Privacy statement

Zilverenkruis.nl​

Zilveren Kruis is een onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de afhandeling van uw aanvraag, relatiebeheer, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan fraudepreventie, wetenschappelijk onderzoek, statistische analyses, marktonderzoek, marketingdoeleinden (zoals het informeren over andere producten en diensten of vergelijkbare producten en diensten van Achmea Groep). Zilveren Kruis kan uw gegevens delen met andere entiteiten binnen Achmea Groep. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK LEIDEN.

Ons privacybeleid
Als Achmea Groep verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars, de Regeling Zorgverzekering, de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor zorgverzekeraars. 
 
Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP. De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.

Verwerking bijzondere gegevens
Indien u bij Zilveren Kruis een ziektekostenverzekering heeft afgesloten hebben wij  bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding. Deze gezondheidsgegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en de medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan. 

Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en voor zover zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers die onder de functionele eenheid vallen, werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur uit hoofde van diens medisch beroepsgeheim. 

Tevens kunnen wij bijzondere persoonsgegevens over uw gezondheid nodig hebben voor de aanvraag en afhandeling van financiële diensten zoals bijv. een arbeidsongeschiktheidsverzekering, reisverzekering of aanvullende ziektekostenverzekering. 

Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd  uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. 

Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Basisverzekering
Vraagt u een basisverzekering aan, dan maken wij voor de acceptatie geen gebruik van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Bij enkele aanvullende verzekeringen geldt wel risicoselectie.​ 

Raadpleging databank Stichting CIS​
In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea Groep tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS. 

Uw rechten
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door uw gegevens op te vragen bij Zilveren Kruis, Postbus 444, 2300 AK LEIDEN. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.​

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser "cookies off" in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Alle onlineformulieren zijn beveiligd conform de daarvoor geldende wetgeving. U kunt dit controleren door in het formulier via uw rechtermuisknop op 'eigenschappen' te klikken. Dan ziet u dat het formulier verzonden wordt via een beveiligd https-adres.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen
Voor vragen over de wijze waarop Achmea omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Privacy Compliance Officer van Achmea:
 
Postadres:
Achmea B.V.
T.a.v. de privacymanager
Postbus 866
3700 AW Zeist
​​​​​​​
​​​​​​
Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea