Zilveren Kruis: continuïteit en beschikbaarheid van zorg is prioriteit

26-11-2019
De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) publiceerde vandaag haar toezichtrapporten over de gevolgen van het faillissement van het MC Slotervaart in oktober 2018. De IGJ stelt vast dat het faillissement niet heeft geleid tot calamiteiten of patiëntschade. Zilveren Kruis is blij met deze constatering, maar betreurt tegelijk de impact die het faillissement had op de persoonlijke situatie van patiënten en medewerkers.
""

In het verslag geeft de IGJ aan dat het bestuur van het ziekenhuis verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Na het faillissement van MC Slotervaart ging deze verantwoordelijkheid over naar de curatoren, die daarmee ook verantwoordelijk werden voor de overdracht van patiëntenzorg. De medische staf droeg hiervoor de professionele verantwoordelijkheid.

Zowel zorgverleners als curatoren hebben deze taken zo goed als mogelijk op zich genomen. Zilveren Kruis heeft daarbij steeds hulp geboden in de vorm van menskracht en, samen met alle andere verzekeraars financiële ondersteuning, om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Terugblikken

Volgens de IGJ werden de medisch specialisten en andere zorgverleners van MC Slotervaart grotendeels verrast door het faillissement van het ziekenhuis. Zij waren niet op de hoogte van de acute ernst van de financiële problematiek, zoals die wel bekend was bij het bestuur. Het ziekenhuis was niet voorbereid op een faillissement, er was geen afdoende crisisplan.

Zilveren Kruis en de overige betrokken partijen hadden niet kunnen voorzien dat zo snel na surseance de zorgverlening niet langer doorgang kon vinden door een tekort aan cruciale zorgprofessionals. Het bestuur van het ziekenhuis had geen continuïteitsplan terwijl dit één van hun verantwoordelijkheden is. Vanwege de slechte financiële situatie wees de inspectie het ziekenhuis al in juli 2018 op deze lacune. Toen er uiteindelijk wel een plan was deelde het ziekenhuis dat niet met Zilveren Kruis en omliggende ziekenhuizen en wachtte het te lang met het in werking stellen ervan.

Uit de rapportage van de IGJ blijkt ook dat patiëntendossiers van een aantal zorgverleners binnen het ziekenhuis niet op orde waren en niet goed werden overgedragen. Dit speelde, aldus de IGJ, een grote rol na het faillissement.

Vooruitkijken

Directievoorzitter Georgette Fijneman: “De sluiting van MC Slotervaart heeft op alle betrokkenen grote impact gehad. Het is daarom van groot belang dat we lessen leren op basis van de ervaringen in Amsterdam. Waar het kan werken we aan maatregelen om een vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen. Bijvoorbeeld door nog beter zicht te krijgen op de acute financiële urgentie bij financieel kwetsbare zorgaanbieders. En door nog eerder te overleggen met toezichthouders en VWS. Waar nodig bieden wij zorgaanbieders ondersteuning en advies om zo de continuïteit van hun zorg en dienstverlening te waarborgen. Doordat externe arbeidskrachten vrijwel direct hun werk neerlegden ontstond de noodzaak tot snelle sluiting. We zullen zelf kritisch kijken naar de verhouding tussen vast en flexibel personeel bij zorgaanbieders en we roepen ziekenhuizen en de politiek op om dat ook te doen.”

In het kader van de zorgplicht is Zilveren Kruis gehouden om zorg van goede kwaliteit tijdig voor haar verzekerden beschikbaar te hebben én hen te bemiddelen naar zorg, als ze hierom vragen. Hieraan heeft Zilveren Kruis steeds voldaan. Zorgverzekeraars worden op dit punt door de NZa - terecht - uitermate streng gecontroleerd.


Downloads

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: