Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA)

1-6-2016

Zilveren Kruis ontwikkelt samen met gemeenten, professionals en cliënten een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Zo is een snellere terugkeer in de samenleving mogelijk en  worden mensen ondersteund daaraan actief deel te nemen. Regie over het eigen leven en (toeleiding naar) werk of zinvolle dagbesteding zijn belangrijke onderdelen. Daarom werken we aan het versterken van de ambulante behandelketen (behandeling buiten zorginstellingen) en de samenhang tussen ondersteuning en begeleiding bij de mensen thuis.

 
Professionals en instanties werken cliëntgericht samen
  • Door een actieve rol bij de ontwikkeling van de landelijke EPA-aanpak Over de Brug. De EPA aanpak biedt handvatten om samen met gemeenten en zorgaanbieders het huidige zorg landschap(ZVW en WMO) in beeld te brengen en gezamenlijk onze visie en aanpak te bepalen;
  • Door afspraken met GGZ aanbieders over de inhoud van de zorg; de verdeling tussen ambulante behandeling en het aantal klinische bedden.
 
Lees meer in deze landelijk ontwikkelde documenten:
 
 
Goede samenwerking met gemeenten
Strategisch adviseur Reina van Cadsand: “Goede samenwerking met de gemeenten is voor dit thema cruciaal. Zo kunnen we vanuit een gezamenlijk perspectief inhoud geven aan ondersteuning van inwoners met GGZ problematiek: het gaat dan om ambulante begeleiding, dagbesteding, wonen en werk en met de centrum gemeenten om hun taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang te regelen. In werkagenda’s en convenanten maken we afspraken met onze centrumgemeenten (en via de centrumgemeenten haken we regiogemeenten aan). Ons doel is om in 2016 en 2017 met alle regio’s  in ons werkgebied afspraken te hebben over de EPA-aanpak voor inwoners met GGZ problematiek.”

Hoe ver zijn we met welke gemeenten?

In de EPA taskforce werken cliënten, professionals van gemeenten en Zilveren Kruis samen. De taskforces ontwikkelen zich in 3 fases: Van de start met de Vignettenstudie tot de uiteindelijke uitvoering.

  • Fase 1(geel): Vignettenstudie afgerond
  • Fase 2 (blauw): Taskforce operationeel of taskforce in oprichting
  • Fase 3 (groen): Uitvoering

Het onderwerp EPA is een van de thema's van de Ontwikkelagenda van Zilveren Kruis

We leren, ontwikkelen en bespreken dit met een groep gemeenten (bijvoorbeeld in leerkringen) zodat we dit in 2016 en 2017 een plaats kunnen geven in de plannen met alle gemeenten. Op 12 oktober is de eerste leerkring voor alle taskforces.

Voorbeelden

Taskforce regio Midden IJssel/Oost Veluwe
De GGZ-instellingen, gemeenten en Zilveren Kruis slaan in deze taskforce de handen ineen om te werken aan het versterken van de behandeling thuis en de afname van het aantal opnamen. Zo ontstaat een verantwoordelijke balans tussen afbouw van klinische bedden en de opbouw van ambulante behandelcapaciteit. Het doel is om patiënten met EPA meer kansen te geven op zelfstandig wonen, gezondheid en veiligheid zodat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.
De taskforce maakt in 2016 een plan van aanpak om deze verandering samen goed vorm te geven. De landelijke aanpak Over de Brug is hierin een van de uitgangspunten. Ook is er aandacht voor de inzet sociale netwerken en de ontwikkeling van beschermd wonen. Om de zorg dichtbij huis goed vorm te geven wordt gedacht aan een nieuwe sociale infrastructuur, dichtbij inwoners. Bijvoorbeeld met GGZ-wijkcentra en arbeidsparticipatietrajecten.

Taskforce regio Utrecht
Zilveren Kruis werkte in een taskforce met de regio Utrecht aan een beter afgestemd aanbod waarmee kwetsbare mensen met EPA volwaardig mee kunnen doen. Daarbij werd invulling gegeven aan de aanpak vanuit het plan Over de Brug. Omdat het cliëntperspectief leidend moet zijn in de aanpak is er waardevolle inbreng van cliënten in de taskforce.
De GGZ-instellingen (Kwintes, SBWU, Altrecht en Victas) werken samen om de zorg voor de groep mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen goed uit te voeren. Dit gebeurt onder meer in FACT-teams die zich richten op de behandeling. Teams van Kwintes en SBWU nemen de begeleiding van deze specifieke doelgroep voor hun rekening. 
Lees meer over EPA in de wijken van Utrecht op de website Overvecht Gezond!