u de juiste verzekerde gegevens heeft meegegeven en het UZOVI nummer.

Afwijsreden 0551 - Geen machtiging aanwezig

Er is iets anders gedeclareerd dan is gemachtigd. Neem contact op met het Contactcenter voor zorgaanbieders via 071 751 00 99. Wij kijken dan waar het mis is gegaan.

Afwijsreden 0586 - Declaratietermijn overschreden. Declaratie is te laat ingediend

U heeft 6 maanden waarin u een declaratie kunt indienen, deze termijn is voorbij. Ingediende leveringen worden niet meer vergoed omdat ze te oud zijn.

Afwijsreden 0587 - Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed aan een ander

Er is binnen termijn hetzelfde hulpmiddel gedeclareerd door u of een ander. Wij vergoeden de binnen termijn levering niet.

Afwijsreden 0613 - Prestatie niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

Er zijn verschillende oorzaken

 1. Geen machtigingen aanwezig. Wij adviseren u te kijken of dit nodig is bij het geleverde hulpmiddel.
 2. Levering binnen termijn. Wij adviseren u na te gaan of er binnen termijn een levering van hetzelfde hulpmiddelen heeft plaats gevonden.
  Neem contact op met het Contactcenter voor zorgaanbieders via 071 751 00 99.
 3. Er is iets anders gedeclareerd dan is gemachtigd.
  Neem contact op met het Contactcenter voor zorgaanbieders via 071 751 00 99.

Afwijsreden 0803 - Credit en debet in dezelfde declaratie. Record is dubbel opgenomen

Er zit in de regel die u probeert te debiteren een credit bedrag. Zorg ervoor dat alle bedragen debet zijn.
Of er zit in de regel die u probeert te crediteren een debet bedrag. Zorg ervoor dat alle bedragen credit zijn.

Afwijsreden 8069 - Ontvangen eigen bijdrage is te groter dan verschil berekend bedrag en declaratiebedrag

Het bedrag in rubriek 0432 (bedrag ontvangen eigen bijdrage)is groter dan het bedrag in rubriek 0429 (berekend bedrag)
Dit bedrag uit rubriek 0429 - het bedrag uit rubriek 0438 (declaratiebedrag) is bij elkaar minder dan het bedrag uit rubriek 0432.

Afwijsreden 8078 - De combinatie van de prestatiecode(GPH), de A-GPH en soort kosten hulpmiddel is onjuist

Declareert u exact wat in de stuurtabel staat, dit is leidend. De systemen van Achmea zijn ingericht op wat in de stuurtabel vermeld staat.

Afwijsreden 8225 - Het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg

 • Raadpleeg hiervoor het aantallen overzicht. Bekijk op deze website het overzicht Links en/of rechts gedragen hulpmiddelen
 • (Alleen voor vingerorthesen) Vingerorthesen moeten worden ingediend als aantal stuks. De eenheid moet hier niet worden ingevuld.

Afwijsreden 8229 - Het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg

Er is iets anders gedeclareerd dan is gemachtigd. Neem contact op met het Contactcenter voor zorgaanbieders via 071 751 00 99. Wij kijken dan waar het mis is gegaan.

Afwijsreden 0021 - Minimale behandelperiode niet bereikt

De declaratie voldoet niet aan de sluitregels volgens het Registratieaddendum. U vindt het Registratieaddendum op de website van Werken met DBC"s.

Afwijsreden 0551 - Er is geen machtiging afgegeven

Bekijk de limitatieve lijst met dignoses enbehandelingen waarvoor een machtiging moet worden aagevraagd.

Ook vindt u hier de lijst met codes voor kaakchirurgie waar een machtigingseis op zit.

Is er geen machtigingseis voor de verrichting of diagnose? Controleer of rubriek 04.37 "Indicatie machtiging" correct gevuld is met een "N".

Afwijsreden 0611 - Declaratiebedrag komt niet overeen met het bedrag dat is afgesproken in uw overeenkomst

Controleer de prijsafspraken in uw software of bij uw zorginkoper. U kunt de afgewezen verrichtingen met de juiste tarieven opnieuw aanleveren via VECOZO.

Afwijsreden 0613 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

Op basis van de verzekeringsvoorwaarden is er geen of niet volledig recht op vergoeding. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleert u de volgende punten:

 • Met een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) via VECOZO gaat u na of u bij de juiste verzekeraar declareert.
 • De verzekerde moet op de ingangsdatum van de behandeling staan ingeschreven of dat de verzekerde voldoende aanvullend verzekerd is voor de behandeling.
 • Declareert u een paramedische behandeling met indicatiecode 009? U ontvangt de afwijzing omdat de verzekerde de maximale vergoeding uit de aanvullende verzekering al heeft ontvangen.

Beantwoord dit uw vraag niet? Neemt u dan contact op met ons Contactcenter voor Zorgaanbieders.

Afwijsreden 0634 - Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

 • Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als dagverpleging of een verpleegdag worden geregistreerd.
 • Een afwezigheidsdag kan niet op dezelfde dag als een verpleegdag worden geregistreerd.
 • Een Follow-up pediatrische IC kan niet naast een polikliniekbezoek worden geregistreerd.
 • Declareert u een kaakchirurgische verrichting? Raadpleeg dan het Overzicht Kaakchirurgie Prestaties met Bijbehorende Puntenwaardes op de website van de Nza.
Afwijsreden 3102 - De indicatiecode voor paramedische hulp is niet of onjuist gevuld of de combinatie tussen de indicatiecode en diagnosecode is niet juist

Controleer of rubriek 04.52 "Verwijsdiagnosecode paramedische hulp" en rubriek 04.53 "Code soort indicatie paramedische hulp" correct gevuld zijn.

Afwijsreden 8014 - Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist

Controleer in rubriek 04.22 "Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer" de AGB-code en het specialisme van de voorschrijver/verwijzer op basis van de lijst met toegestane verwijzers.

Afwijsreden 8020 - Prestatie valt binnen de looptijd van een andere gerelateerde prestatie

Deze afwijzing kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

 • De DBC loopt parallel met een DBC voor hetzelfde specialisme en dezelfde diagnose. Ook overlap in DBC"s met hetzelfde specialisme maar verschillende diagnoses is niet toegestaan als de combinatie voorkomt op de Diagnose Combinatie Tabel.
 • Het DBC zorgproduct loopt parallel met een reeds gedeclareerd DBC zorgproduct. De combinatie is niet toegestaan.

Relevante bronnen:

 • Registratieaddendum
 • Handboek DOT-controleregels
 • Nadere Regel "Regeling medisch specialistische zorg"

Afwijsreden 8060 - Natura aanlevering niet toegestaan. Er is geen contract met de aangegeven declarant.

Er zijn geen prijsafspraken voor de betreffende verrichting. Na het aanleveren van de prijslijst via VECOZO duurt het minimaal 5 werkdagen voordat u de verrichtingen kunt declareren. Controleer in VECOZO of de prijslijst is goedgekeurd. Daarna kunt u de afgewezen verrichtingen opnieuw aanleveren via VECOZO.

Afwijsreden 8125 - Afsluiten zorgtraject/subtraject ontbreekt of is onjuist.

De declaratie voldoet niet aan de sluitregels volgens het Registratieaddendum. U vindt het Registratieaddendum op de website van Werken met DBC"s.

Afwijsreden 8225 - Het aantal gedeclareerde prestaties overschrijdt de omvang van de toegewezen zorg.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

Afwijsreden 8234 - Code(zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist

Wij wijzen de declaratieregel af als u type verwijzer 2 heeft geregistreerd in rubriek 04.21 "Code (zelf)verwijzer". Binnen medisch specialistische zorg is een "Zelfverwijzer niet-SEH" niet toegestaan.

Afwijsreden 8255 - Zorgactiviteitcode ontbreekt of is onjuist

Wij wijzen de declaratieregel af op basis van de aangeleverde zorgactiviteit(en). De afwijzing ontstaat vaak door een onjuiste combinatie van afsluitreden en zorgactiviteit, of de combinatie van zorgactiviteit en zorgtype.

Relevante bronnen:

 • Registratieaddendum
 • Handboek DOT-controleregels
 • Nadere Regel "Regeling medisch specialistische zorg"

Afwijsreden 8325 - Prestatie is niet toegestaan zonder voorgaande prestatie

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de afwijzing:

Afwijsreden 8648 - Voor deze prestatie i.c.m. de polis van verzekerde is er geen contract met de declarant

U declareert voor een verzekerde met een selectieve polis. Het ziekenhuis is niet gecontracteerd voor deze polis. Bekijk de uitzonderingen met betrekking tot volledige vergoeding.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Afwijsreden 0320 - Cliënt is niet verzekerd (onder UZOVI code)

Verzekerde is niet bij betreffende zorgverzekeraar verzekerd.

Voer een COV-check uit via VECOZO.

Afwijsreden 0551 - Geen machtiging afgegeven

Er is geen machtiging aanwezig.

 • Er is voor een bepaalde behandeling geen machtiging aanwezig.
 • De behandeling valt niet in de machtigingsperiode.

Vraag digitaal een machtiging aan via het Machtigingsportaal.

Afwijsreden 0631 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

De verrichting wordt niet gedekt door de polis van de verzekerde of valt buiten de looptijd van de verzekering.

 • Verzekerde heeft geen recht op vergoedingen uit de basisverzekering ivm leeftijdsgrens.
 • Verzekerde heeft geen recht op vergoeding uit de aanvullende verzekering.
 • Behandeling is voor een deel vergoed.

Afwijsreden 0632 - Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie

De combinatie van de prestatiecodes kunnen niet naast elkaar gedeclareerd worden.

Raadpleeg de bepalingen van de NZa.

Afwijsreden 0698 - Prestatie mag niet gedeclareerd worden volgens wettelijke declaratiebepalingen (NZa)

Het maximum aantal van de prestatiecode is bereikt.

Raadpleeg de bepalingen van de Nza.

Afwijsreden 8325 - Prestatie is niet toegestaan zonder voorgaande prestatie

Er is geen prestatie waarop deze prestatie aansluit.

Een bepaalde prestatie mag alleen gedeclareerd worden als een eerdere prestatie verricht is.

Raadpleeg de bepalingen van de NZa.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Afwijsreden 0014 - Zorgverlenerscode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord)

Mogelijk is er sprake van declaratie door een medewerker in loondienst.
Lees meer over de AGB 17-code op de pagina over declareren (onder 'Aandachtspunten bij het declareren').

Afwijsreden 0320 - Cliënt is niet verzekerd (onder UZOVI code)

 • De verzekerde heeft geen Aanvullende verzekering.
 • De verzekerde heeft wel een Aanvullende verzekering maar deze is niet geldig op de behandeldatum.

Tips voor oplossing

 • Controleer de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV check)
 • Vraag voorafgaand aan het starten van een behandeling welke Aanvullende verzekering de verzekerde bij Zilveren Kruis heeft afgesloten.

Afwijsreden 0587 - Prestatie/declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander

 • Behandeldatum komt 2x voor in uw declaratiebestand, waarna 1x vergoed en 1x afgewezen.
 • U hebt in een eerdere declaratie voor dezelfde verzekerde op dezelfde behandeldatum gedeclareerd en betaald gekregen.
 • Verzekerde is op dezelfde behandeldatum bij een andere zorgaanbieder geweest.

Afwijsreden 0613 - Deze behandeling komt niet (volledig) voor vergoeding in aanmerking.

 • Deze behandeling komt niet (volledig) voor vergoeding in aanmerking of is ingehouden op het eigen risico / eigen bijdrage van de verzekerde
 • De verzekerde heeft geen recht op vergoedingen uit de basisverzekering omdat de verzekerde ouder is dan 17 jaar.(Diagnose code XX79)
 • De behandeling is voor een deel vergoed. Waarschijnlijk is het door u gedeclareerde bedrag hoger dan het tarief waar u recht op heeft.
 • De verzekerde is niet aanvullend verzekerd.

Tips voor oplossing

 • Controleer de leeftijd van de verzekerde.
 • Controleer of het door u gedeclareerde bedrag gelijk is aan het tarief dat u volgens uw contract mag declareren. Bijvoorbeeld: U hebt een standaard contract. U declareert een bedrag van EUR 30,- per zitting. U hebt volgens uw contract recht op EUR 26,- vergoeding per zitting. Wij wijzen een bedrag van EUR 4,- af met reden afwijzing 613.

Afwijsreden 0638 - Aantal uitgevoerde prestaties of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt

Voor alle groepsbehandelingen Fysio- en oefentherapie, voor ergotherapie en dieetadvisering moet u het aantal uitgevoerde prestaties in minuten invullen.

Voor meer informatie zie de invulinstructie Vektis. U vult in rubriek 411 een veelvoud van 15 min in (15 min, 30 min, 45 min, of 60 min).

Afwijsreden 0711- Bankrekeningnummer debiteur ontbreekt of is onjuist

Wilt u ons het juiste bankrekeningnummer doorgeven via dit formulier?

Afwijsreden 1860 - Intake en onderzoek na screening (extra uitleg)

Bij het verwerken van de declaraties met behandelingen uit 2016 zien wij dat er nog veel gedeclareerd is met de prestatiecode 1860 - intake en onderzoek na screening. Zilveren Kruis koopt deze prestatie vanaf 2016 niet meer in. Wij adviseren u om de recentste versie van uw softwarepakket te installeren of uw declaratiespecificaties z.s.m. te controleren. Dit voorkomt dat u afwijzingen op uw declaraties ontvangt.

Wilt u een vergoeding voor de prestatiecode 1864 - screening en intake en onderzoek?

En heeft u een betaling ontvangen voor prestatiecode 1850 - screening?

Wilt u dan eerst de prestatie 1850 crediteren? Wanneer deze door ons is verwerkt (zie uw retourinformatie), declareert u de prestatie 1864 - screening en intake en onderzoek - .

Als een verzekerden van Zilveren kruis in via directe toegang bij u in behandeling komt dan zijn er twee prestaties mogelijk:

De prestatiecode 1850 -Screening- declareert u wanneer een verzekerde zich zonder verwijzing tot u richt, maar niet in behandeling komt omdat er vanuit de screening ofwel contra-indicaties blijken ofwel geen reden tot fysiotherapeutisch behandelen is.

De prestatiecode 1864 -Screening en intake en onderzoek- declareert u voor verzekerden die via directe toegang bij u in behandeling komen.

Op deze manier telt het onderzoek bij directe toegang voor alle verzekerden als één zitting voor hun aanvullende verzekering. We vergoeden hierdoor nog steeds dezelfde zorg, alleen niet meer opgeknipt in twee prestaties.

Screening, intake en onderzoek in 1 zitting is duidelijker voor onze verzekerden

De NZa heeft in oktober de nieuwe beleidsregels gepresenteerd. In de beleidsregels Fysiotherapie en Oefentherapie voor 2016 is ten opzichte van de huidige situatie de prestatie - Screening, intake en onderzoek - toegevoegd. Zilveren Kruis kreeg van verzekerden veel vragen over het in rekening brengen van twee zittingen, terwijl er, in hun beleving, niet twee aparte behandelingen zijn uitgevoerd. De screening, intake en het onderzoek voor fysio- en oefentherapie telt daarom voor alle verzekerden van Zilveren Kruis als 1 zitting

Afwijsreden 5457 - Aantal prestaties paramedisch hulp heeft volume overschreden

De limitering van 3, 6, 9, 12 of 24 maanden van de chronische diagnosecode is bereikt.

?Is er sprake van een nieuwe operatie of behandeling aan de andere lichaamszijde? Geef dit dan aan ons door via het formulier op onze website.

Afwijsreden 5754 - Aantal prestaties paramedisch hulp heeft volume overschreden

Heeft u de 1e 20 behandelingen zelf gedeclareerd? Declareer dan de afgewezen regels opnieuw met indicatiecode 1.

Wanneer de 1e behandeling op indicatiecode 8 afgewezen wordt en er is geen sprake van een 2e operatie, declareert u dan de afgewezen regels opnieuw met indicatiecode 9.

Wanneer de 1e behandeling op indicatiecode 8 afgewezen wordt en er is wel sprake van een 2e operatie binnen dezelfde diagnose, neem dan contact met ons op via e-mail, chat of telefonisch.

Afwijsreden 8014 - Code verwijzer ingevuld

Wij wijzen de declaratieregel af als u een AGB-code verwijzer heeft geregistreerd in rubriek 0425 - Code verwijzer -. Bij de prestatiecode 5002 ‘Screening ergotherapie’ en prestatiecode 5005 - screening ergotherapie en screening en intake en onderzoek ergotherapie - is dit niet toegestaan.

Afwijsreden 8017 - Van deze creditering is geen debetregel bekend

 • De originele debetregel is afgewezen. U hoeft deze debetregel niet te crediteren.
 • De creditregel is niet identiek aan de debetregel.
 • Debetregel is al eerder gecrediteerd. Een creditregel wordt alleen aangeleverd bij het corrigeren van een onjuist eerder via een ander bestand aangeleverde debetregel als die debetregel niet is afgewezen. Op een volledig afgewezen debetregel is geen creditering mogelijk.

Tips voor de oplossing

 • Een creditregel is een exacte kopie van/is identiek aan de oorspronkelijke debetregel. 
 • U gebruikt in een creditregel het bedrag dat wij op de oorspronkelijke debetregel aan u hebben uitbetaald.
 • Er is in onze administratie geen openstaande debetregel meer.

Afwijsreden 8049 - Aantal prestatie-eenheden ontbreekt of is onjuist

U heeft in rubriek 0411 aantal minuten meegegeven. bijv: 15, 30,45 etc. Dient u in met eenheden van 1, 2, 3 etc. ( 1 = 1 kwartier). Neem eventueel contact op met uw softwareleverancier.

Afwijsreden 8058 - Combinatie paramedische diagnosecode en code soort indicatie paramedische hulp is onjuist

 • De paramedische pathologiecode mag niet aangeleverd worden in combinatie met de indicatiecode.
 • De indicatiecode en/of de diagnosecode in de aanlevering ontbreekt.

Tips voor oplossing

 • Raadpleeg de niet limitatieve lijst (voorheen "Lijst Borst") en/of de lijst diagnose coderingssysteem paramedische hulp.
 • U hebt rubriek 0418 of 0421 niet ingevuld. Als er landelijk een diagnose-code is afgesproken, moet u deze invulvelden verplicht vullen. Raadpleeg de invulinstructie van de PM304.

Afwijsreden 8060 - Er is geen contract met de aangeduide ind.decl, decl.prakt.of decl.instel. binnen de aangegeven decl.periode voor deze prestatie

Mogelijk hebt u met loondienaar ingediend? Lees meer op de declaratiepagina. Wanneer u zeker weet dat u een contract hebt voor de gedeclareerde zorg? Stuurt u dan een bericht naar zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl?

Afwijsreden 8220 - Maximum aantal prestaties is overschreden (extra uitleg)

Maximaal aantal behandelingen is vergoed uit de AV.
Hoe declareer ik de 1e 20 behandelingen?
Bij Zilveren Kruis is het niet verplicht om de 1e 20 chronische behandelingen (indicatiecode 8) te declareren. Wij vinden het voor de administratie en controles wel prettig als u declareert. Dan is dit voor u en onze administratie duidelijker.
 • U dient de 1e 20 behandelingen bij ons in op indicatiecode 8.
 • Vanaf de 21ste behandeling gaat u over op indicatiecode 1.
 • Vergoeding uit de aanvullende verzekering
 • Wij vergoeden uit de aanvullende verzekering van de verzekerde, tot het aantal behandelingen waarvoor de verzekerde verzekerd is.

Voorbeeld van een verzekerde die aanvullend verzekerd is voor 9 behandelingen
Wij vergoeden 9 behandelingen op indicatiecode 8 en u ontvangt een afwijzing vanaf de 10e behandeling*. De 10e tot de 20e behandeling moet de verzekerde zelf betalen. Vanaf de 21ste behandeling declareert u op indicatiecode 1 en komt de vergoeding uit de basisverzekering.* 

Voorbeeld van verzekerde die aanvullend verzekerd is voor 27 behandelingen
Wij vergoeden 20 behandelingen. Vanaf de 21ste behandeling gaat u over op indicatiecode 1 en komt de vergoeding uit de basisverzekering. De verzekerde houdt 7 behandelingen over*.
 
*Let op: heeft de verzekerde al eerder behandelingen vergoed gekregen vanuit de aanvullende verzekering, dan heeft dit gevolgen voor het aantal behandelingen dat uitbetaald wordt. Vraag daarom altijd bij het begin van de behandeling of de verzekerde al ergens anders behandeld is.

Afwijsreden 8221 - Maximale behandelperiode is overschreden

De maximale periode voor de chronische indicatie op de Basisverzekering is verstreken.

Tip voor oplossing
Raadpleeg de niet limitatieve lijst (voorheen "Lijst Borst").

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Afwijsreden 0320 - Cliënt is niet verzekerd (onder UZOVI code)

 1. Verzekerde is niet onder de gedeclareerde UZOVI code verzekerd.
 2. Cliënt is niet (meer) verzekerd.

Tip: Voer een Controle op Verzekeringsrecht uit.

Afwijsreden 5111 - Woonplaatscode herkomst ontbreekt of is onjuist

Er is geen postcode van het vertrekadres gevuld.

Tip: Als de rit in Nederland begon: Vul de postcode volledig in. Het postcodeveld is niet volgens invulinstructies van Vektis gevuld. Als dit onmogelijk is(bijv. snelweg), dan het woonplaatsdeel vullen. (Elke plek in Nederland, ook snelweglokatie, heeft 4 cijferig woonplaatsdeel).

Afwijsreden 0320 - Cliënt is niet verzekerd (onder UZOVI code)

De verzekerde is op het moment van de behandeling niet verzekerd (onder de gedeclareerde Uzovi-code).

Tip voor oplossing:

Controleer voorafgaand aan het starten van de behandeling de verzekeringsgegevens van de verzekerde via VECOZO. (COV-check)

Meer informatie over de COV-check kunt u vinden op www.vecozo.nl.

Afwijsreden 0587 - Prestatie / declaratie is reeds gedeclareerd en/of vergoed of is al eerder vergoed aan een ander

Behandeldatum komt 2x voor in uw declaratiebestand, waarna 1x vergoed en 1x afgewezen. U hebt in een eerdere declaratie voor dezelfde verzekerde op dezelfde behandeldatum gedeclareerd en betaald gekregen.

Afwijsreden 0611 - Verkeerd tarief gehanteerd

U declareert een hoger tarief dan overeengekomen.

Tip voor de oplossing:
Controleer de prijsafspraken in uw software of bij uw zorginkoper. U kunt de afgewezen verrichtingen met de juiste tarieven opnieuw aanleveren via VECOZO.

Afwijsreden 0613 - Prestatie is niet (volledig) declarabel volgens de verzekeringsvoorwaarden

De polis van de verzekerde is tijdens de behandelperiode beëindigd.

Tip voor de oplossing:
Voer een nieuwe COV-check uit en controleer de einddatum van de verzekering. U kunt de afgewezen regels opnieuw indienen met de einddatum van de verzekering als nieuwe einddatum van de behandelperiode.

Afwijsreden 8062 - Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan

De creditregel in uw declaratie wordt afgewezen omdat er in hetzelfde declaratiebestand een identieke debetregel aanwezig is.

Tip voor oplossing:
Lever uw creditregels en debetregels in aparte declaratiebestanden aan.

Afwijsreden 8983 - Declaratie betreft geen Zvw-zorg

Het zorgkantoor betaalt declaraties van deze Wlz-cliënten.
Via deze tool kunt u eenvoudig opzoeken onder welk zorgkantoor uw cliënt valt.

Meer informatie

Handige links


Stel uw vraag via chat

Maandag t / m vrijdag van 08.00– 17.00 uur. Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.