Grensvlakken ouderenzorg

10-10-2016

Een oudere cliënt krijgt bij zorgvraag thuis te maken met verschillende soorten hulp en zorg

In de ouderenzorg is zorg en hulp geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om oudere cliënten zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat wij, als financiers van de zorg, bespreken hoe we omgaan met de grensvlakken tussen de wetten: als niet in een keer duidelijk is onder welke wet een bepaalde vorm van zorg of zorghandeling valt.  We willen dat cliënten een beroep kunnen doen op  zorg en hulp zonder hinder te ondervinden van de ‘achterkant’ van het systeem. En wanneer ze vragen hebben of wanneer er een complexe situatie is, dan willen we dat er goede en eenduidige aanspreekpunten zijn.

Grensvlakkengroep

Met de gemeenten Amsterdam,  Rotterdam, Utrecht, Zaanstad, Zwolle en de regio Drenthe ontwikkelden we een gespreksdocument over grensvlakken in de Ouderenzorg (pdf). Vanuit actuele casussen, bespreken we de uitleg bij ieder grensvlak en geven we inzicht in onze afwegingen en werkwijze. Zo ontstaat er duidelijkheid, leren we van elkaar en kunnen we verder ontwikkelen. In deze gesprekken staat de vraag centraal: waar is de cliënt het best bij gebaat?We gaan (als eerste in de zes genoemde gemeenten) aan de slag met gesprekken met zorgprofessionals over de grensvlakken. Daarnaast zijn er casussen waar het zodanig ‘schuurt’ dat er landelijke agendering nodig is of een pilot/experimenteertijd met de professionals.  De aanpak wordt op dit moment verder uitgewerkt.

 

We organiseren gesprekken met zorgprofessionals (wijkverpleegkundigen, wijkteamleden, huisartsen)

Onze set Gesprekskaarten dient daarbij als basis.De gesprekken zijn in volle gang en worden zeer gewaardeerd. Enkele reacties: "Zeer herkenbaar, daar lopen we in de praktijk dagelijks tegen aan." "Wat een zinvolle bijeenkomst, overleg in de praktijk is van groot belang." De uitkomsten geven zowel zorgprofessionals als ook CIZ, gemeenten en Zilveren Kruis meer inzicht in oplossingen en knelpunten vanuit de praktijk.

 

Stand van zaken Wlz
Naar aanleiding van de gesprekken verscheen eind februari 2017 een Factsheet over de stand van zaken in het grensvlak met de Wlz. Hierin leest u meer over de bevindingen en aandachtspunten waar het gaat om de overgang naar de Wet langdurige zorg.

 
Thema in Basisaanpak
Het onderwerp Grensvlakken is een van de themas van de Basisaanpak van Zilveren Kruis. Dit verwerken we in 2016 en 2017 in de gezamenlijke plannen met de gemeenten.