Reactie Zilveren Kruis op advies NZa op collectiviteitskorting

In december 2017 is het definitieve advies van de NZa (pdf) over zorginhoudelijke afspraken voor collectiviteiten en een begeleidende brief van minister Bruins (VWS) (pdf) gepubliceerd.
Reactie Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is van mening dat collectiviteiten een belangrijke meerwaarde hebben. Daarbij is het voor ons van belang dat de collectiviteitskorting direct gekoppeld is aan zorginhoudelijke afspraken. Dit doen wij bijvoorbeeld met Gezond Ondernemen. Hiermee richten wij ons samen met de werkgever op ondersteuning bij het gezond houden van medewerkers. Collectiviteiten die uitsluitend zijn gericht op het verlenen van kortingen, leveren naar onze mening onvoldoende meerwaarde. Terwijl deze collectiviteiten wel bijdragen aan een minder overzichtelijk polisaanbod voor consumenten. In dit kader heeft Zilveren Kruis de samenwerking met gelegenheidscollectiviteiten in de afgelopen jaren afgebouwd.

Drie criteria

Hoe kunnen we de korting voor een collectieve zorgverzekering blijven legitimeren? De NZa komt met drie criteria waaraan zorginhoudelijke afspraken moeten voldoen.

 1. Zorginhoudelijke afspraak moet leiden tot lagere zorgkosten
  Dit betekent dat zorgverzekeraars aannemelijk moeten maken dat de zorginhoudelijke afspraak leidt tot een verlaging van de zorgkosten op grond van de Zorgverzekeringswet.
 2. Zorginhoudelijke afspraak moet specifiek toegespitst zijn op de populatie van de collectiviteit
  Zorgverzekeraars en collectiviteiten moeten kunnen motiveren waarom een afspraak juist voor de deelnemers aan de collectiviteit relevant en daarvoor effectief is. Dit betekent dat het niet mag gaan om generieke afspraken die voor de gemiddelde bevolking gelden. 
 3. Afspraken, die op grond van andere wet- en regelgeving al vereist zijn, worden uitgesloten
  Dit betekent dat afspraken en maatregelen die een werkgever bijvoorbeeld op basis van Arboregels al verplicht is te maken, niet mee tellen als zorginhoudelijke afspraak voor een werkgeverscollectiviteit. Extra afspraken of uitbreiding van verplichte afspraken kunnen wel meetellen.

Advies: Nog geen wetgeving

De NZa raadt af om de zorginhoudelijke criteria op te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB). Dit zou leiden tot regelgeving die lastig uitvoerbaar is. In plaats daarvan stelt de NZa voor om de drie zorginhoudelijke criteria te hanteren als richtlijn. Na een aantal jaar wordt geëvalueerd of de partijen hier op een goede manier invulling aan geven. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen volgens de NZa alsnog verdergaande maatregelen genomen worden.

Hoogte korting

De NZa signaleert dat het huidige maximale kortingspercentage van 10% op de basisverzekering erg hoog is om te rechtvaardigen op grond van besparingen. De NZa stelt voor om in de eerdergenoemde evaluatie ook te bekijken of de hoogte van de korting in verhouding staat tot de zorginhoudelijke afspraak.

Reactie VWS

Minister Bruins (VWS) heeft het NZa-advies samen met een begeleidende brief (pdf) naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister geeft nog geen inhoudelijk oordeel over het advies, maar hij geeft wel aan dat hij het belangrijk vindt dat:

 • het polisaanbod overzichtelijker wordt (‘het moet gaan om echte verschillen, zeker als de premie verschilt’);
 • de collectiviteitskorting ‘echt iets teweeg moet brengen in de zorg’; dat wil zeggen dat er aantoonbaar verschil moet worden gemaakt in de zorgkosten voor de groep verzekerden van de collectiviteit.

Naar verwachting komt de minister in het voorjaar van 2018 met zijn visie op de toekomst van collectiviteiten. Zilveren Kruis is uiteraard benieuwd naar de visie van de minister en het vervolg van dit traject. Wij zullen daarbij de meerwaarde van collectiviteiten blijven benadrukken. Tegelijkertijd zien wij het advies als extra stimulans om de zorginhoudelijke aspecten van de samenwerking met collectiviteiten en/of intermediair te verdiepen en te verankeren bij iedere collectiviteit. Zilveren Kruis houdt u hiervan op de hoogte in onder andere nieuwsbrieven.

Gerelateerde artikelen

vrouw met laptop

Coronavirus - informatie voor relaties van Zilveren Kruis

14-3-2020

In dit artikel geven wij informatie wat dit betekent voor ons contact met u.

Zo blijf je stress de baas

25-4-2017

Stress is de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Deze infographic voor op de werkvloer helpt medewerkers stress te herkennen én hier beter mee om te gaan.

illustratie zieke vrouw

WGA eigenrisicodrager worden of niet?

Eén van uw medewerkers wordt ziek of gaat na een vast of tijdelijk contract ziek uit dienst. Vervelend. Voor uw medewerker, maar ook voor u. Want u mist opeens een arbeidskracht.

Bel ons

U kunt ons bereiken van ma t/m vrij
08:00 – 17:30.

MKB 071 364 19 20

Grootzakelijk 071 367 08 25

Intermediair 071 364 19 50

Stuur ons een e-mail

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons direct

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn