Jaarcijfers 2018

Basiszorgverzekering verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet-kostendekkende premie 2019

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het label Zilveren Kruis toe behoren, heeft over 2018 een positief resultaat van € 129 miljoen behaald.

Kerncijfers Achmea Zorgverzekeringen

Hoger resultaat dan in 2017

Ons resultaat over 2018 is € 352 miljoen hoger in vergelijking met 2017. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering was € 87 miljoen lager dan in 2017. Daarnaast was er een positief effect op de ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen oude jaren. Waar deze laatste in 2018 positief bijdroegen aan het resultaat, was deze ontwikkeling in 2017 negatief. In 2017 was dit vooral het gevolg van een lagere verwachte bijdrage voor schadejaar 2016 vanuit het Zorgverzekeringsfonds.

Besteding premiegeld

Met ruim 5,1 miljoen verzekerden heeft Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2018 € 14,0 miljard omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (€ 13,4 miljard) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen € 485 miljoen. Deze waren hoger dan een jaar geleden, maar dat is het gevolg van de vorming van reorganisatievoorzieningen in verband met het sluiten van het Achmea pand in Zwolle en de verdere integratie van de divisies De Friesland en Zilveren Kruis. Exclusief deze lasten vertonen de organisatiekosten een dalende trend. Ook voor de komende jaren is onze ambitie om de organisatiekosten verder te verlagen.

Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen hebben we een rendement van € 5 miljoen behaald. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 151% en daarmee 9 procentpunt hoger dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg door het positieve resultaat over 2018 deels gemitigeerd door negatieve ontwikkelingen in de herwaarderingsreserve als gevolg van de dalende beurskoersen. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke.

Waarom Achmea reserves aanhoudt, ziet u in dit filmpje:

 

 


Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

Minder administratie voor zorgaanbieders

Zorgverlening mogelijk maken tegen minimale administratieve lasten, waarbij zorg betaalbaar is en voldoet aan professionele normen voor kwaliteit.

Actify

Bewust maken van verzekerden middels Actify: in kleine stappen gezonder leven.

Gezond Ondernemen

Voor onze collectiviteiten wordt Gezond Ondernemen ingezet waarbij Achmea Zorgverzekeringen N.V. bedrijven helpt bij het gezond houden van medewerkers, het snel en effectief re-integreren en het verzekeren van financiële risico’s bij langdurig zieke medewerkers. Hierdoor wordt het verzuim bij onze klanten lager, dalen de kosten en stijgt de medewerkerstevredenheid.

Zorg veilig Thuis

​Verbeteringen realiseren die onderscheidend zijn en die bijdragen aan onze visie ‘Zorg veilig Thuis’.