Wie doet wat en wanneer

Het realiseren van afspraken rondom wijkgericht werken vraagt om een samenspel van gemeenten, zorgaanbieders en Zilveren Kruis. We werken samen vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid.

Model dat schematisch laat zien hoe gemeenten, zorgaanbieders en Zilveren Kruis samenwerken

Zilveren Kruis en gemeenten

  • Zilveren Kruis informeert gemeenten over inkoopbeleid wijkgericht werken.
  • Zilveren Kruis positioneert gemeenten in de contractafspraken met aanbieders: daarmee krijgen gemeenten een verantwoordelijkheid in de samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders.
  • Twee keer per jaar bespreken de gemeenten op regioniveau de voortgang van de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en aanbieders met Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis en aanbieders

  • Zilveren Kruis stelt Inkoopkader vast inclusief doelstelling, voorwaarden, verantwoordingskader en financieel kader en informeert aanbieders.
  • Zilveren Kruis maakt contractafspraken met aanbieders over wijkgericht werken.

Gemeenten en aanbieders

  • Gemeenten en aanbieders bespreken de voortgang t.a.v. de samenwerkingsafspraken.
  • De enquête is input voor het evaluatiegesprek.
  • De uitvoeringslasten voor beide partners zijn beperkt. Het gesprek wordt vastgelegd in een kort gespreksverslag.

Samenwerking aanbieders verschilt per gemeente

Dat heeft te maken met de lokale eigenheid van de doelgroep, maar ook met de keuzes die de gemeenten heeft gemaakt ten aanzien van het lokale sociale (wijk)team. Keuzes zijn ook mede afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe het medische domein is georganiseerd (Individuele of georganiseerde huisartsen? Aanwezigheid van gezondheidscentra?). Het is dus belangrijk om te kijken naar omstandigheden en activiteiten die inspelen op de bestaande mate en vorm van samenwerking.

Zijn afspraken werkbaar voor zorgaanbieders?

Zorgaanbieders werken vaak gemeente-overstijgend en zijn regionaal actief. Het is daarom goed dat de afspraken ingaan op én de lokale context én er onderling afstemming wordt gezocht in regioverband om de afspraken werkbaar en soepel te laten verlopen.