Prinsjesdag: dit betekenen de kabinetsplannen voor u als werkgever

Artikel
17-09-2020
6 minuten leestijd
Op dinsdag 15 september, Prinsjesdag, presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra de Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 2021. De Nederlandse economie kent onzekere tijden. De werkloosheid loopt op. Toch verwacht het kabinet volgend jaar economisch herstel. Ook wil het kabinet niet bezuinigen, maar investeren. Waar krijgt u mee te maken als werkgever? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.
vrouw leunend tegen bureau

Door de economische verslechtering neemt de werkloosheid fors toe

De situatie op de arbeidsmarkt is snel verslechterd. Begin dit jaar was er nog sprake van grote krapte. In het voorjaar veranderde deze situatie ineens snel doordat het coronavirus uitbrak. Inmiddels is goed zichtbaar dat de effecten op de arbeidsmarkt groot zijn. In het 2e kwartaal zijn meer dan 300.000 banen verdwenen. De komende tijd zal het aantal werklozen naar verwachting meer dan verdubbelen. In 2021 zal de werkloosheid in het basisscenario van het CPB uitkomen op ongeveer 6%. Bij een 2e coronagolf kan de werkloosheid zelfs oplopen tot meer dan 8%.

Het kabinet ondersteunt ondernemers door de steunmaatregelen te verlengen

Veel ondernemers hebben hun manier van werken aangepast. Ze hebben minder medewerkers in dienst of zijn overgestapt naar een ander verdienmodel. Door de steunmaatregelen te verlengen blijft de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden en kunnen bedrijven verder. Tegelijkertijd kan het kabinet niet altijd voorkomen dat medewerkers ontslagen worden en dat bedrijven failliet gaan. Daarom komt er een aanvullend sociaal pakket van circa € 1,4 miljard. Daarmee komt de totale ondersteuning op € 62 miljard in 2020. Het pakket bestaat uit een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. De nieuwe aangekondigde maatregelen gaan in per 1 oktober 2020 en gelden tot 1 juli 2021. Deze lange periode moet leiden tot meer rust en duidelijkheid voor huishoudens en bedrijven.

Het kabinet verkleint de verschillen in de behandeling van werkenden op de arbeidsmarkt

Het kabinet heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd en maatregelen genomen rondom loondoorbetaling bij ziekte. De aanpassingen maken het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. En moeten ervoor zorgen dat zzp’ers en flexwerkers minder snel hun baan of opdracht kwijtraken bij economische tegenwind.

De zelfstandigenaftrek wordt versneld en meer afgebouwd 

Zelfstandigen worden dan gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting en een verlaging van het tarief in de 1e schijf van de inkomstenbelasting. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 met € 250 per jaar verlaagd. Vanaf 2021 wordt deze afbouw met € 110 per jaar versneld. In totaal wordt de zelfstandigenaftrek in 2021 met € 360 verlaagd naar € 6.670.

Een verplichte AOV voor zzp’ers

Voor zzp’ers is in het pensioenakkoord een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) opgenomen. Het kabinet streeft ernaar om begin 2021 een uitgewerkt voorstel AOV ZZP naar de Tweede Kamer te verzenden.

Het kabinet verlaagt volgend jaar de lasten op arbeid 

Dit komt in de 1e plaats door een hogere arbeidskorting. Zo wordt (meer) werken lonend(er) en verbetert de koopkracht van werkenden. Ook wordt de algemene heffingskorting verhoogd met € 82 tot maximaal € 2.837. Tot slot verlaagt het kabinet het tarief in de 1e schijf naar 37,10%. De 1e schijf loopt tot een inkomen van € 68.507.

9 weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders  

Het kabinet voert 9 weken deels betaald ouderschapsverlof in. Het doel van deze uitbreiding is om beide partners de kans te geven om tijd met hun kind door te brengen in het eerste jaar na de geboorte. Daarnaast kan het verlof zorgen voor een gelijkere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders. In deze 9 weken hebben ouders recht op een uitkering tot 50% van het maximum dagloon. De maatregel gaat in per augustus 2022.

Een toekomstbestendige oudedagsvoorziening

In juni maakte het kabinet afspraken met sociale partners over de technische uitwerking van het Pensioenakkoord van 2019. De nieuwe solidaire pensioenregeling werkt niet meer met ‘aanspraken’. De pensioenen bewegen daardoor directer mee met de ontwikkeling van de economie. Dit zorgt voor een transparanter stelsel. De overgang naar een nieuw pensioenstelsel zal plaatsvinden in de periode tot 1 januari 2026. Binnen deze periode moeten sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling, over de adequate compensatie en over al dan niet invaren. Gegeven de huidige bijzondere economische situatie is overeengekomen dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen in 2021.

Werk mag niet leiden tot gezondheidsschade

Goede arbeidsomstandigheden zijn daarbij essentieel. Het kabinet werkt daarom aan een Arbovisie 2040, waarvan momenteel de beleidsvoorbereiding in samenwerking met het veld in volle gang is. In 2021 zal verder gewerkt worden aan de uitwerking van de reactie van het kabinet op het rapport van de commissie-Heerts om het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verbeteren.

Volgend jaar wordt verder gewerkt aan de maatschappelijke beweging aanpak burn-out

Daarbij is ook aandacht voor thuiswerken en de gevolgen daarvan voor de vitaliteit en het welbevinden van medewerkers. Vanuit het Meerjarenprogramma Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zullen bedrijven worden ondersteund bij het opstellen en naleven van de RIE om de naleving van deze verplichting te verbeteren.

Het kabinet blijft inzetten in op Leven Lang Ontwikkelen 

Ontwikkeling tijdens de loopbaan is van groot belang om ervoor te zorgen dat mensen inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Door te blijven ontwikkelen in werk en zo nodig bij- of om- te scholen blijven vaardigheden up-to-date en kan werkloosheid worden voorkomen. Het kabinet streeft er daarom naar dat het vanzelfsprekend wordt te investeren in de ontwikkeling van mensen tijdens de hele loopbaan.

Talenten optimaal benutten 

Het kabinet wil zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen, omdat werk de sleutel is tot inkomen, maatschappelijke participatie en integratie. Voor bepaalde groepen mensen is het lastiger om een baan te vinden of om zich te ontplooien op de werkvloer. Zoals mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een migratie-achtergrond. Daarom werkt het kabinet aan een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen kunnen meedoen. Het aanpakken van arbeidsmarktdiscriminatie blijft daarom belangrijk. In de zomer is het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ - waarmee de Inspectie SZW toezichthoudende bevoegdheden krijgt op het proces van werving en selectie - ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Aanpak Het Breed Offensief voor mensen met beperkingen 

Het Breed Offensief maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een beperking in dienst te nemen en biedt mogelijkheden voor ondersteuning op maat. Voor dit jaar en volgend jaar heeft het kabinet in totaal € 53 miljoen vrijgemaakt. Ook is er € 40 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor het vrijlaten van arbeidsinkomsten voor mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken. Op termijn (tot 2026) moeten 125.000 extra werkplekken voor mensen met een beperking zijn gerealiseerd. Ook is er ruimte om in de structurele situatie 30.000 beschutte werkplekken te realiseren. Dit is een proces van langere adem.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze auteur

schrijvende hand

Gastblogger

Volg ons op:

  • LinkedIn
  • e-mail

Volg ons op LinkedIn

Laat je inspireren en praat mee over actuele onderwerpen.

Naar LinkedIn