Disclaimer - Zilveren Kruis Achmea

Disclaimer

Zilverenkruis.nl

Zilveren Kruis Achmea spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zilveren Kruis Achmea behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Zilveren Kruis Achmea geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Zilveren Kruis Achmea geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Zilveren Kruis Achmea garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 Zilveren Kruis Achmea aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Disclaimer Zorgzoeker

De tandarts- en ziekenhuiszorgzoeker op onze website is mede mogelijk gemaakt door Independer.nl en MediQuest. Zilveren Kruis Achmea, Independer.nl en MediQuest doen hun uiterste best om te zorgen dat de informatie op de website (inclusief alle informatie over de zorginstellingen, beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) zo zorgvuldig mogelijk is. Helaas kunnen we dit niet garanderen. De inhoud is dan ook geen vervanging van professioneel medisch advies van een arts en dient alleen als ondersteunende informatie. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op onze website zijn geheel voor eigen rekening en risico. Zilveren Kruis Achmea, Independer.nl en MediQuest aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

Disclaimer e-mailnieuwsbrief

De informatie in het e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te wissen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Zilveren Kruis Achmea sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in dit e-mail bericht niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van dit e-mail bericht.

Disclaimer online keuzehulpen

De online keuzehulpen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie over vergoedingen in de online keuzehulpen voor de basisverzekering, aanvullende verzekering en tandarts verzekering geldt voor gecontracteerde zorg. Experimentele zorg wordt niet vergoed.
Er kunnen fouten of onvolledigheden in de informatie staan die u in de keuzehulpen aantreft. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie, bedragen en /of tarieven uit de online keuzehulpen.

Wij verwijzen u naar de voorwaarden van de verzekeringen voor een volledig overzicht van de vergoedingen en daarop geldende uitsluitingen. 

Disclaimer health

De in de databank van health verstrekte informatie is gebaseerd op de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde informatieteksten van Farmaceutische Specialités en op het Farmacotherapeutisch Kompas van de Centrale Medisch-Farmaceutische Commissie van het CVZ (College Voor Zorgverzekeringen). De verstrekte informatie is niet altijd volledig. Voor de volledige informatie over de op deze site opgenomen geneesmiddelen kan verwezen worden naar de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde 1B teksten.

Bij het samenstellen van deze databank is door de uitgever (ConsuMed BV te Dronten) een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. De database heeft een informatief karakter. Door de uitgever kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien informatie uit de database aanleiding mocht geven tot enigerlei schade. De producenten van de geneesmiddelen op deze site dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de teksten die betrekking hebben op de betreffende geneesmiddelen. Als uitgangspunt voor het geven van informatie namens de producenten hanteert de uitgever de richtlijnen van de Stichting Code Reclame Geneesmiddelen. Copyright: ConsuMed BV 1999-2006 (http://www.consumed.nl)

Zilveren Kruis Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. nr. 08053410.