Definitieve vaststelling continuïteitsbijdrage

U ontvangt een definitieve vaststelling van de continuïteitsbijdrage (CB) van ons. Bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage wordt rekening gehouden met uw declaraties over de betreffende maanden. In de definitieve CB worden uw declaraties afgezet tegen de al uitbetaalde voorlopige continuïteitsbijdrage. Op basis hiervan wordt duidelijk of u tot op heden een te hoge of te lage CB van ons heeft ontvangen.

U ontvangt een definitieve vaststelling CB

U heeft een CB aangevraagd. Door de definitieve CB wordt de hoogte van uw CB definitief. Wij versturen de definitieve CB vanaf 5 november. Dit doen wij in batches opgedeeld per zorgsoort. Wij doen uiteraard ons uiterste best om alle definitieve CB zo snel mogelijk te versturen. Het kan voorkomen dat u een gedeelte van de CB moet terugbetalen. Omdat uw gerealiseerde omzet over periode maart-juni 2020 bij de definitieve CB hoger is in vergelijking met de gerealiseerde omzet bij de tussentijdse herrekening. Hierdoor kan het verschil tussen de normomzet en gerealiseerde omzet kleiner zijn geworden waardoor de berekende CB lager uitvalt.

N.B. De continuïteitsbijdrage wordt niet ingehouden als u ook een tegemoetkoming in de meerkosten heeft ontvangen? Deze regelingen staan los van elkaar en worden daarom niet met elkaar verrekend.

Soms wijkt de definitieve CB af van de voorlopige

Er zijn 3 mogelijke redenen:

  1. We hebben nu een beter overzicht van al uw declaraties dan we hadden tijdens de voorlopige CB. Toen waren nog niet alle declaraties en/of correcties binnen.
  2. De definitieve CB wordt berekend over de gehele periode waarover u CB heeft ontvangen. In de meeste gevallen betreft dit 4 maanden, waarmee de CB wordt berekend als:
    [4 * normomzet] - [vergoede omzet in die periode van vier maanden]) * [uw CB-percentage] = uw CB
    De voorlopige CB werd per maand berekend, waardoor de uitkomst kan verschillen.
  3. De normomzet is gebaseerd op de gerealiseerde omzet over 2019. Bij de voorlopige CB hebben we bij een aantal zorgsoorten een afwijkende periode gehanteerd omdat de declaratiedata over 2019 nog onvolledig was. Bij de definitieve CB gaan we wel uit van geheel 2019, waardoor de berekende CB kan afwijken.

N.B.: voor zorgaanbieders van de zorgsoorten paramedisch en podotherapie zijn er aanvullende redenen, u vindt de redenen hieronder.

Paramedisch heeft 1 extra mogelijke reden

Bij de voorlopige vaststelling van de CB is paramedisch als één cluster met 1 percentage behandeld. Bij de definitieve CB krijgt iedere paramedische zorgsoort zijn eigen continuïteitsbijdrage-percentage. Het kan voorkomen dat er een ander percentage is toegepast. Ook is het mogelijk dat er verschillende percentages zijn gebruikt (wanneer u meerdere zorgsoorten levert). Door het aangepaste percentage is uw definitieve CB mogelijk anders dan de voorlopige CB.

Podotherapie heeft 2 extra mogelijke redenen

  1. In overleg met de branchevereniging NVvP hebben zorgverzekeraars de berekening voor podotherapie vereenvoudigd. De basisverzekerde zorg wordt in veel gevallen op kwartaalbasis uitbetaald. Het moment waarop dit gebeurde kon ertoe leiden dat er 1 kwartaal of 2 kwartalen meetelden in de periode van 4 maanden. Beiden gaven een scheve verdeling. Omdat de basisverzekerde zorg in deze periode doorliep, is besloten deze buiten de berekening te houden. Dit lost ook meteen het probleem op van sommige zorgaanbieders die in 2019 nog via een zorggroep declareerden en in 2020 rechtstreeks bij de zorgverzekeraar (en daardoor een lage voorlopige CB hebben ontvangen).
  2. Bij de CB voor podotherapie kunnen 2 percentages voorkomen: voor podotherapie en voor hulpmiddelen. Het percentage voor hulpmiddelen is lager dan dat voor podotherapie omdat de doorlopende kosten bij hulpmiddelen lager zijn. Materiaalkosten voor hulpmiddelen hoeven toch niet gemaakt te worden als zij niet worden geleverd.

CB worden verrekend met terugvordering

Declareert u binnen 35 dagen alle debet-declaratie nadat de definitieve CB is ontvangen? Dan worden deze verrekend met de terugvordering van de CB. U ontvangt per post een betaalspecificatie als een bedrag open blijft staan of als u geen declaratie heeft ingediend.

Werkt u met een servicebureau? Dan verrekenen wij uw ingediende declaraties met de terugvordering van de CB. Het servicebureau ontvangt bericht over de verrekening. Blijft er na 35 dagen een restbedrag over, dan ontvangt u een betaalspecificatie. Heeft u een betaalspecificatie van de vordering ontvangen dan kunt u een betalingsregeling afspreken als het bedrag hoger is dan € 500. Hoe u dat kunt doen leest u op Continuïteitsbijdrage terugbetalen.

Te veel ontvangen CB worden verrekend

U hoeft niks te doen. De terugvordering wordt verrekend met debet-declaratie. U ontvangt een betaalspecificatie als de vordering na 35 dagen nog openstaat. In deze betaalspecificatie staat ons IBAN en het betaalkenmerk.

U kunt bezwaar maken

U kunt binnen 4 weken nadat u van de definitieve CB heeft ontvangen door ons een e-mail te sturen. Ons e-mailadres is continuiteitsbijdrage@zilverenkruis.nl. Uw bezwaarschrift nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling.

Voor andere vragen over de definitieve CB

Kunt u telefonisch contact opnemen met ons contactcenter.