Disclaimer

Zilverenkruis.nl

Zilveren Kruis spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Zilveren Kruis geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Zilveren Kruis geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Zilveren Kruis garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Zilveren Kruis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Disclaimer vergoedingenoverzicht

Het vergoedingenoverzicht geeft een samenvatting van de voorwaarden. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.
De polisvoorwaarden en de reglementen die hierbij horen, bepalen de vergoeding waar u recht op heeft. U kunt deze downloaden of opvragen bij onze afdeling Klantenservice.

Disclaimer Zorgzoeker

De tandarts- en ziekenhuiszorgzoeker op onze website is mede mogelijk gemaakt door Independer.nl en MediQuest. Zilveren Kruis, Independer.nl en MediQuest doen hun uiterste best om te zorgen dat de informatie op de website (inclusief alle informatie over de zorginstellingen, beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) zo zorgvuldig mogelijk is. Helaas kunnen we dit niet garanderen. De inhoud is dan ook geen vervanging van professioneel medisch advies van een arts en dient alleen als ondersteunende informatie. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op onze website zijn geheel voor eigen rekening en risico. Zilveren Kruis, Independer.nl en MediQuest aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

Disclaimer e-mailnieuwsbrief

De informatie in het e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te wissen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Zilveren Kruis sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mail bericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van dit e-mail bericht.

Disclaimer Chat

Chatten is een online gesprek voeren door het  heen en weer typen van tekst. Wij sturen u een uitnodiging voor de chat als wij denken u verder te kunnen helpen. Wij kunnen dan uw vraag beantwoorden of u wegwijs maken op onze website. Ter controle vragen wij altijd om uw gegevens en uw geboortedatum en zo nodig uw BSN. Vragen over uw financiële situatie, betalingsregelingen en uw medische gegevens bespreken wij niet via de chat.
 
Onze medewerker geeft aan wanneer het niet mogelijk is om verder via de chat in gesprek te gaan.  Heeft u een vraag over uw financiële situatie? Wij adviseren u om contact op te nemen met onze klantenservice of de vraag per e-mail te stellen.
 
U kunt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met ons chatten van 8.00 uur tot 18.00 uur. Wanneer er een drukke periode is (bijvoorbeeld aan het einde van het jaar) zullen wij ook s’ avonds de chat aanbieden en eventueel ook in het weekend. Wij berekenen geen kosten voor de chat. U spreekt met een medewerker van de klantenservice. De medewerker probeert u zo goed mogelijk verder te helpen met uw vraag.
De chat is anoniem.  Wanneer u vragen heeft over uw polis stelt de medewerker een aantal controlevragen om uw polis te openen. Omdat u de controlevragen beantwoort, geeft u toestemming voor het openen van uw polis. Wij bewaren de chat uitsluitend voor trainingsdoeleinden. Om op afstand hulp te bieden via onze website dan wel met u te kunnen chatten, wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze cookie wordt geplaatst door een dienst van CoBrowser.net. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
 
U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit er voor zal zorgen dat de voorgenoemde diensten geheel niet werken. Zilveren Kruis kan te allen tijde uw handelingen op onze website volgen met als doel u een goede assistentie te kunnen verlenen. Wij doen ons best om uw vraag zo goed mogelijk en volledig te beantwoorden. Een gedetailleerde omschrijving van de voorwaarden en aanspraak vindt u in de polisvoorwaarden. Bekijk deze altijd eerst voordat u een zorgverlener bezoekt. De polisvoorwaarden kunt u downloaden vanaf onze website of bij ons opvragen.

Disclaimer online keuzehulpen

De online keuzehulpen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie over vergoedingen in de online keuzehulpen voor de basisverzekering, aanvullende verzekering en tandarts verzekering geldt voor gecontracteerde zorg. Experimentele zorg wordt niet vergoed.
Er kunnen fouten of onvolledigheden in de informatie staan die u in de keuzehulpen aantreft. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie, bedragen en /of tarieven uit de online keuzehulpen.
Wij verwijzen u naar de voorwaarden van de verzekeringen voor een volledig overzicht van de vergoedingen en daarop geldende uitsluitingen.

Disclaimer health

De in de databank van health verstrekte informatie is gebaseerd op de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten van Farmaceutische Specialités en op het Farmacotherapeutisch Kompas van de Centrale Medisch-Farmaceutische Commissie van het CVZ (College Voor Zorgverzekeringen). De verstrekte informatie is niet altijd volledig. Voor de volledige informatie over de op deze site opgenomen geneesmiddelen kan verwezen worden naar de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde 1B teksten.

Bij het samenstellen van deze databank is door de uitgever (ConsuMed BV te Dronten) een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. De database heeft een informatief karakter. Door de uitgever kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien informatie uit de database aanleiding mocht geven tot enigerlei schade. De producenten van de geneesmiddelen op deze site dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de teksten die betrekking hebben op de betreffende geneesmiddelen. Als uitgangspunt voor het geven van informatie namens de producenten hanteert de uitgever de richtlijnen van de Stichting Code Reclame Geneesmiddelen. Copyright: ConsuMed BV 1999-2006 (http://www.consumed.nl)


Was deze informatie nuttig voor u?    Ja    Nee