Inkoopkader Wijkgericht werken 2018

​In 2018 maken we het verschil

  • Zilveren Kruis zoekt expliciet afstemming met gemeenten over de inzet van de middelen Wijkgericht Werken, ook al is de zorgverzekeraar hiertoe niet langer wettelijk verplicht;
  • De middelen voor wijkgericht werken (dit is nog geen 1% van het totale budget Wijkgericht werken) worden gezien als vliegwiel om de totale middelen voor wijkverpleging (S2) nog meer te richten op een effectief samenspel in de wijk;  
  • Zilveren Kruis ziet de gemeenten als een belangrijke partner om wijkgericht werken in de volle breedte (wijkteam, wijkverpleging, huisarts en POH) te realiseren zodat de cliënt in staat is om langer thuis te wonen. De gemeenten worden daarom gepositioneerd als partner  in de samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders die zowel voor wijkgericht werken als de totale wijkverpleging worden gecontracteerd;
  • De gemeenten en de zorgaanbieders maken samenwerkingsafspraken. Ook over de grensvlakvraagstukken tussen de drie wetten in de ouderenzorg;
  • Wijkgericht Werken wordt in 2018 een toeslag op de Wijkverpleging.

Sterke samenwerking in de wijk

Het inkoopkader Wijkgericht werken voor 2018 maakt het mogelijk voor gemeenten en Zilveren Kruis om nog gerichter, passend bij de lokale situatie, te werken aan sterke samenwerking van wijkverpleegkundigen, huisartsenzorg* en wijkteams. Gemeenten in het kernwerkgebied van Zilveren Kruis hebben daarom een centrale rol bij het inkoopproces Wijkgericht werken (s1) én bij de uitwerking van de gestelde doelen in het kernwerkgebied.
  • De gemeente maakt samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders over de doelen van Wijkgericht Werken in het kernwerkgebied binnen de kaders zoals gesteld door Zilveren Kruis in het Inkoopbeleid Wijkverpleging.
  • Zilveren Kruis vraagt zorgaanbieders het plan voor Wijkgericht werken af te stemmen met de gemeente en met het medisch domein, zoals huisarts, het ziekenhuis en overige eerstelijnszorgaanbieders zoals o.a. apothekers. Gemeenten krijgen een stevigere positie dan in het inkoopbeleid 2017.
  • De gemeente geeft Zilveren Kruis advies over de zorgaanbieders die gecontracteerd kunnen worden voor 2018.
*Huisartsenzorg: In de praktijk zal dit ook vaak het werk van de POH’er zijn. De ervaring tot nu toe is dat sommige gemeenten moeilijk in gesprek komen met huisartsenpraktijken, terwijl zij een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben in de samenwerking.
 
Effect op meer (Vliegwieleffect)
Een goede samenwerkingsbasis heeft effect op meerdere gebieden. Daarom zien we de afspraken voor Wijkgericht Werken als een ‘vliegwiel’ richting onder andere Wijkverpleging (S2). Want goed samenspel in de wijk heeft positieve invloed op de positie, kwaliteit en effectiviteit van de zorg door de wijkverpleegkundigen (S2) als schakel richting het medische én het sociale domein. Maar ook op de huisartsen, wijkteams en andere professionals. Dat komt inwoners en onze verzekerden ten goede.

Wijkverpleging en wijkgericht werken

Het communiceren en afstemmen met andere professionals in medisch of sociaal domein rondom een cliënt is onderdeel van het werk van alle wijkverpleegkundigen. Een voorwaarde om dit goed te laten verlopen is een wijkinfrastructuur waarin men elkaar kent en weet te vinden. Om dat te faciliteren en in stand te houden investeert Zilveren Kruis in Wijkgericht werken. Bovendien geeft dit budget/deze gelden de wijkverpleegkundigen (signaleringsfunctie) de mogelijkheid om preventief langs te gaan bij een inwoner. Bijvoorbeeld op basis van signaal van huisarts. Het beoogde effect is tweeledig:
  • Output: vroegsignalering. Een effectief lokaal netwerk wordt zichtbaar doordat wijkverpleegkundigen in staat zijn en worden gesteld om samen te werken en een proactieve houding aan te nemen;
  • Outcome: betere hulp, ondersteuning en zorg (medisch en sociaal). Bevorderen hogere kwaliteit van ondersteuning, hulp en zorg van de verzekerde door een effectief lokaal netwerk (in de wijk) van wijkteam/-netwerk, wijkverpleging, praktijkondersteuner huisarts, huisarts.

Budget en beleid

Zilveren Kruis gaat vooralsnog uit van een continuering van de gelden (gebaseerd op het aantal verzekerden Zilveren Kruis en volgens een verdeelsleutel op grond van het aantal 65+’ers per gemeente) in 2018. Wijzigingen voorbehouden zal het budget grofweg gelijk zijn aan het geld dat aanbieders in 2017 van Zilveren Kruis hebben ontvangen voor het wijkgericht werken. In het vierde kwartaal van 2017 stelt Zilveren Kruis het definitieve budget Wijkgericht Werken voor 2018 vast.
Zilveren Kruis koopt Wijkgericht Werken in vanaf 2018 als toeslag op de Wijkverpleging. Het doel van het budget is om de basis van ’Wijkgericht Werken’ in de breedte van de gemeente te organiseren. Het kan een valkuil zijn om direct budget om te zetten in capaciteit. Daarom is het advies om breed te kijken door naast de zorgaanbieders van wijkverpleging ook de huisartsen te betrekken bij de samenwerkingsafspraken. Zilveren Kruis vraagt daarbij ook aandacht voor de aanpak en werkwijze bij grensvlakken tussen de wetten in de ouderenzorg (Wmo, Zvw en Wlz).
 
Monitoring en evaluatie
Het jaar 2018 is het jaar waarin aanbieders en gemeenten gerichter met elkaar aan de slag gaan om gezamenlijk afspraken te maken over wijkgericht werken. Het doel is dat de eerste resultaten van de nieuwe werkwijze al snel te zien zijn. Meer nog dan voorheen is het zaak dat de beschikbare middelen leiden tot de beoogde resultaten. Om met elkaar tot goede en gerichte afspraken te komen, is inzicht in de stand van de samenwerking onmisbaar. Via een korte enquête kan iedere gemeente een Samenwerkingscheck uitvoeren (zie bijlage 3). De uitkomst ervan dient als basis dient voor een gesprek en vervolgens voor de samenwerkingsafspraken. Deze check kan een gemeente op een later moment herhalen om te monitoren en/of te evalueren.