Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR)

​Informatie voor zorgverleners

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten kunnen rekenen op de beste zorg. Daarom toetsen wij iedere door Zilveren Kruis gecontracteerde zorgverlener regelmatig op de kwaliteit van zorg. Wij gebruiken daarvoor de Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR): een kwaliteitstoets voor zorgverleners, waar elke zorgverlener van Zilveren Kruis aan moet voldoen. De beoordeling is drie jaar geldig.
 
Hieronder leest u precies waar de beoordeling van de kwaliteit uit bestaat en aan welke eisen u moet voldoen. Wij beschrijven het verloop van het beoordelingsproces met de kosten die aan de beoordeling verbonden zijn.

Procedure en aanmelden

Vul het formulier in op www.qsn.nl/zbr om uzelf aan te melden voor de ZBR of ZBR Online. Wij verwerken uw aanmelding dan bij Zorginkoop Zilveren Kruis. Wij bepalen vervolgens of u in aanmerking komt voor de ZBR. 

De beoordelingsrichtlijn voor de kwaliteitstoets bestaat uit 3 onderdelen

1. Organisatie (betrouwbaarheid): U ontvangt een vragenlijst gericht op de betrouwbaarheid en stabiliteit van de organisatie. In hoeverre komt uw organisatie de verplichtingen na? Wij meten dit met  een schriftelijke toets.
2. Proces (beheersbaarheid): U ontvangt een vragenlijst gericht op de mate waarop uw organisatie de processen beheerst. Vindt er bijvoorbeeld een procedurele sturing plaats voor het primaire proces, als in intake, uitvoering, evaluatie, facturatie? We beoordelen dit door een praktijktoets.
3. Product/dienst (aantoonbaarheid): U ontvangt een vragenlijst gericht op de effectiviteit, prijs en bereikbaarheid van het product dat u aanbiedt. We beoordelen dit door een praktijktoets. Meer over de schriftelijke en praktijktoetsen leest u hieronder.
 

De ZBR is ontwikkeld met QSN, een adviesorganisatie voor kwaliteitsmanagement. Op verzoek van Zilveren Kruis voert QSN de ZBR uit. Tijdens het proces hebt u contact met een accountmanager van QSN.
 
De Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR) is een kwaliteitstoets gericht op de onderdelen Organisatie, Product/Dienst en Proces. De betrouwbaarheid van de organisatie wordt getoetst door een schriftelijke beoordeling van aangeleverde documenten. De overige aspecten als proces en product/dienst worden door praktijktoets bij de zorgleverancier geverifieerd.
 
Aanmelden
Nieuwe leveranciers worden conform het inkoopbeleid van Zilveren Kruis geselecteerd en op de hoogte gebracht van de ZBR audit. De auditerende partij, QSN, zal door middel van een schriftelijke toets en een praktijktoets beoordelen in hoeverre de leverancier voldoet aan de eisen van de ZBR.
 
Schriftelijke toets
Na het invullen van de  betreffende documenten vragen wij u deze  toe te sturen aan de auditerende partij QSN. Deze  beoordeelt de documenten op geldigheid en validiteit waarna u een schriftelijke uitslag van de bevindingen van deze beoordeling ontvangt.
 
Praktijktoets
Hebt u de beoordeling van de schriftelijke toets ontvangen, dan wordt binnen vier tot acht weken hierna de praktijktoets uitgevoerd. Dat gebeurt bij u op locatie  door  interviews en verificaties in de praktijk (audits). Aan het einde van de toets worden de bevindingen met u besproken en ontvangt u deze ook meteen schriftelijk.
 
Zijn er eventuele tekortkomingen, dan moeten deze binnen 3 maanden worden opgelost. De auditor beoordeelt deze oplossingen en geeft vervolgens positief advies uit aan Zilveren Kruis. Worden  er geen oplossingen  ontvangen of zijn de afgesproken  maatregelen  onvoldoende doorgevoerd, dan brengt de auditor negatief advies uit aan Zilveren Kruis.
 
Certificaat van goedkeuring
Gaat Zilveren Kruis akkoord  met het uitgebrachte advies door QSN, dan ontvangt u een certificaat van goedkeuring. Dit ZBR certificaat is geldig voor een periode van 3 jaar.
 
Kosten ZBR
In onderstaand overzicht zijn de kosten gespecificeerd per onderdeel. Deze kosten zijn voor uw rekening en zijn inclusief reiskosten, certificaatkosten en exclusief btw. Na afloop van de audit ontvangt u een rapportage, een ZBR certificaat en een ZBR keurmerk sticker. Verificatie van corrigerende maatregelen worden op nacalculatie doorbelast tegen het geldende uurtarief, met een minimum van 2 uur.
 
ZBR audit
Eenheid
Tarief
ZBR certificatie audit
Max. 3 producten en < 100 medewerkers
Schriftelijke toets en
Praktijktoets halve dag
€ 740,00
ZBR certificatie audit medior
3-9 producten en/of > 100 medewerkers
Schriftelijke toets en
Praktijktoets hele dag
€ 990,00
ZBR certificatie audit complex
Min. 10 producten en/of > 250 medewerkers
Schriftelijke toets en
Praktijktoets 2 dagen
€ 1.980,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige klanten wensen de samenwerking met andere, niet gecontracteerde, zorgleveranciers voort te zetten. Binnen de polisvoorwaarden bestaat in een aantal gevallen hiervoor de mogelijkheid tegen een lagere vergoeding. Ondanks het feit dat deze leveranciers geen contract hebben met Zilveren Kruis, moeten deze wel voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de ZBR Online.

Bent u niet door Zilveren Kruis gecontracteerd?
Wij vragen u een online vragenlijst in te vullen, gebaseerd op de volledige ZBR eisen. U vindt deze lijst op de website: www.zilverenkruis-zbr.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een productsheet. Vervolgens bepaalt Zilveren Kruis of u  in aanmerking komt voor de ZBR Online. Zo ja, dan neemt QSN contact met u op voor het starten van de ZBR Online procedure.
 
Beoordeling
QSN beoordeelt de uitkomsten en corrigerende maatregelen en informeert Zilveren Kruis en u als leverancier hierover. Een tekortkoming op de kwaliteitstoets is niet toegestaan en moet altijd worden opgelost om goedkeuring te verkrijgen. Zijn er eventuele tekortkomingen? Dan heeft u maximaal 3 weken de tijd voor maatregelen. QSN beoordeelt en informeert Zilveren Kruis en u als leverancier altijd over de uitkomsten.
 
Goedkeurende verklaring
U ontvangt een bevestiging van goedkeuring (geen certificaat) van de resultaten schriftelijk. De goedkeurende verklaring gaat in op de datum van afgifte en is geldig voor een periode van 3 jaar.
 
Kosten beoordeling en verklaring niet-gecontracteerde leverancier
 
ZBR Online beoordeling
Eenheid
Tarief
ZBR Online Goedkeurende verklaring
Schriftelijke toets
€ 425
Deze tarieven zijn exclusief BTW.