Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars helpen zorgaanbieders financieel als zij inkomsten misliepen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, konden in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunt u onder meer uw vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, staan op die manier zorgaanbieders bij en garanderen tevens dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

ZN continuïteitsbijdrage-regeling

Meer over de definitieve vaststelling van de continuïteitsbijdrage

Meer informatie en randvoorwaarden

Veelgestelde vragen en antwoorden

Algemeen en aanvraagproces

De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (polisjaar 2020). De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Met zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro en enkele andere aangeduide zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Een precieze omschrijving van wie onder deze regeling valt vindt u op de website van ZN.

Vanaf 15 mei 2020 konden zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, gefaseerd een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen.

  • vanaf 15 mei: fysiotherapie;
  • vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie,ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg;
  • vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.
Aanvragen kon via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij VECOZO, hebben deze autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.

Hoogte van de bijdrage en verrekening

Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis.
Uitgangspunt is de normale omzet die we zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling vergoeden we een percentage dat voor de meeste zorgsoorten ligt tussen de 75% en 87%.De tarieven per sector vindt u in het document ‘de maandelijkse continuiteitsbijdrageregeling’ op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

De berekening van de continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw uitgevoerd (de hoogte van de bijdrage kan per maand verschillen) en is als volgt:

[normomzet – gerealiseerde omzet] maal het % continuïteitsbijdrage

Normomzet = de door Vektis bepaalde omzet basisverzekering en aanvullende verzekering per maand (op basis van de referentieperiode)
Gerealiseerde omzet = de door Zilveren Kruis betaalde omzet op basis van declaraties % Continuïteitsbijdrage = het vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector op basis van expertise Gupta
Voor meer uitleg verwijzen we u naar het document ‘Regeling continuïteitsbijdrage’ op de website van ZN.

De hoogte van uw netto continuïteitsbijdrage wordt maandelijks opnieuw bepaald. Dit betekent dat uw continuïteitsbijdrage maandelijks verrekend wordt met uw productie. In de continuïteitsbijdrage over de maand maart wordt bijvoorbeeld uw productie over de maand maart meegenomen.
De continuïteitsbijdrage wordt ook verrekend met openstaande vorderingen van ouder dan 30 dagen.

Uw eerste continuïteitsbijdrage (over de maand maart) verrekenen we daarnaast met uw eventuele vooruitbetaling. Mocht de continuïteitsbijdrage lager uitvallen dan uw vooruitbetaling, verrekenen we het restant met uw bijdrage over de maand april.

Ook de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna wordt later verrekend. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten en de inkomsten van de zorgaanbieders niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Afhandeling aanvraag door Zilveren Kruis

U ontvangt van ons bericht per email (op het mailadres dat u heeft opgegeven tijdens uw aanvraag) met een toekenning of een afwijzing van uw verzoek. Een toekenningsbericht ontvangt u altijd per verzekeraar die valt onder Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland). Een afwijsbericht ontvangt u, afhankelijk van de reden van afwijzing, soms éénmalig voor heel Zilveren Kruis, en soms apart per verzekeraar.

Binnen 5 tot 10 werkdagen nadat u de bijdrage heeft aangevraagd, hoort u van ons of u in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage. U ontvangt van ons bericht op het mailadres dat u heeft opgegeven tijdens uw aanvraag. Het kan gebeuren (bijv. bij maatwerk of bij grote drukte) dat deze termijn wordt overschreden.

Omdat de hoogte van de continuïteitsbijdrage afhankelijk is van uw daadwerkelijke productie, kan de hoogte van uw bijdrage per maand verschillen. Daarom sturen wij u per maand een aparte betaalspecificatie. Deze betaalspecificatie ontvangt u apart per verzekeraar die valt onder Zilveren Kruis. Als uw aanvraag voor de continuïteitsbijdrage is goedgekeurd voor alle verzekeraars vallend onder Zilveren Kruis, ontvangt u dus vier toekenningsbrieven en vervolgens voor elke maand (maart, april, en later mei en juli) 4 betaalspecificaties.

Uitbetaling vindt voor de merken van Zilveren Kruis per UZOVI plaats vanaf de volgende bankrekeningnummers:

UZOVI Verzekeraar Bankrekening
3311 Zilveren Kruis NL58INGB0000003050
3313 Interpolis NL12RABO0105248622
3351 FBTO NL47INGB0000003054
3358 De Friesland NL76RABO0132199793

Als omschrijving staat opgenomen: CB mm-jjjj AGB: nnnnnnnn. Mm-jjjj is de periode waarover de betaling betrekking heeft.

Als u het niet eens bent met de uitkomst van uw aanvraag kunt u schriftelijk een bezwaar bij ons indienen op het e-mailadres continuiteitsbijdrage@zilverenkruis.nl. Dit dient u te doen binnen 4 weken na dagtekening van de brief. Meer informatie over de geschillenregeling vindt u op de website van ZN. Let op: u kunt bij ons alleen een bezwaar indienen als u het oneens bent met onze beoordeling van uw aanvraag voor de continuïteitsbijdrage. Tegen de regeling continuïteitsbijdrage-regeling zelf kunt u geen bezwaar indienen.

Bijzondere situaties

Het bericht van toekenning (of afwijzing) ontvangt u op ondernemingsniveau op het e-mailadres wat u in uw aanvraag heeft opgegeven. Als de bijdrage wordt toegekend, ontvangt u vervolgens per declarant die valt onder de onderneming betaalspecificaties. Ook deze specificaties ontvangt u op het e-mailadres wat u in uw aanvraag heeft opgegeven.

De continuïteitsbijdrage wordt gestort op de rekening van het servicebureau. Zij moeten het bedrag vervolgens zo snel mogelijk aan u overmaken. Let op: zorgaanbieders die via een servicebureau declareren, blijven zélf aansprakelijk voor het juist naleven van de voorwaarden die door hen gesloten zijn in het kader van de regeling en ook voor eventuele vorderingen van de zorgverzekeraar mocht achteraf blijken dat u teveel ontvangen heeft

Als u al een betaalovereenkomst met ons had afgesloten, veranderen uw declaratievoorwaarden niet. Als u géén betaalovereenkomst met ons heeft, ondertekent u tijdens uw aanvraag bij VECOZO een tijdelijke administratieve overeenkomst. Wij regelen vervolgens, dat u tijdelijk (tot 1 januari 2021) rechtstreeks (via VECOZO of een servicebureau) bij ons kunt declareren.
Let op: u bent dan verplicht om al uw declaraties voor verzekerde zorg vanaf maart 2020 gedurende het verdere kalenderjaar 2020 rechtstreeks in te dienen. Wij verwijzen wij u naar ons declaratieprotocol per zorgsoort (zie de bijlage van uw aanvraag in VECOZO) voor de declaratievoorwaarden. Meer over declareren.

Nee, de regeling voor een vooruitbetaling is op 8 mei gesloten.
Is de nood echt zeer hoog en is Zilveren Kruis uw preferente verzekeraar? Neem dan telefonisch contact met ons op.