Samenwerking met gemeenten

Wanneer je een beroep moet doen op professionele zorg heb je in veel gevallen te maken met je zorgverzekeraar (inclusief het zorgkantoor) én met je gemeente. Beide organisaties hebben, als financiers en regisseurs van de zorg, de waardevolle taak om zorg en hulpverlening voor cliënten en inwoners mogelijk te maken. Daarbij is goede samenwerking vanzelfsprekend van groot belang om ieder de ondersteuning te bieden die nodig is.

Zorgaanbod met aandacht voor kwaliteit van leven

Zilveren Kruis wil samen met gemeenten mensen een op elkaar afgestemd zorg- en productenaanbod bieden met daarbij alle aandacht voor de kwaliteit van zijn of haar leven. Van iemand die ouder wordt en daarbij diverse vormen van zorg nodig heeft, tot een jongere met een chronische ziekte of iemand met GGZ problematiek. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Het stimuleren van zelfredzaamheid waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Het bevorderen dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op maat wordt geleverd én mensen zelf de regie hebben/houden over hun zorgproces.
 • Als er zorg en hulp thuis nodig is, ervaren mensen geen ‘schotten’ tussen de verschillende wetten die de zorg en financiering daarvan regelen.
 • Het bevorderen van goede samenwerking tussen alle partijen die zorg aanbieden/regisseren (huisarts, wijkverpleegkundige, wijkteam etc.)
 • Door het bundelen van onze krachten en door goede samenwerking willen we als organisaties blijven optimaliseren, ontwikkelen en innoveren.
 • Aansluiten bij wat er is: fundament is de invulling van de eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de ZVW en de WMO binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. De lokale en regionale uitvoeringspraktijk is leidend.
 • Focus: de zorgverzekeraars focussen zich op de gemeenten waarin ze marktleider zijn. Geen dominante zorgverzekeraar betekent een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraars voor de invulling van de samenwerking in een gemeente. Zorgverzekeraars maken keuzes. Ze gaan niet met alle gemeenten een innovatief samenwerkingstraject aan. Ze kiezen met welke gemeenten ze op welk thema samenwerken.
 • Regionale samenwerking: zorgverzekeraars werken samen om te komen tot opschalen van effectieve regionale ontwikkeltrajecten. Regionale samenwerking van gemeenten is een belangrijke randvoorwaarde.
 • Stelselrealiteit: we gaan geen pilots of experimenten doen om te komen tot stelselwijzigingen zoals het komen tot integrale bekostiging met het sociaal domein. We gaan uit van de rollen en verantwoordelijkheden die elke partij heeft gekregen in het zorgstelsel. Partijen mogen elkaar aanspreken op het invullen van deze rol en ieders verantwoordelijkheden.
 • Samenwerking: samenwerking gaat over het onderling afstemmen zodat ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid zijn wettelijke taken kan vervullen. Dit kenmerkt zich door wederkerigheid in de relatie, waarbij we expliciet benoemen wat we van gemeenten verwachten. De visie en strategie van Zilveren Kruis en de concretisering hiervan binnen de klantgroepen en het inkoopbeleid bepalen onze inzet in de samenwerking.
 • Kaders: eventuele baten van investeringen door gemeenten in het sociaal domein die landen in de ZVW of de WLZ leiden in het algemeen niet tot een besparing voor de zorgverzekeraar, hooguit tot een rem op de groei van de zorgkosten die ten gunste komt van alle premiebetalers in Nederland. De ZVW en de WLZ kennen aanspraken op zorg (onder voorwaarden) voor individuele verzekerden. Verzekeraars zijn gehouden om alleen zorg te vergoeden die is geleverd aan verzekerden als deze daar rechtmatig op zijn aangewezen.

Zilveren Kruis streeft ernaar (vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Zvw) om ook op gemeentelijk niveau passende zorg mogelijk te maken. Passende zorg, die aansluit op de vraag en behoefte van de klant tegen aanvaardbare kosten. Daardoor kunnen we de toegang tot zorg voor nu en straks blijven waarborgen en de premie op een passend niveau houden.

Samenwerkingsstrategie gemeenten

Om onze ambitie te kunnen waarmaken ontwikkelden we begin 2018 een nieuwe Samenwerkingsstrategie gemeenten. Daarvoor zijn we met de gemeenten in gesprek gegaan, hebben hun ideeën verwerkt en de strategie uiteindelijk bij hen getoetst. Lees meer over de samenwerking met 109 gemeenten.