Wat is Verzuimmanagement Compleet?

Hieronder valt de begeleiding die werkgever en medewerkers nodig hebben om te voldoen aan alle verplichtingen die de Wet verbetering poortwachter u oplegt: preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie met als doel uw medewerkers weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dat lijkt soms eenvoudig, maar valt in de praktijk vaak tegen. Dan is het een hele zorg minder als u kunt rekenen op de uitstekende arbodienstverlening. Vrijwel alle maatregelen die worden genomen om een snelle werkhervatting te realiseren komen voor vergoeding in aanmerking.
 
Verzuimmanagement Compleet biedt u optimale ondersteuning, direct vanaf de eerste verzuimdag. De oplossing van alle verzuimproblemen onder één dak!
 

Preventieve diensten

 • Toetsing risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek voor zover gebaseerd op risico”s uit de RI&E
 • Preventiespreekuur voor medewerker
 • E-learning preventiemedewerker

 

Wat valt er onder verzuimbegeleiding?

 • Het verwerken van verzuim- en herstelmeldingen
 • Telefonische intake werkgever tussen 2 en 5 werkdagen vanaf de eerste ziektedag
 • Indien noodzakelijk telefonische intake medewerker. Dit kan alleen na toestemming van de werkgever
 • Fysiek spreekuur met de bedrijfsarts
 • Fysiek spreekuur met de casemanager
 • Opstellen probleemanalyse en voorstel plan van aanpak
 • Periodieke evaluaties plan van aanpak met werkgever en medewerker
 • Indien van toepassing melding beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 • Doorgeven van 42e weeks melding aan UWV
 • Opstellen re-integratieverslag
 • Verstrekken jaarlijks verzuimoverzicht
 • Traumaopvang

 

Hoe helpen wij u met re-integratie?

 • Re-integratie bevorderende trainingen ten behoeve van fysieke klachten, eventueel met gedragsmatige component
 • Kortdurende psychologische of bedrijfsmaatschappelijke begeleiding bij dreigend lang verzuim
 • Conflictbemiddeling uitgevoerd door een onafhankelijke bemiddelaar
 • Het verkorten van de wachtlijst voor consult, specialist, medisch onderzoek en/of operatie
 • Advies en begeleiding bij ongewenst gedrag in de werksituatie
 • Begeleiding en bemiddeling ten behoeve van werkhervatting bij eigen werkgever
 • Begeleiding en bemiddeling ten behoeve van re-integratie in ander werk bij een andere werkgever

 

De verhaalservice

 • Op verzoek van de werkgever verhalen van de netto loonschade en gemaakte re-integratiekosten van de werkgever, minus de verzekeringsuitkering en re-integratievergoedingen, bij een aansprakelijke derde.
 
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea